Akvizičná činnosť


Nadobúdanie je cieľavedomý a systematický proces získavania predmetov kultúrnej hodnoty na účel ich trvalého uchovávania, následného odborného spravovania a vedeckého skúmania s cieľom využiť ich informačnú a výpovednú vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu v prezentačných a výchovno-vzdelávacích aktivitách múzea. Predmety kultúrnej hodnoty možno ako zbierkové predmety nadobúdať a) kúpou, b) darom, c) vlastným výskumom, d) prevodom správy, e) zámenou s iným múzeom alebo galériou. 

Slovenské národné múzeum nadobúda zbierkové predmety a zbierky dokumentujúce stav a vývoj prírody, hospodársky, spoločensko-politický a kultúrny vývoj spoločnosti s dôrazom na územie Slovenskej republiky, slovenský národ a národnostné a etnické spoločenstvá, ktoré žili a žijú na území Slovenskej republiky, ako aj Slovákov, ktorí žili a žijú v zahraničí. Nadobúda predmety kultúrnej hodnoty slovenského pôvodu aj v zahraničí, spracováva údaje o predmetoch kultúrnej hodnoty slovenského pôvodu, ktoré sa trvalo nachádzajú v zbierkach najmä zahraničných múzeí a sprístupňuje ich verejnosti. 

Zbierkové predmety a zbierky nadobúda v súlade so zameraním a špecializáciou stanovenou v zriaďovacej listine SNM.  

Zbierkový fond SNM