Pre zjednodušenie prístupu k našemu Zborníku SNM Archeológia - Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia sme pre vás vytvorili webovú stránku archeologickemuzeum.sk


SNM-Archeologické múzeum je špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidovanie, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek.
V bohatom zbierkovom fonde Archeologického múzea sa nachádza množstvo vzácnych nálezov z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek.

Nálezy pochádzajú najmä z archeologických výskumov nášho múzea.

Archeologické múzeum sídli v renesančnej Kamperovej kúrii na Žižkovej ul. 12 v Bratislave.

Viac info:
E-mail: archeolog@snm.sk
Kontaktná osoba: PhDr. Vladimír Turčan
Web: www.snm.sk
Facebook: SNM-Archeologické-múzeum-Bratislava-127738470641212

» viac o múzeu