Múzeum


Metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií, ktorý vydáva Slovenské národné múzeum od roku 1953 (v rokoch 1978 – 1988 ÚSMaG).

Redakciu časopisu MÚZEUM zabezpečuje Muzeologický kabinet.

Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Vychádza štvrťročne; náklad 600 ks
(60 strán, plnofarebný, anglické abstrakty článkov)

Cena 1 čísla – 3,00 €; ročné predplatné – 10,00 €

Registračné číslo MK SR: EV 2940/09; ISSN 0027-5263

Koncepcia časopisu MÚZEUM na rok 2018
(DOC, 150,0 kB)
Vydavateľ
Slovenské národné múzeum
IČO: 00164721

Adresa redakcie
Slovenské národné múzeum
Časopis MÚZEUM
Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
e-mail: kabinet@snm.sk;
tel.: +421 2 20 469 145

Pokyny pre prispievateľov časopisu MÚZEUM (DOC, 52,7 kB)

Rubriky a rozsah (vrátane zdrojov informácií a abstraktu)
1. Hlavná téma – max. 15 normostrán (NS)
2. Múzejné zbierky – max. 15 NS
3. Teória a metodika – max. 15 NS
4. Vzdelávanie a komunikácia – max. 15 NS
5. Prezentačná činnosť – max. 5 NS – súčasťou je tabuľka so základnými informáciami o výstave/expozícii
6. Múzejné zariadenia – max. 2 NS
7. Informačné zdroje – max. 5 NS
8. Z histórie – max. 5 NS
9. Diskusia – max. 5 NS
10. Personálie – max. 2 NS
11. Odborné podujatia – max. 2 NS
12. Recenzie a anotácie – max. 2 NS

Tabuľka k rubrike Prezentačná činnosť
(DOC, 25,6 kB)

Hlavné témy 2017
MÚZEUM č. 1/2017 Náš návštevník, náš pán
MÚZEUM č. 2/2017 Zeleň v múzeu
MÚZEUM č. 3/2017 Vizuál výstavy
MÚZEUM č. 4/2017 Dotačné a grantové systémy – ich (ne)využitie pre múzeá a galérie


Termíny redakčných uzávierok pre rok 2017

 číslo termín 
 1/2017  16. 12. 2016
 2/2017  13. 03. 2017
 3/2017  12. 06. 2017
 4/2017  14. 08. 2017

Redakcia

PhDr. Gabriela Podušelová – zodpovedný redaktor
e-mail: gabriela.poduselova@snm.sk
tel.: +421 2 20 469 165

PhDr. Viera Majchrovičová - výkonný redaktor
e-mail: viera.majchrovicova@snm.sk 
tel.: +421 2 20 469 145

PhDr. Zora Valentová – výkonný redaktor
e-mail: zora.valentova@gmail.com

Gizela Bendeová – tajomníčka redakcie
e-mail: public@snm.sk
tel.: +421 2 20 491 231

Objednávky na predplatné prijíma tajomníčka redakcie, je možné objednať si aj staršie čísla časopisu.
Objednávky do zahraničia vybavuje:
Slovenská pošta, a. s.,
Stredisko predplatného tlače,
Uzbecká 4,
820 14 Bratislava 214,
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

Vybrané predajné miesta
Sídelná budova SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava
SNM-Múzeum židovskej kultúry, Židovská ulica 17, 811 01 Bratislava
SNM-Múzeá v Martine, Malá hora 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin
SNM-Múzeum SNR, Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava
SNM-Spišské múzeum, Námestie Majstra Pavla č.40, 054 01 Levoča
SNM-Múzeum Betliar, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar
SNM-Múzeum Bojnice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice
                                                                                                                               Aktualizácia 30. 08. 2017