Brány martinských múzeí sa opäť otvoria 20. apríla 2021

od 20. 4. 2021

Vážené návštevníčky a návštevníci,

brány našich múzeí sa po štyroch mesiacoch opäť otvoria. Tešíme sa na Vás v priestoroch našich špecializovaných múzeí, v ktorých nájdete i niekoľko nových výstav. Návšteva múzeí ešte nebude taká, ako sme zvyknutí, dodržujte, prosíme, aktuálne protipandemické opatrenia a riaďte sa usmerneniami našich lektorov a zamestnancov.



Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚVZ SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 186 a vyhlášky č. 187, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, obe s účninnosťou od 19. 4. 2021

Vás pri návšteve Slovenského národbného múzea v Martine žiadame o dodržiavanie nasledujúcich opatrení:

1. Vstup do vonkajších a vnútorných priestorov zložiek Slovenského národného múzea v Martine je umožnený len
• osobám, ktoré sa na pokladni múzea preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
• osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
• osoby, ktoré sa preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
• osoby zaočkované:
a) druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto
udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
b) prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
• osoby nad 65 rokov veku,
• dieťom do desiatich rokov veku
osobám, na ktoré sa vzťahujú ďalšie charakteristiky podľa § 1 ods. 2 vyhlášky ÚVZ SR č. 187.
Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 vyhlášky ÚVZ SR č. 187 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa
§ 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

2. Vstup a celý pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch múzea je umožnený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest – v interiéri respirátorom špecifikovaným vo vyhláške ÚVZ SR č. 175 z 15. 4. 2021, s výnimkami podľa § 2 ods. 2 a § 3 ods. 2 tejto vyhlášky. Výnimku z tejto povinnosti majú napr. deti do 6 rokov, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre fotografovanie, osoby so závažnými poruchami autistického spektra alebo osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

3. Pri vstupe do múzea je nutné si aplikovať dezinfekciu na ruky. Pri vstupe Vám personál odmeria teplotu digitálnym teplomerom. Pri zvýšenej telesnej teplote Vás nemôžeme pustiť na prehliadku múzea, preto ak cítite príznaky ochorenia COVID-19 alebo sa necítite dobre, nevstupujte a kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára.

4. Počet návštevníkov v múzeu v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2. Maximálny počet návštevníkov nachádzajúcich sa v budove (neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby) je:
Etnografické múzeum – 157 návštevníkov
Múzeum Andreja Kmeťa – 30 návštevníkov
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku – 4 návštevníci
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku – 3 návštevníci

5. Povolené sú len individuálne prehliadky expozícií a výstav. Od návštevníkov, s ktorými nezdieľate spoločnú domácnosť, dodržujte odstup aspoň 2 metre. Dvojmetrové odstupy medzi osobami, prosíme, dodržiavajte aj v radoch.

6. V prípade prehliadok, ktoré si vyžadujú sprievod lektora, môže byť v skupine maximálne 6 ľudí vrátane sprievodcu.

7. Platba v špecializovaných múzeách Slovenského národného múzea v Martine je možná len v hotovosti.

8. Zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov vo výstavných a expozičných priestoroch.

9. Dodržujte pokyny lektorov a zamestnancov múzea.

Ďakujeme za pochopenie!


V Martine 19. 4. 2021

Mgr. Radovan Sýkora
riaditeľ
Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine

______________________________________________
obrázok: Health vector created by pikisuperstar – www.freepik.com