Časová os


Hrad Krásna Hôrka − Významné múzeum a jedinečná pamiatka Slovenska 

Po roku 1945 bola na Slovensku zničená veľká väčšina šľachtických sídel, ktoré predstavovali obrovské umeleckohistorické bohatstvo. Hrad Krásna Hôrka je jediným hradom na území Slovenska, ktorý sa po Druhej svetovej vojne a po rokoch komunistickej diktatúry zachoval so svojim pôvodným zariadením a vzácnymi zbierkami. Hrad Andrássyovcov môžeme považovať za prvé hornouhorské múzeum, ktoré budovali členovia jedného z najvýznamnejších rodov strednej Európy. Stredoveký hrad z konca 13. storočia bol v priebehu ďalších storočí rozširovaný a prestavovaný až sa jeho podoba ustálila v neskororenesančnej a barokovej fáze. Hrad Krásna Hôrka patrí vďaka svojim pamiatkovým hodnotám, múzejným zbierkam a nenarušenému krajinnému prostrediu k európskym unikátom hradnej architektúry.

Časová os 

• Sanácia havarijného stavu hradu Krásna Hôrka

Havarijné prestrešenie a lešenie: 20. 10. 2012 – 15. 06. 2013
Spodný nosný vmurovaný trámový rošt pod konštrukciu trvalých krovov: 15. 06. 2013 – 30. 11.2013
Dočasná ochrana spodného nosného vmurovaného trámového roštu pred poveternosťou, obnova a sanácia klenieb Rákocziho traktu: 30. 11. 2013 – 31. 05. 2014

• Trvalé krovy a strechy

Demontáž dočasných prestrešení, realizácia nových striech (nosné konštrukcie a strešné krytiny: 23. 09. 2014 – 22. 09. 2015
Doplňujúce práce (klampiarske prvky na strechách, dozbrojenie vežičiek): 04. 06. 2015 – 08. 09. 2015
Ostatné práce (aktívny bleskozvod, protipožiarna bezpečnosť striech): 20. 10. 2015 – 03. 12. 2015

• Prieskumné práce

- Pamiatkový architektonicko-historický výskum: 10. 12. 2012 – august 2015
- Archeologický výskum delovej terasy: 27. 01. 2014 - 31. 03. 2014
- Reštaurátorský prieskum nástenných malieb v hradnej kaplnke
- Inžiniersko-geologický prieskum 05-12/2016
- Kompletné geodetické zameranie 05-12/2016
- Podrobný stavebnotechnický prieskum 05-12/2016
- Statické posúdenie stavby 05-12/2016

• Osadenie zvonov

- Odliatie a osadenie troch nových zvonov vo zvonici kaplnky s pomocou obce Krásnohorské Podhradie a Združenia gemerských remeselníkov – september 2015

• Oprava tehlových murív

- Jestvujúce tehlové murivá v podkroví boli realizované v predchádzajúcej etape „Dočasného prestrešenia", pričom nebol dodržaný správny technologický postup. Práce na oprave sa začali realizovať v máji 2016 v rozsahu demontáže poškodených murív a vymurovania nových častí tehlových murív. 02. 05. 2016 – 30. 09. 2016

• Projektová dokumentácia − súťaž návrhov

- V súťaži návrhov (č. vo vestníku VO 58/2015 zo dňa 23. 03. 2015 pod značkou 6436-MNA) bol MK SR vybraný projektant komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka Ing. arch. Peter Kucharovič. SNM - Múzeum Betliar odovzdalo projektantovi všetky podklady potrebné pre vytvorenie stavebného zámeru, ktorý mal predložiť začiatkom apríla 2017.

• Odstúpenie od zmluvy s projektantom

- V októbri 2017 múzeum ukončilo spoluprácu s projektantom obnovy hradu Krásna Hôrka a prípravou obnovy bolo poverené v novembri 2017 nové projekčné oddelenie SNM.

• Participácia Projekčného oddelenia SNM

- V novembri 2017 prevzalo prípravu obnovy hradu Krásna Hôrka nové projekčné oddelenie SNM, ktoré múzeum vytvorilo v auguste 2017 za účelom prípravy a realizácie rekonštrukcií a obnovenim spravovaných kultúrnych objektov. Postup prác ukazuje, že išlo o rozhodnutie, ktoré je prospešné najmä pre prípravu obnovy hradu Krásna Hôrka. Projekčné oddelenie popritom pracovalo aj na iných objektoch SNM.

