Právne predpisy

NA STRÁNKE SA PRACUJE...


MÚZEÁ a GALÉRIE

• Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. - úplné znenie

• Výnos MK SR z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty

• Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

• Zákon č.  416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona č. 149/2005 Z. z.


DOTÁCIE

• Zákon č. 434/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

• Výnos MK SR č. MK-2580/2013-110/12317 z 22. augusta 2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MK SR č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu MK SR z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579

PAMIATKOVÝ FOND

• Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 104/2014 Z. z. - úplné znenie

• Vyhláška MK SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2010 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 231/2014 Z. z.

ARCHÍVY


• Zákon č. 503/2007 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov – úplné znenie

• Vyhláška MV SR č. 242/2007 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z. z.

• Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

• Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

KNIŽNICE

• Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov

• Vyhláška MK SR č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach

AUTORSKÉ PRÁVO


• Zákon č. 185/2015 Z. z. ("autorský zákon")

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


• Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákom č. 84/2014 Z. z.

INÉ


• Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja

• Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov

• Zákon č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z .z

• Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

• Právne predpisy v oblasti kultúry (MK SR)


                                                                                                                                                    Aktualizácia 24. 2. 2016