Pondelok v múzeu

od 3. 8. 2017 do 31. 8. 2017


Tlačová správa, 3. augusta 2017, Bratislava

Pondelok v múzeu

Slovenské národné múzeum pozýva návštevníkov stráviť posledný mesiac letných prázdnin v jednotlivých špecializovaných múzeách SNM na celom Slovensku. Predstavuje niektoré z nich otvorené v netradičnom čase — v pondelok. Určite mnohí z milovníkov kultúry a umenia už zažili situáciu, že sa vybrali do múzea či galérie a celkom zabudli, že väčšina je v pondelok zatvorená. Slovenské národné múzeum má niekoľko tipov na miesta, kde sa návštevníkom nič podobné nestane. Príjemný zvyšok leta s množstvom zážitkov v zaujímavých lokalitách Slovenska.

Slovenské národné múzeum v Martine
Múzeum slovenskej dediny 


Jahodnícke háje, Martin
Expozícia Múzea slovenskej dediny je najväčšou národopisnou expozíciou
v prírode na Slovensku. Podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania
a spôsobu života obyvateľov oblastí severozápadného Slovenska v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia.

Čo uvidíte?
V areáli múzea sa momentálne nachádza 145 objektov obytného, hospodárskeho, technického, spoločenského a sakrálneho charakteru. Časť objektov je interiérovo zariadená a sprístupnená návštevníkom. Sú to roľnícke usadlosti s obytnými a hospodárskymi stavbami, solitéry technických, spoločenských a sakrálnych stavieb. Do súčasnosti sa zrealizovali regionálne celky Oravy, Liptova, Kysúc - Podjavorníkov. Región Turiec v zmysle pôvodného zámeru zatiaľ nie je stavebne dokončený.

Vyberte z ponuky Múzea slovenskej dediny:
web: www.snm.sk/?muzeum-slovenskej-dediny-uvodna-stranka
FB: Slovenské národné múzeum v Martine

Slovenské národné múzeum v Martine
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 


Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, Jahodnícke háje
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku je najmladším múzeom SNM v Martine. Sídli v areáli Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch.

Čo uvidíte?
Expozícia prezentuje pôvod a dejiny Rómov od odchodu ich predkov z indickej pravlasti až po príchod do Európy. Osobitnú pozornosť venuje prítomnosti Rómov na území Slovenska a dopadu prelomových historických udalostí na ich spoločenstvo. Podstatná časť expozície je venovaná tradičnej kultúre a spôsobu života Rómov.

Vyberte z ponuky Múza kultúry Rómov na Slovensku:
web: http://www.snm.sk/?muzeum-kultury-romov-na-slovensku-uvodna-stranka
FB: Slovenské národné múzeum v Martine

SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry
Národopisná expozícia v prírode (skanzen)


Nad svidníckym amfiteátrom, Svidník
Národopisná expozícia v prírode predstavuje ucelenú podobu základných životných podmienok Ukrajincov Slovenska v minulých historických obdobiach. Sústreďujú sa tu typické pamiatky ľudovej architektúry a bývania v oblasti severovýchodného Slovenska.

Čo uvidíte?
V prenesených a zrekonštruovaných objektoch je inštalovaný ľudový nábytok, domáci inventár, tradičné pracovné náradie a ukážky ľudového umenia. Okrem hlavných typov obydlí sú v expozícií zastúpené aj všetky druhy tradičných hospodárskych budov: stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie menšie stavby. Objekty sú využité pre inštaláciu tradičného poľnohospodárskeho náradia. Technicko-priemyselné budovy reprezentuje vodný mlyn, veterný mlyn, vodná píla a iné menšie objekty. Pre reálnu demonštráciu činnosti sú umiestnené pozdĺž potoka. Z kultových stavieb sa v expozícii nachádza drevená cerkva (1766) z Novej Polianky (Mergeška) s bohatou interiérovou výzdobou. V snahe predstaviť ľudovú kultúru Ukrajincov na Slovensku čo najkomplexnejšie, sú v expozícii zastúpené aj základné spôsoby získavania obživy – poľnohospodárstvo a pastierstvo.

