Expozície


Projekt expozície SNM-Historického múzea 
Pripravujú sa nové expozície múzea, ktoré sa budú pre verejnosť otvárať postupne v nasledujúcich rokoch. 

Expozícia Dejiny Slovenska
Hlavným zámerom expozície je prezentovať dejiny, historické medzníky a udalosti spoločnosti, ale aj každodenný život ľudí obývajúcich územie dnešného Slovenska. Technický popis priestoru Bratislavský hrad 4. nadzemné podlažie  
Návrh výtvarno-priestorového riešenia Výstavný priestor bude členený nasledovne:
1. Vstup do expozície, vstup do Korunnej veže, úvodný zhromažďovací priestor
2. Pravek Slovenska
3. Prvé historické etniká na Slovensku (Kelti, Rimania, Germáni)
4. Príchod Slovanov a obdobie ranného stredoveku
5. Stredovek, Slovensko súčasťou uhorského štátu. Roky 1000 - 1526
6. Na prahu nového veku. Roky 1526 – 1711
7. Roky 1711 – 1790
8. Roky 1914 – 2000

Expozícia Život – láska – viera: Ľudová kultúra na Slovensku - O ľudskom putovaní krajinou a životom
Expozícia ľudovej kultúry Slovenska plní reprezentačnú i vzdelávaciu úlohu a nadväzuje na expozíciu Dejiny Slovenska, ktorú umocní svojou estetickou výraznosťou a množstvom exponátov. Táto časť expozície vytvorí relatívne samostatný celok, logicky vyplývajúci zo špecifík ľudovej kultúry a umenia a pokryje obdobie od konca 18. do konca 20. storočia
Technický popis priestoru /počet miestností, technické vybavenie atď/ Bratislavský hrad, 4. nadzemné podlažie
Návrh výtvarno-priestorového riešenia Výstavný priestor bude členený nasledovne:
1. Vstupná časť expozície
2. Život Prvá časť prezentuje významné etapy rodinného obradového cyklu – narodenie, svadba, smrť človeka
3. Láska Druhá časť je tematicky zameraná na predmety vyjadrujúce ľúbostný vzťah a ľudový odev
4. Viera Treťou časťou je priestor evokujúci interiér dedinského kostola 

Hradná obrazáreň
Výber umelecky najhodnotnejších diel zo zbierok výtvarného umenia Slovenského národného múzea bude prezentovaný formou, ktorá môže vo výtvarnej skratke evokovať priestorové riešenie „šľachtickej galérie/kabinetu“. Priestor je charakteristický určitými znakmi, v minulosti určený hlavne na prezentáciu zbierok umenia. Technický popis priestoru Bratislavský hrad, 3. nadzemné podlažie
Návrh výtvarno-priestorového riešenia Expozičný priestor je riešený multifunkčne, s výnimočnou možnosťou využívania na kultúrno-spoločenské podujatia. Vystavené zbierkové predmety výtvarného umenia budú inštalované podobne ako v zámockých a hradných interiéroch.

Expozícia Dejiny hradu
Po rekonštrukcii Hradného paláca sa expozícii Dejín Bratislavského hradu ponúka priestor, doteraz uzatvorený pre návštevníkov.
Technický popis priestoru Bratislavský hrad, 1. podzemné podlažie/suterén
Návrh výtvarno-priestorového riešenia Výstavný priestor bude členený nasledovne:
1.Pravek (vrátene keltského osídlenia, rímskej doby až po obdobie sťahovania národov)
2.Slovanské obdobie a Veľká Morava
3.Obdobie ranostredovekého Uhorska (Arpádovci)
4. Obdobie po tatárskom vpáde (poslední Arpádovci a Anjuovci)
5.Žigmundovská prestavba
6. Po Moháči – sídlo uhorských kráľov
7. Pálffyovská prestavba
8.Zlatý vek a kňazský seminár
9. Od požiaru po prvú rekonštrukciu
10. Symbol Slovenska - sídlo NR SR a SNM  

Expozícia korunovácie
V autentickom priestore Korunnej veži Bratislavského hradu bude malá expozícia koruny uhorských kráľov, korunovačných medailí a grafík zachytávajúcich korunovácie v Bratislave.
Technický popis priestoru Bratislavský hrad – Korunná veža, 2 a 3. nadzemné podlažie

Expozícia - Lapidárium
V lapidáriu na Bratislavskom hrade sa predstavia zachované kamenné architektonické fragmenty rôznych umeleckých štýlov z jednotlivých prestavieb Bratislavského hradu.
Technický popis priestoru /počet miestností, technické vybavenie atď/ Bratislavský hrad – priestor pod Čestným nádvorím hradu.
Expozícia bude v spoločnom priestore s múzejným obchodom.

