Výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť Archeologického múzea je úzko previazaná so získavaním a odborným spracovaním zbierok.


Do tejto oblasti patria v prvom rade terénne výskumy a prieskumy. Súčasťou našej práce sú tiež dlhodobé vlastné projekty, ako: "Archeológia Malých Karpát", "Doba halštatská a laténska v oblasti Bratislavskej brány"


Pracovníci Archeologického múzea vykonávajú každoročne niekoľko desiatok záchranných akcií, ktoré investorom predpísali pamiatkové alebo stavebné úrady.

Záchranné výskumy za použitia modernej prospekčnej i dokumentačnej techniky prebiehajú na stavbách rôznej veľkosti, od rodinných domov po rozsiahle logistické areály či úseky diaľnice. 


Terénne výskumy bývajú ukončené predpísanou dokumentáciou - nálezovou správou, ktorých sa v Archeologickom múzeu nazbieralo od roku 1931 po rok 2010 temer 1200.

Logickým zavŕšením vedeckovýskumnej činnosti je prezentácia dosiahnutých výsledkov v odborných časopisoch a monografiách, ako aj na stretnutiach odborníkov. Archeologické múzeum sa každoročne podieľa na organizovaní odborných stretnutí – kratších seminárov i medzinárodných konferencií.  

Každoročne vydáva ročenku Zborník národného múzea – Archeológia a príležitostne monografie v edícii Supplementum.