Múzeum


Metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií, ktorý vydáva Slovenské národné múzeum od roku 1953 (v rokoch 1978 – 1988 ÚSMaG).

Redakciu časopisu MÚZEUM zabezpečuje Muzeologický kabinet.

Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Vychádza štvrťročne; náklad 600 ks
(60 strán, plnofarebný, anglické abstrakty článkov)

Cena 1 čísla – 3,00 €; ročné predplatné – 10,00 €

Registračné číslo MK SR: EV 2940/09; ISSN 0027-5263

Koncepcia časopisu MÚZEUM na rok 2016 (DOC, 150,5 kB)

Vydavateľ
Slovenské národné múzeum
IČO: 00164721

Adresa redakcie
Slovenské národné múzeum
Časopis MÚZEUM
Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
e-mail: kabinet@snm.sk;
tel.: +421 2 20 469 147

Pokyny pre prispievateľov časopisu MÚZEUM v roku 2016 (DOC, 49,7 kB)

Termíny redakčných uzávierok pre rok 2017

 číslo termín 
 1/2017  16. 12. 2016
 2/2017  13. 03. 2017
 3/2017  12. 06. 2017
 4/2017  14. 08. 2017

Hlavné témy 2017 (predbežne schválené redakčnou radou)
MÚZEUM č. 1/2017    Náš návštevník, náš pán
MÚZEUM č. 2/2017    Zeleň v múzeu
MÚZEUM č. 3/2017    Vizuál výstavy
MÚZEUM č. 4/2017    Dotačné a grantové systémy – ich (ne)využitie pre múzeá a galérie

Redakcia

PhDr. Gabriela Podušelová – zodpovedný redaktor
e-mail: gabriela.poduselova@snm.sk
tel.: +421 2 20 469 165

Mgr. Barbora Nosková – výkonný redaktor
e-mail: barbora.noskova@snm.sk
tel.: +421 2 20 469 147

PhDr. Zora Valentová – výkonný redaktor
e-mail: zora.valentova@gmail.com

Gizela Bendeová – tajomníčka redakcie
e-mail: public@snm.sk
tel.: +421 2 20 491 231

Objednávky na predplatné prijíma tajomníčka redakcie, je možné objednať si aj staršie čísla časopisu. Objednávky do zahraničia vybavuje
Slovenská pošta, a. s.,
Stredisko predplatného tlače,
Uzbecká 4,
820 14 Bratislava 214,
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

Vybrané predajné miesta
Sídelná budova SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava
SNM-Múzeum židovskej kultúry, Židovská ulica 17, 811 01 Bratislava
SNM-Múzeá v Martine, Malá hora 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin
SNM-Múzeum SNR, Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava
SNM-Spišské múzeum, Námestie Majstra Pavla č.40, 054 01 Levoča
SNM-Múzeum Betliar, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar
SNM-Múzeum Bojnice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice
                                                                                                                               Aktualizácia 24. 10. 2016