Múzejné zariadenia

Slovenské národné múzeum vedie evidenciu múzejných zariadení na základe § 7, odst. 5. pís. j zákona 206/2009 v platnom znení.

Evidencia múzejných zariadení na Slovensku (XLS, 156,7 kB)

Definícia podľa zákona:
§ 16a Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie
(1) Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby alebo špecializované zariadenie, ktoré nadobúda predmety kultúrnej hodnoty a sprístupňuje ich verejnosti na účely poznávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej prezentácie alebo galerijnej prezentácie.
(2) Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia je oprávnený požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o zápis do evidencie múzejných zariadení alebo evidencie galerijných zariadení.
(3) Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie alebo zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia sú oprávnení požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o odborné usmernenie podľa § 7 ods. 5 písm. i) alebo ods. 6 písm. i).
(4) Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia určí v zriaďovacej listine, zakladacej listine alebo v štatúte zameranie a špecializáciu nadobúdania predmetov kultúrnej hodnoty a formu sprístupňovania predmetov kultúrnej hodnoty.
(5) Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia, ktoré je evidované podľa odseku 2, po zrušení múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia požiada o výmaz z evidencie múzejných zariadení alebo evidencie galerijných zariadení.

Za múzejné zariadenie sa považuje ustanovizeň sústreďujúca a prezentujúca predmety múzejnej povahy (nie múzejné zbierkové predmety) alebo predmety kultúrnej hodnoty (zapísané v Evidencii predmetov kultúrnej hodnoty MK SR), ktorá nie je zapísaná v Registri múzeí a galérií SR, prípadne z neho bola vymazaná. Sídlo takejto inštitúcie sa nachádza na území SR a jej zriaďovateľom/vlastníkom a správcom môže byť akákoľvek fyzická, či právnická osoba.

Predmet kultúrnej hodnoty je podľa § 2 ods. 1 citovaného zákona pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti a má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. Za predmet kultúrnej hodnoty na účely tohto zákona sa považuje aj prírodnina, ktorá má schopnosť vypovedať o vývoji prírody a má trvalý vedecký a historický význam.

Za predmet múzejnej povahy sa považuje predmet kultúrnej hodnoty, ktorý nie je zapísaný v evidencii predmetov kultúrnej hodnoty MK SR a nie ani je odborne spravovaný vykonávaním základných odborných činností v múzeu zapísanom v Registri múzeí a galérii SR.

Evidenciu múzejných zariadení vedie Muzeologický kabinet SNM.
Zápis do evidencie sa vykonáva elektronicky – vyplnením evidenčného formulára, dostupného na: http://www.snm.sk/?muzejne-zariadenia a jeho zaslaním na adresu kabinet@snm.sk.
Zaregistrovanému múzejnému zariadeniu je následne pridelené registračné číslo v tvare: ZMP/poradové číslo v danom roku/rok zápisu do evidencie.

Registračný formulár k múzejným zariadeniam (XLS, 44,5 kB)

Poznámka:
Registračný formulár je vyhotovený vo formáte excel, bunky obsahujú vysvetľujúce komentáre.