Stĺp Marca Aurelia a Slovensko


Archeologické múzeum

V 1.-4. stor. bolo slovenské územie, na ktorom vtedy žili príslušníci germánskych kmeňov, v tesnom dotyku s antickým svetom. Okrem obchodu a kultúrneho ovplyvňovania dochádzalo medzi Rimanmi a Germánmi aj k vojnám. Najťažšie boje prebiehali v rokoch 160-180, tzv. markomanské vojny. Rimania vedení cisárom Marcom Aureliom zvíťazili. Hoci sám cisár zomrel na bojisku ako obeť moru, v Ríme postavili na...

LATERARIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku


Archeologické múzeum

Kamperova kúria – vstup cez Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, pivnica SNM-AM, Žižkova 12 Výstava LATERÃRIUS predstavuje vývoj stavebnej keramiky a jej výroby na Slovensku od jej počiatkov v dobe rímskej až po 20. storočie. Sú tu vystavené najreprezentatívnejšie tehliarske výrobky vytvorené majstrami z rímskej provincie Panónia, stredovekého Uhorska a novovekého Rakúsko-Uhorska či...

Lapidárium


Archeologické múzeum

Kamperova kúria – vstup cez Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16 Expozícia kamenných artefaktov z doby rímskej a zo stredoveku, pochádzajúcich z archeologických výskumov a zbierok SNM. Kamenné exponáty dopĺňajú dva zrekonštruované archeologické nálezy: hrnčiarska pec z doby laténskej a sklárska pec z obdobia Veľkej Moravy. Autori: Klára Füryová, Igor Bazovský Výtvarný návrh: Ivan Hinca

Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave


Archeologické múzeum

Na výstave sú prezentované pamiatky jednej z najstarších zbierok, ktorá vznikla v 19. storočí v Bratislave a jej zakladateľom bol bývalý žiak lýcea Daniel Schimko. V roku 1961 sa archeologická časť zbierky dostala do SNM. Obsahuje vyše 1000 egyptských, antických, pravekých, stredovekých a novovekých artefaktov. Výstavu dopĺňajú dobové dokumenty a študijné pomôcky Evanjelického lýcea z čias...

Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

SNM - Archeologické múzeum je špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidovanie, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek. V bohatom zbierkovom fonde Archeologického múzea sa nachádza množstvo vzácnych nálezov z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek, ktoré pochádzajú najmä z vlastných archeologických výskumov. Archeologické múzeum sídli v renesančnej Kamperovej kúrii na Žižkovej ul.12 v Bratislave.

Aktuálne výstavy:
Umelecké remeslo - od praveku po súčastnosť
Nové prírastky SNM-AM
Prezentácia reštaurovaného kamenného románskeho oblúku z Bíne

Viac info:
E-mail: archeolog@snm.sk
Kontaktná osoba: PhDr. Vladimír Turčan
Web: www.snm.sk
Facebook: SNM-Archeologické-múzeum-Bratislava-127738470641212

» viac o múzeu