Organizačná štruktúra

   
                          štatutárny orgán – generálny riaditeľ SNM
 
                                   štatutárny zástupca GR SNM  
   
špecializované múzeá Riaditeľstvo SNM
   
SNM-Prírodovedné múzeum Kancelária generálneho riaditeľa
   
SNM-Hudobné múzeum  Sekretariát    
   
SNM-Historické múzeum  Personálne oddelenie       
   
SNM-Archeologické múzeum   Právny referát                        
   
SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov  Referát PO        
   
SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Referát ochrany práce  
   
SNM-Múzeum židovskej kultúry Referát OBO 
   
SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku Úsek odborných činností
   
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra Muzeologický kabinet
   
SNM-Múzeum Červený Kameň Centrum múzejnej komunikácie
   
SNM-Múzeum Slovenských národných rád Archív SNM
   
SNM-Múzeá v Martine Vydavateľstvo
   
SNM-Múzeum Bojnice Knižnica SNM
   
SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Úsek ekonomiky
   
SNM-Spišské múzeum Oddelenie  rozpočtovania a  financovania
   
SNM-Múzeum Betliar Oddelenie informačnej  sústavy
   
SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry Úsek projektového riadenia a investičnej obnovy
   
SNM-Múzeum rusínskej kultúry Oddelenie projektové
   
  Oddelenie pamiatkovej obnovy  
   
  Oddelenie projekcie   
   
  Oddelenie informatiky
   
  Odelenie verejného obstarávania
   
   Oddelenie správy a prevádzky budov