Lapidárium


Archeologické múzeum

Kamperova kúria – vstup cez Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16 Expozícia kamenných artefaktov z doby rímskej a zo stredoveku, pochádzajúcich z archeologických výskumov a zbierok SNM. Kamenné exponáty dopĺňajú dva zrekonštruované archeologické nálezy: hrnčiarska pec z doby laténskej a sklárska pec z obdobia Veľkej Moravy. Autori: Klára Füryová, Igor Bazovský Výtvarný návrh: Ivan Hinca

Stránka 1
 

 

SNM - Archeologické múzeum je špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidovanie, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek. V bohatom zbierkovom fonde Archeologického múzea sa nachádza množstvo vzácnych nálezov z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek, ktoré pochádzajú najmä z vlastných archeologických výskumov. Archeologické múzeum sídli v renesančnej Kamperovej kúrii na Žižkovej ul.12 v Bratislave.

 

 

 

Noc múzeí a galérií 2016

21. 5. 2016, 10 - 22 hod.

Výstavy:
Stĺp Marca Aurelia a Slovensko
Nové prírastky v zbierkach Archeologického múzea SNM
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave
LATERARIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku
Prezentácia reštaurovaného kamenného románskeho  oblúku z Bíne

 

Program:
Stredoveká hrnčiarska dielňa
Rekonštrukcie súboja slovanských bojovníkov


Viac info:
E-mail: archeolog@snm.sk
Kontaktná osoba: PhDr. Vladimír Turčan
Web: www.snm.sk
Facebook: SNM-Archeologické-múzeum-Bratislava-127738470641212

» viac o múzeu