Amfora so zoomorfnou výzdobou / Dvory nad Žitavou / Mladšia doba kamenná, okolo roku 5000 pred Kristom