Aktuálne prebiehajúce práce na hrade Krásna Hôrka


SNM − Múzeum Betliar
Krásnohorské Podhradie, 23. marec 2020

Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia jeho bezprostredného okolia je „prioritou priorít" SNM − Múzea Betliar. V uplynulom roku bolo realizovaných niekoľko významných medzníkov obnovy a množstvo práce v spolupráci s generálnym riaditeľstvom SNM, Projekčným oddelením SNM, pracovníkmi MK SR, pracovníkmi SNM − Múzea Betliar, Stavebnou fakultou STU Bratislava a ďalších odborných projektantov (profesistov).

Po schválení čiastkových dokumentácií a úspešnom zavŕšení procesu verejného obstarávania začali dňa 23. marca 2020, za dodržania prísnych bezpečnostných podmienok proti šíreniu koronavírusu COVID-19 na Slovensku, na hrade Krásna Hôrka prebiehať stavebné aktivity, tzv. prípravné práce obnovy − odstraňovanie násypov a sanácia havarijného stavu klenby stredného hradu.

Násypy na severnej a južnej strane obvodových hradieb v celkovom objeme cca 750 m3 vznikli umelo počas poslednej veľkej prestavby hradu prebiehajúcej v rokoch 1956 − 1989, kedy stavebnú sutinu a úlomky kamenných častí hradu premiestňovali z hradu formou sypania na hradný kopec otvormi v hradnom múre, ktoré boli pre tento účel vytvorené. Južná časť násypu bola zhotovená z rovnakého materiálu, vznikla za účelom vytvorenia akejsi rampy pre obslúženie kotolne na tuhé palivo. Dôvodom odstránenia násypov je minimalizovanie vzlínania zemnej vlhkosti do hradných múrov, ako aj znovunavrátenie výzoru hradu ako pevnosti na strmom brale. Tento výzor mal hrad ešte v zameraní z roku 1968. Práce budú prebiehať, podľa podmienok Krajského pamiatkového úradu Košice, pod dohľadom archeológa za účelom záchrany archeologických nálezov a vyhotovenia výskumnej dokumentácie. Archeologický dohľad zabezpečuje SNM − Archeologické múzeum.
Predpokladaný časový rozsah stavených prác je 6 mesiacov.

Zároveň na hrade Krásna Hôrka prebieha realizácia statického zabezpečenia konštrukcie klenby suterénu prejazdu (dufartu) stredného hradu. Zámerom je stabilizácia nosných konštrukcií v havarijnom stave, ktoré boli pri obhliadkach vyhodnotené ako kritické. Nejde o urbanistické, architektonické ani technické zmeny v konštrukcii v objekte hradu Krásna Hôrka. Vybudované konštrukcie budú dočasné, svoju funkciu budú plniť po dobu, kým statik neskonštatuje dostatočnú stabilizáciu horizontálnej konštrukcie klenby. Po zastabilizovaní klenby bude možné premiestniť z hradu Krásna Hôrka do depozitára v areáli kaštieľa Betliar jeden z najväčších a najvzácnejších zbierkových predmetov − pohrebný koč, ktorý bol v roku 1904 vyhotovený pri príležitosti tzv. veľkého krásnohorského pohrebu grófky Františky Andrássyovej, ktorý sa konal 26. októbra 1904 v mauzóleu v Krásnohorskom Podhradí.

Komplexný projekt obnovy hradu Krásna Hôrka a jeho okolia je najrozsiahlejším v histórii hradu, pričom nejde len o zjednodušený návrat stavu hradu pred požiarom. Projekt počíta aj s odstránením nevhodných zásahov do pamiatky realizovaných v rokoch 1956 – 1989, ktoré výrazne poškodili autenticitu pamiatky. 

Násypy (PDF, 2,1 MB)

Fotogaléria: