Aktuálne prebiehajúce práce na hrade Krásna Hôrka


SNM − Múzeum Betliar
Krásnohorské Podhradie, 20. august 2020 

Slovenské národné múzeum − Múzeum Betliar pokračuje v tzv. prípravných prácach obnovy hradu Krásna Hôrka a revitalizácii jeho bezprostredného okolia. Po úspešnom zavŕšení procesu verejného obstarávania sa začal dňa 04.08.2020 realizovať predstihový archeologický výskum pre obnovu hradu Krásna Hôrka. Výskum pozostáva z dvoch etáp: z predstihového archeologického terénneho výskumu (cielených sond) vrátane prác súvisiacich s archeologickým výskumom v rozsahu v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice, a konzervácie nálezov, ich spracovania a vyhodnotenia a vyhotovenia výskumnej správy.

Výskum realizuje Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v zastúpení PhDr. Matejom Ruttkayom, CSc., riaditeľom ústavu, pod vedením archeológa PhDr. Petra Bednára, CSc.

Výskum prebieha na vytypovaných miestach hradu Krásna Hôrka, hlavne najstarších častí hradu − gotickej veže a gotického paláca, ako aj severovýchodnej bašty a ďalší častí hradu ako parkán, pekáreň a piate nádvorie. Cieľom výskumu je získanie potrebných údajov z územia pre spracovanie projektovej dokumentácie stavby: „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu". 

Info deň pre zástupcov médií je naplánovaný na stredu, 26. augusta 2020, o 13.00 h.

Kontakt
Judita Krajčiová,
vedúca oddelenia marketingu, PR a múzejnej pedagogiky SNM − MBe 
m: judita.krajciova@snm.sk 
t: +421 918 686 634