Bádatelia

Odborní pracovníci múzea pravidelne poskytujú metodické usmernenie bádateľom v orientácii v zbierkovom fonde múzea (vyhľadávanie signatúr ap.) a odbornými radami aktívne dopĺňajú aj informácie a nasmerovanie potrebné pri študentských a vedeckých prácach zameraných na výskum hudobnej histórie (v starších i novších dejinách).

Otváracie hodiny pre bádateľov na pracovisku v Bratislave: utorok od 9.00 do 15.00 h.

Štúdium zbierkových predmetov poskytuje múzeum v Kaštieli Dolná Krupá (depozitár SNM-Hudobného múzea sa nachádza
v areáli tohto kaštieľa). Podmienkou je zistenie signatúr požadovaných pamiatok. Pre bádateľov platí platný Bádateľský poriadok SNM-Hudobného múzea.

Otváracie hodiny pre bádateľov na pracovisku v Dolnej Krupej: utorok, streda, štvrtok od 9.00 do 15.00 h., pričom je potrebné vopred sa dohodnúť mailom alebo telefonicky (marta.cernokova@snm.sk, +421 33 24 531 31, +421 33 24 531 33 - depozitár, zlatica.kendrova@snm.sk, +421 2 204 91 286). 

V prípade požiadavky na vyhotovenie kópií pamiatok je služba odplatná v zmysle platného Cenového výmeru č. 88/2017 
pre SNM-Hudobné múzeum o stanovení ceny za poskytované reprografické služby na nekomerčné využitie týkajúce sa zbierkových predmetov.


ELEKTROGRAFICKÉ KÓPIE – XEROKÓPIE
čiernobiele:
voľné listy A4   0,55 €   A3  0,60 €
viazané listy     0,65 €          0,80 €

farebné:
voľné listy A4   0,70 €   A3  0,80 €
viazané listy     0,80 €          0,90 €

KÓPIE vyhotovené DIGITÁLNOU TECHNIKOU – SKENOVANIE v rozlíšení 300 dpi
formát predlohy do A4                1,30 €
                              od A4 do A3    2,50 €

TLAČ Z DIGITÁLNEHO ZÁZNAMU
čiernobiela:
formát predlohy do A4                0,30 €
                             od A4 do A3     0,45 €
farebná:
formát predlohy do A4               0,60 €
                             od A4 do A3    0,80 €

UKLADANIE DÁT NA PAMÄŤOVÉ MÉDIUM
USB kľúč žiadateľa   1,20 €
CD nosič                     2,00 € (vrátane ceny nosiča)
DVD nosič                   2,00 € (vrátane ceny nosiča)

POUŽÍVANIE VLASTNÉHO REPROGRAFICKÉHO ZARIADENIA NA VYHOTOVOVANIE KÓPIÍ
(na základe udelenia súhlasu žiadateľovi)                    15,00 € za každý – aj začatý – deň

Poznámka: Reprografické materiály zo zbierok SNM-Hudobného múzea môžu byť zverejnené iba na základe podanej žiadosti a po udelení súhlasu riaditeľa organizácie.


Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.