• Projekty, návrhy, výskum

a) predprojektová príprava stavby − Projekčné oddelenie SNM Bratislava:
(od 11/2017 až 2019) − celková analýza archívnych materiálov, výsledkov výskumov a skutkového stavu hradu;
- návrh metodiky obnovy (priebežne neustále konzultovanej s odborníkmi z externého prostredia, Krajským pamiatkovým úradom Košice (KPÚ KE) a Pamiatkovým úradom SR v Bratislave (PÚ SR);
- možné riešenia a návrhy potrebnej technickej infraštruktúry pre hrad a územie pod hradom (parkovisko a infocentrum);
- práca na architektonickej štúdii, ktorá je kľúčovým podkladom obnovy hradu Krásna Hôrka.
b) návrhy, výskum − Bol spracovaný doplnkový architektonicko-historický výskum – horný hrad + vydané záväzné stanovisko KPÚ Košice k tomuto výskumu.
- Bola vypracovaná zonálna štúdia – posúdenie jestvujúcej vodovodnej siete v obci Krásnohorské Podhradie pre napojenie hradu Krásna Hôrka.
- Bola vypracovaná zonálna štúdia novostavieb podhradia hradu Krásna Hôrka, ktorá je v procese prerokovania na KPÚ Košice.
c) projektové dokumentácie
Priebežne Projekčné oddelenie SNM Bratislava spracovalo projektové dokumentácie, na základe ktorých sa realizovali a ešte budú realizovať čiastkové, tzv. prípravné stavebné práce na základe potrebných povolení, súhlasov a rozhodnutí stavebného úradu alebo Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie (statické zabezpečenie konštrukcií, odstraňovanie vápenno-cementových omietok a cementového škárovania exteriérových murív, čistenie horného hradu, odvodnenie 5. nádvoria, stabilizácia zemného násypu a piliera na parkáne, odstraňovanie násypov z okolia hradu a hradnej studne, atď.).
d) Dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby: „Obnova Hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu", spracovaná projekčným oddelením SNM Bratislava v spolupráci so Stavebnou fakultou STU Bratislava
e) Projektové dokumentácie pre stavebné povolenie v dvoch samostatných celkoch:
• SO01C, SO 01B _Dolný a Stredný hrad,
• Podhradie a infraštruktúra v rozsahu 13 stavebných objektov a 4 prevádzkových súborov,
spracované projekčným oddelením SNM Bratislava v spolupráci so Stavebnou fakultou STU Bratislava.

• Zmluva o združení s obcou Krásnohorské Podhradie (príprava od apríla 2018)

Medzi SNM a obcou Krásnohorské Podhradie bola uzatvorená Zmluva o združení (zverejnená v CRZ 24. 05. 2019, účinná od 25. 05. 2019). Takáto zmluva je jedinou možnou právnou formou participácie SNM a obce na projekte obnovy hradu Krásna Hôrka, vzhľadom na prelínanie sa vlastníckych vzťahov k jestvujúcim nehnuteľnostiam v podhradí a budúcich stavieb (technická infraštruktúra, napr. parkovisko a siete technického vybavenia).

• Príprava stavby pred vydaním územného rozhodnutia

- Proces posúdenia vplyvu stavby na životné prostredie (EIA) − 01. 08. 2018 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na projekt EIA. Rozhodnutie k EIA bolo vydané 01. 10. 2018, pričom právoplatnosť nadobudlo dňa 08. 11. 2018.
- Po nadobudnutí právoplatnosti uvedeného rozhodnutia SNM – Múzeum Betliar podalo dňa 22. 11. 2018 žiadosť o zmenu územného plánu obce Krásnohorské Podhradie, týkajúcu sa zmeny funkčného využitia niektorých častí územia, potrebných pre umiestnenie stavieb.

• Rámcová zmluva so Stavebnou fakultou STU Bratislava

24. 10. 2018 sa uzatvorila rámcová zmluva so Stavebnou fakultou STU Bratislava, na základe ktorej sa v úzkej spolupráci s Projekčným oddelením SNM Bratislava spracovávala projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a stavebné povolenia stavby (PSP): „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu". Projekčné oddelenie SNM Bratislava vedené hlavným architektom Ing. arch. Róbertom Erdélyim, PhD. spracováva architektonické a stavebné riešenie uvedeného projektu. Stavebná fakulta STU Bratislava zastrešuje všetky ostatné potrebné časti projektových dokumentácií.