Vyberte z ponuky Národopisnej expozície v prírode:
web: http://www.snm.sk/?uvodna-stranka-skanzen-sk
FB: SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry

SNM-Múzeum židovskej kultúry

Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Činnosť múzea je zameraná na vývin duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku. K hlavným aktivitám múzea patrí zbierková, dokumentačná a následná prezentačná činnosť. Jeho snahou je zachrániť pred zničením, zabudnutím alebo vývozom do zahraničia trojrozmerné judaiká, dokumenty, obrazy či spomienkové predmety a prezentovať ich širokej verejnosti formou expozícií a výstav.

Čo uvidíte?
Stála expozícia oboznamuje s dejinami a kultúrou Židov žijúcich na území Slovenska od dôb Veľkomoravskej ríše. Trojrozmerné a dvojrozmerné exponáty približujú každodenný život židovského obyvateľstva, židovské sviatky, interiér synagógy a osobnosti židovského pôvodu, ktoré preslávili Slovensko. Záver expozície je venovaný pamiatke približne 70 000 obetí holokaustu zo Slovenska. Na subtílnej expozičnej ploche sa koncentruje niekoľko storočná práca ducha, intelektu a rituálno-úžitkového umenia. Predstavuje cestu Žida od narodenia až po jeho skon, členenou rôznorodosťou náboženského synagogálneho a domáceho rituálneho života.

Vyberte z ponuky Múza židovskej kultúry:
web: http://www.snm.sk/?muzeum-zidovskej-kultury-uvodna-stranka
FB: SNM - Múzeum židovskej kultúry 

SNM-Múzeum židovskej kultúry
Múzeum holokaustu v Seredi 


Kasárenská 1005, Sereď
Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska.

Čo uvidíte?
Múzeum holokaustu v Seredi predstavuje autentické miesto, ktoré sa viaže k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku v priebehu druhej svetovej vojny. Samotným táborom v Seredi prešlo v období od roku 1941 do roku 1945 približne 16 000 Židov, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Súčasťou múzea je vzdelávacie stredisko. Poskytuje výchovno–vzdelávacie podujatia, semináre a školenia zamerané na oboznamovanie verejnosti so židovskou kultúrou a dopadom holokaustu na život Židov na našom území.

V Múzeu holokaustu v Seredi môžete navštíviť: expozície, aktuálne výstavy, podujatia.
web: http://www.snm.sk/?muzeum-holokaustu-uvodna-stranka
FB: Múzeum holokaustu v Seredi

SNM-Múzeum rusínskej kultúry 


Masarykova 20, Prešov
Múzeum je zamerané na zdokumentovanie výpovedí a spomienok žijúcich pamätníkov z rôznych oblastí života rusínskej menšiny na Slovensku. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, ochraňuje, profesionálne spracováva, sprístupňuje verejnosti a zhodnocuje dôkazy o hmotnej a duchovnej existencii a aktivitách rusínskeho obyvateľstva.

Čo uvidíte?
Výstavu Dejiny Rusínov na Slovensku, ktorá približuje každodenný život Rusínov v historických súvislostiach novodobých dejín, kultúry odievania, tradícií stravovania, ľudovej remeselnej výroby, sakrálnej architektúry ako aj historických a súčasných publikáciách o Rusínoch.

Zbierka makiet Ladislava Cidylu, ktoré sú vernými zmenšeninami vzácnych drevených sakrálnych stavieb (cerkvi), z regiónov severovýchodného Slovenska, ktoré sú navštevované a obdivované turistami z celého sveta, konštrukčných typoch a umiestnení v lokalitách severovýchodného Slovenska.

Vyberte z ponuky Múza rusínskej kultúry:
web: http://www.snm.sk/?muzeum-rusinskej-kultury-uvodna-stranka 
FB: SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove

Mediálni partneri SNM