Dokumenty

Podľa § 5 Zákona 546/2010 s účinnosťou od 1. januára 2011 uverejňujeme na nasledujúcich prelinkoch naskenovane rovnopisy objednávok tovarov a služieb, ako aj naskenovane rovnopisy dodávateľských a odberateľských faktúr na tovary a služby.

- objednávky tovarov a služieb

- odberateľské faktúry

- dodávateľské faktúry