• Realizácia stavebných prác do r. 2018

V rámci úprav staveniska a vyčisťovacích prác sa realizovali tieto stavebné práce:
- Realizácia pochôdzneho, demontovateľného prekrytia archeologického výkopu v delovej terase, vytvorenie ochrannej konštrukcie na odvedenie dažďovej vody v priestore medzi delovou terasou a III. nádvorím hradu (02 – 04/2018)
- Očistenie vybraných murív tzv. horného hradu od novodobých omietok (04 − 05/2018)
22. 11. 2018 Podanie žiadosti o zmenu územného plánu obce Krásnohorské Podhradie

• Odborné ošetrenie zbierkových predmetov (od roku 2012 − dodnes / stále prebieha)

Od požiaru hradu Krásna Hôrka sa priebežne odborne ošetrujú zbierkové predmety, ktoré tvoria jeho fond. Dodnes bolo odborne ošetrených viac ako 800 zbierkových predmetov v reštaurátorskom ateliéri a konzervátorských dielňach SNM − Múzea Betliar a prostredníctvom externých spolupracovníkov − reštaurátorov. Viac info v sekcii: FAQ Často kladené otázky → Odborné ošetrenie zbierkových predmetov z fondu hradu Krásna Hôrka

Najdôležitejšie míľniky − posuny v procese obnovy v roku 2019: 

• Zmluva o združení s obcou Krásnohorské Podhradie: proces vypracovania zmluvy, schvaľovania a podpisovania. Táto zmluva je jedinou možnou právnou formou participácie SNM a obce na projekte obnovy hradu Krásna Hôrka vzhľadom na prelínanie sa vlastníckych vzťahov k jestvujúcim nehnuteľnostiam v podhradí a budúcich stavieb (technická infraštruktúra, napr. parkovisko a siete technického vybavenia). Táto zmluva bola podpísaná 24. 05. 2019 a je zverejnená v CRZ.

• Zmeny a doplnky Územného plánu obce Krásnohorské Podhradie: SNM − Múzeum Betliar podalo žiadosť o zmenu územného plánu obce Krásnohorské Podhradie (ÚPN), týkajúcu sa zmeny funkčného využitia niektorých častí územia, potrebných pre umiestnenie stavebných objektov v rámci stavby: „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu". Na prefinancovanie tejto zmeny ÚPN sa uzatvorila dohoda o financovaní. Na základe toho obec Krásnohorské Podhradie obstarala Zmeny a doplnky č. 2 k ÚPN. Tieto sú už v platnosti od 20. 12. 2019.

• „Iné práva" k lesným pozemkom, ktoré sú potrebné pre výstavbu: Z dôvodu potrebného umiestnenia stavieb (niektorých stavebných objektov) na cudzích pozemkoch sa uskutočňovali viaceré rokovania so zástupcami Lesov Slovenskej republiky, š. p., na základe čoho sa nastavil ďalší postup pre umiestnenie stavby na lesných pozemkoch. V tejto súvislosti sa dal vypracovať geometrický plán na odčlenenie lesných pozemkov. Pre proces samotného vyňatia sa objednali znalecké posudky na ocenenie lesných pozemkov.

• Inžinierska činnosť:
- prípravné jednania s dotknutými orgánmi štátnej správy a získavanie stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov k územnému konaniu stavby;
- uskutočnil sa prevod správy majetku štátu – dvoch pozemkov potrebných pre umiestnenie stavieb a to delimitačným protokolom zo správcu SPF do správy SNM. Tieto dva pozemky spolu vo výmere 44 352 m2 sú v súčasnosti v správe SNM;
- majetkovoprávne vysporiadanie jedného z pozemkov pre výstavbu – prepis z registra E – do registra C Katastra nehnuteľností; zabezpečenie zmeny druhu jedného pozemku z trvalého trávneho porastu na ostatnú plochu.

• Prípravný proces − pre potreby spracovania projektových dokumentácií: - uskutočnila sa séria rokovaní so zástupcami Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s., v súvislosti s možnosťami riešenia napojenia hradu na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu;
- realizoval sa inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum na pozemkoch v okolí hradu a podhradia;
- bol spracovaný doplnkový architektonicko-historický výskum – horný hrad + vydané záväzné stanovisko KPÚ Košice k tomuto výskumu;
- bolo spracované statické posúdenie a návrh statického zabezpečenia spodného podlažia stredného hradu (Františkinho múzea) + vydané rozhodnutie KPÚ Košice;
- bola vypracovaná zonálna štúdia – posúdenie jestvujúcej vodovodnej siete v obci Krásnohorské Podhradie pre napojenie hradu Krásna Hôrka;
- realizovalo sa podrobné geodetické zameranie terénu (výškopis a polohopis);
- objednali sa špecialisti – v rámci poradenstva pre potreby projektovania v oblasti merania a regulácie, využitia hlbinných vrtov pre vykurovanie infocentra a v oblasti techniky budov – vnútorného prostredia;
- realizoval sa monitoring historickej dažďovej kanalizácie z hradu.

