Vedecká konferencia CSTI 2018


CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry


 

Slovenské národné múzeum
Slovenská technická univerzita 

vás pozývajú 

na vedeckú konferenciu CSTI 2018 

Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21.storočí 

ktorá sa uskutoční 
v dňoch 7. – 9. marca 2018
v SNM – Výstavný pavilón Podhradie 
Bratislava, Žižkova 16

Konferencia  CSTI 2018  nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie CSTI  2011 (Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva),  CSTI  2013  (Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva) a CSTI  2015 (Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva). Pre kvalitatívny pokrok v ochrane kultúrneho dedičstva je nevyhnutná integrácia vied, a teda aj konzervačnej vedy, do interdisciplinárnej praxe a posilnenie spolupráce a komunikácie medzi zúčastnenými disciplínami a odborníkmi. V súčasnosti najväčší pokrok a kvalitatívne zmeny prebiehajú práve na rozhraní dosiaľ známych vedných disciplín. 

Cieľom konferencie CSTI 2018 s názvom Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí je prezentovať progresívne metódy výskumu a prieskumu z rôznych oblastí a interdisciplinárne postupy pri ochrane dedičstva, posilniť interdisciplinárny prístup a výmenu poznatkov a skúseností pri ochrane tohto dedičstva. 

Predpokladané tematické okruhy:
  •  objekty nedávneho dedičstva (recent heritage) – materiály a ochrana
  •  progresívne  metódy  výskumu a prieskumu dedičstva
  •  interdisciplinárne postupy pri ochrane dedičstva
Predpokladá sa účasť významných zahraničných odborníkov, konzervačných vedcov, zameriavajúcich sa na ochranu materiálov a objektov dedičstva. 

Organizačné pokyny

Príspevky. Na konferenciu CSTI 2018 je možné prihlasovať príspevky uvádzajúce progresívne metódy z oblasti interdisciplinárnych výskumov, postupov a technológií pri ochrane dedičstva v 21. storočí.
Príspevky môžu mať formu:
prednášky (25 minút);  krátkej informácie (10 minút)  alebo plagátového príspevku  (90 × 120 cm).
Uzávierka prihlasovania príspevkov                                                    20. október 2017 

Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov zaradených do programu. 

Výstupom konferencie bude recenzovaný elektronický zborník príspevkov. 

Účastnícky poplatok  (nezahŕňa ubytovanie a stravu účastníkov)           60,-€
Študenti  vysokých škôl                                                                             0,-€
Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na konferencii, zostavenie zborníka príspevkov z konferencie, občerstvenie.

Náklady spojené s účasťou na konferencii hradí vysielajúca organizácia. Organizátori konferencie nezabezpečujú účastníkom ubytovanie, ani stravovanie. Počas konania konferencie bude účastníkom poskytnuté ľahké občerstvenie. 

Ďalšie podrobnosti o konferencii, vrátane čísla bankového účtu na úhradu účastníckeho poplatku budú uvedené v 2. cirkulári. Informácie budú priebežne dopĺňané aj na webovej stránke: http://www.snm.sk/?vedecku-konferenciu-csti-2018.

Názov účtu / Account name:
Vendor: 
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Slovak Chemical Society of SAS
 Adresa: Radlinského
9812 15 Bratislava
Slovac republic
 IČO: (Company Registration Number)  00178900
 DIČ : (only for state of EU)  2020801563
 VAT :  Nie je platca DPH/Is not the payer
 Bank:  Všeobecná úverová banka, a.s.
 IBAN:  SK22 0200 0000 0017 0063 9053
 SWIFT/BIC:  SUBASKBX
 Variabilný symbol/variable symbol  32018
 Poznámka / Annotation  Meno účastníka / Name of participant


Kontaktné osoby:
            Michal Jablonský (STU), michal.jablonsky@stuba.sk 
                                           Katarína Vizárová (STU), katarina.vizarova@stuba.sk 
                                           Ivana Jurčíková (SNM), kabinet@snm.sk 

Dôležité termíny

Výzva pre prihlásenie abstraktov a otvorenie registrácie:        15.  júna 2017
Zasielanie abstraktov:                                                               do 20. októbra 2017
Rozhodnutie o prijatí príspevku:                                               30. novembra 2017
Registrácia bez príspevku:                                                       do 28. februára 2018
Dátum konania konferencie:                                                      7. – 9.  marca 2018
Dodanie plných príspevkov do konferenčného zborníka:         najneskôr do času konania konferencie

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE (DOCX, 15,4 kB)

Garanti konferencie:


Čeppan Michal, prof. Ing. CSc.
Slovenská technická univerzita

Podušelová Gabriela, PhDr.
Slovenské národné múzeum


SPONZORI KONFERENCIE:

FilmStor s.r.o. – Piql Partner Slovakia
Panenská 13, 811 03 Bratislava
TEL: +421 2 5930 5733, 5722, 0905 977 921
www.piql.sk 

 

                                                                                                                                       Aktualizácia dňa 11. 10. 2017