Práca s návštevníkom
Kaviareň
Miesto pre občerstvenie návštevníkov múzea s obsluhou.
Technický popis priestoru Bratislavský hrad 3. nadzemné podlažie, uzavretý priestor - súčasť expozície Dejiny Slovenska obdobie 20. storočia. Kapacita 10-12 ľudí.

Priestor priateľský k rodinám
Je určený pre individuálnych návštevníkov/rodiny s deťmi od 0-7 rokov Plynulo sa prechádza z kaviarne do priestoru pre aktivity pre deti. - Možnosť hry v bezpečnom priestore pre deti do 2 rokov - Hmatové hry pre deti do 4 rokov - Interaktívne hry so zapojením zmyslov pre deti do 7 rokov s využitím priestoru hradnej veže Technický popis priestoru Bratislavský hrad 3. nadzemné podlažie, uzavretý priestor - súčasť expozície Dejiny Slovenska obdobie 20. storočia. Kapacita 10-12 ľudí, kapacita 15 detí.

Hradná bádateľňa
je voľne prístupným priestorom pre kreativne aktivity pre deti od 8-12 rokov. Prioritne je určený pre školské skupiny, cez voľné dni/mimo školského vyučovania môže byť využívaný individuálnymi detskými návštevníkmi. Technický popis priestoru Bratislavský hrad 3. nadzemné podlažie, priechodný priestor - súčasť expozície Dejiny Slovenska obdobie 20. storočia s možnosťou výnimočného uzatvorenia priestoru. Kapacita 10-12 ľudí, kapacita 15 detí.

Multifunkčná sála
Využitie multifunkčnej sály je variabilné. Prioritne bude slúžiť na podujatia pre organizované skupiny (tvorivé dielne, prednášky, workshopy). Technický popis priestoru Bratislavský hrad 5. nadzemné podlažie, priechodný podkrovný priestor – bezpečne oddelený od administratívnych priestorov múzea. kapacita 80-100 ľudí.

Múzejný obchod
Múzejný obchod poskytne priestor pre predaj jedinečných suvenírov vychádzajúcich zo zbierkových múzea, občerstvenie formou automatov a priestor pre oddych návštevníkov. Technický popis priestoru Bratislavský hrad – priestor pod Čestným nádvorím hradu. Múzejný obchod zdieľa spoločný otvorený priestor s expozícia Lapidária. 

Interiérový informačný systém
bude informovať návštevníkov o expozíciách a aktuálnych výstavách múzea v nadväznosti na orientáciu návštevníka priamo v objekte Hradného paláca. Skladá sa z digitálneho informačného systému na dotykovej obrazovke, v ktorom sa návštevník pohybuje podľa svojho výberu, zo stabilných orientačných tabuliek a smeroviek na jednotlivých podlažiach.

Exteriérový informačný systém
vedie návštevníka hradným areálom a ponúka upútavky na návštevu múzea. Obsahuje základné informácie o otváracích hodinách múzea a cenách vstupu na jednotlivé prehliadkové okruhy.

Služby návštevníkom
Pokladňa múzea
Šatňa
Bezbariérové WC
Lektorované prehliadky a vzdelávacie programy
Audio sprievodca v rôznych jazykových mutáciách
Tlačené tematický sprievodcovia po expozíciách a výstavách
Reprezentačnéh katalógy k expozíciám
Okruhy návštevníckych prehliadok múzea
Vstupné do múzea bude rozčlenené do kategórií podľa okruhu prehliadky
Prehliadka múzea je individuálna s možnosťou objednania lektorského sprievodu za poplatok, popisné texty v expozíciách sú v slovenskom a anglickom jazyku. oddychové zóny pre návštevníkov

Depozitáre a administratívne priestory múzea
Depozitáre Historického múzea poskytujú priestor pre uloženie cca 25 tis. zbierkových predmetov. Technický popis priestoru Bratislavský hrad 5. nadzemné podlažie Administratívne priestory Historické múzeum má priemerne 30 zamestnancov. Administratívne priestory začleňujú cca 20 miestností, zázemie (kuchynku, príručný sklad atď.) Technický popis priestoru Situované sú na 5 nadzemnom podlaží Bratislavského hradu v podkrovných priestoroch v priamej nadväznosti na priestory depozitárov múzea.