Múzejná dokumentácia a metodika

NA STRÁNKE SA PRACUJE...


REGISTRÁCIA MÚZEA
Postup pri zápise múzea do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky (DOC, 67,1 kB)
Žiadosť o zápis do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky (DOC, 42,5 kB)

MÚZEJNÉ ZARIADENIA

Zápis do Evidencie múzejných zariadení (DOC, 35,8 kB)
Registračný formulár k múzejným zariadeniam (XLS, 44,5 kB)

NADOBÚDANIE

• Návrhový list na nadobudnutie o predmete kultúrnej hodnoty – SNM
• Návrhový list na nadobudnutie o predmete kultúrnej hodnoty – Múzeá SR

• Návrhový list na nadobudnutie o súbore predmetov kultúrnej hodnoty – SNM
• Návrhový list na nadobudnutie o súbore predmetov kultúrnej hodnoty – Múzeá SR

• Dokumentačný list o predmete kultúrnej hodnoty – SNM
• Dokumentačný list o predmete kultúrnej hodnoty – Múzeá SR

• Dokumentačný list o súbore predmetov kultúrnej hodnoty – SNM
• Dokumentačný list o súbore predmetov kultúrnej hodnoty – Múzeá SR

• Údaje v dokumentačnom /návrhovom liste na nadobudnutie uvádzané dodatočne po zasadnutí komisie

• Návrh na nákup zbierkového predmetu – SNM

• Registračná kniha múzea (údaje)

• Organizačný a rokovací poriadok komisie na tvorbu zbierok – SNM
• Organizačný a rokovací poriadok komisie na tvorbu zbierok – Múzeá SR

• Písomný záznam o posúdení nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty/ súboru predmetov kultúrnej hodnoty – SNM
• Písomný záznam o posúdení nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty/ súboru predmetov kultúrnej hodnoty – Múzeá SR

EVIDENCIA

• Kniha prírastkov múzea (údaje)
• Kniha prírastkov múzea (príklad na vedenie Knihy prírastkov vo Word Excel)

• Katalogizačný záznam o zbierkovom predmete (údaje)
• Katalogizačný záznam o zbierkovom predmete/ súbore z oblasti prírodných vied (údaje)

• Kniha depozitov (údaje)

• Kniha prijatých výpožičiek a nájmov (údaje)

• Kniha vydaných výpožičiek a nájmov (údaje)

OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

• Návrh na konzervovanie zbierkového predmetu
• Záznam o konzervovaní zbierkového predmetu – SNM
• Záznam o konzervovaní zbierkového predmetu – Múzeá SR

• Návrh na reštaurovanie zbierkového predmetu
• Záznam o reštaurovaní zbierkového predmetu – SNM
• Záznam o reštaurovaní zbierkového predmetu – Múzeá SR

• Záznam o preparovaní zbierkového predmetu – SNM
• Záznam o preparovaní zbierkového predmetu – Múzeá SR

• Depozitárny režim – SNM
• Depozitárny režim – Múzeá SR

• Register záložných pamäťových nosičov (údaje)

REVÍZIA

• Záznam z odbornej revízie (údaje)

• Postup odbornej revízie zbierkových predmetov SNM

• Organizačný a rokovací poriadok čiastkovej revíznej komisie SNM
• Organizačný a rokovací poriadok ústrednej revíznej komisie SNM

POHYB ZBIERKOVÉHO PREDMETU

• Záznam o dočasnom premiestnení zbierkových predmetov z depozitára – SNM
• Záznam o dočasnom premiestnení zbierkových predmetov z depozitára – Múzeá SR

• Záznam o dlhodobom premiestnení zbierkových predmetov v stálej expozícii – SNM
• Záznam o dlhodobom premiestnení zbierkových predmetov v stálej expozícii – Múzeá SR

• Záznam o dočasnom premiestnení zbierkového predmetu medzi špecializovanými organizačnými útvarmi SNM

• Protokol  o odovzdaní a prevzatí zbierkových predmetov – VZOR

VYRADENIE

• Kniha úbytkov (údaje)

• Návrhový list na vyradenie zbierkového predmetu – SNM
• Návrhový list na vyradenie zbierkového predmetu – Múzea SR

DOČASNÝ VÝVOZ ZBIERKOVÉHO PREDMETU

• Postup pri dočasnom vývoze zbierkových predmetov z múzeí SNM

EVIDENCIA VYBRANÝCH ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

• Evidencia publikačnej činnosti pracovníkov SNM (metodika)
(RAR, 503,5 kB)
• Evidencia edičnej činnosti SNM (metodika)

• Evidencia expozičnej činnosti v múzeách SNM (metodika)

• Evidencia výstavnej činnosti v múzeách SNM (metodika)

• Evidencia odborných podujatí múzeí SNM (metodika)

• Evidencia realizovaných projektov v múzeách SNM (metodika)
                                                                                                                                  Aktualizácia 24. 2. 2016