• Verejné obstarávanie (VO) − Spracovanie podkladov na VO ako aj samotný proces VO − na čiastkové stavebné práce a na služby potrebné pre proces projektovania:
- sanácia klenby v suteréne Františkinho múzea;
- odstraňovanie násypov z okolia hradu;
- predstihový archeologický výskum a dozor archeológov počas stavebných prác;
- odstránenie oceľovej nádrže z gotickej veže hradu;
- externý verejný obstarávateľ pre ďalší proces;
- stabilizácia zemného násypu a piliera na parkáne;
- odstránenie omietok a škárovacej cementovej malty;
- predstihový archeologický výskum a dozor archeológov počas stavebných prác;
- dendrológ (výruby, výsadba, výrubové konania);
- lešenie pre práce na odstránení omietok a škárovacej cementovej malty, reštaurovanie kamenných článkov a konštrukčných prvkov;
- čistenie horného hradu, odvodnenie 5. nádvoria.

• Obchodné záväzkové vzťahy – príprava Zmlúv o dielo, v prípadoch, kde už je ukončené VO:
- sanácia klenby v suteréne Františkinho múzea;
- odstraňovanie násypov z okolia hradu;
- predstihový archeologický výskum a dozor archeológov počas stavebných prác;
- odstránenie oceľovej nádrže z gotickej veže hradu;
- externý verejný obstarávateľ pre ďalší proces.

• Vypracovanie a podpis dodatku č. 2 ku zmluve o nájme žeriava na hrade Krásna Hôrka.

• Na základe vypracovaných projektových dokumentácií k čiastkovým stavebným prácam na hrade, ktoré spracováva Projekčné oddelenie SNM Bratislava sa postupne niektoré z týchto dokumentácií podali na stavebný úrad formou ohlásenia, resp. žiadosti o stavebné povolenie. Tieto práce sú uvedené medzi zákazkami – Verejné obstarávanie.

• V oblasti reštaurovania konštrukčných prvkov (kameň, drevo, omietky) sa uskutočnili miestne obhliadky a prebehol proces stanovenia hodnoty zákazky a následne verejného obstarávania v tejto oblasti.

• Likvidácia pozostatkov zariadenia staveniska na hrade, vyčistenie priestoru parkánu hradu od celoplošnej výdrevy, odstránenie a odvoz prvkov do Betliara, na druhotné spracovanie, resp. na skládku.

• Vypratávanie suterénnych priestorov dolného hradu (zbierkové predmety, hospodársky inventár), prevoz prvkov a uskladnenie v priestoroch – budovách v Betliari.

• Osadenie špeciálnych meračov teploty a vlhkosti do priestorov hradu, pre potreby nastavenia techniky prostredia budúcej prevádzky hradu. Vytvorenie a osadenie dočasných okeníc na okná krypty, pre zabránenie nadmerne vyzrážanej vlhkosti stien.

• Montáž nových hasiacich prístrojov na hrade Krásna Hôrka.

• Dňa 20. 12. 2019 bol podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a o využívaní územia s názvom: "Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu". Dňom podania sa začalo územné konanie v predmetnej veci.

• Výraznou mierou sa postúpilo aj v reštaurovaní a bádaní dejín hradu a jeho zbierkového fondu (viac info v sekcii: FAQ Často kladené otázky → Odborné ošetrenie zbierkových predmetov z fondu hradu Krásna Hôrka)

• Práca metodickej komisie a spolupráca s Pamiatkovým úradom: Od nástupu nových projektantov sa intenzívne a s kladnými výsledkami konzultuje s pracovníkmi Pamiatkového úradu – ako na úrovni regionálneho pracoviska v Rožňave, tak krajského KPÚ KE, tiež s tvorcami ochranného pásma hradu (ústredie PÚ SR) i s Archívom PÚ SR. Odkonzultované sú metodické postupy i súčasné zásahy do ochranného pásma hradu, uskutočnilo sa aj zasadanie odbornej metodickej komisie, ktorej sa predostrela koncepcia obnovy, metodika a spôsob práce na projekte – komisia prijala predstavené riešenia pozitívne. 

Najdôležitejšie míľniky − posuny v procese obnovy v roku 2020: 

• Prípravné stavebné práce, odborné práce a služby: V nadväznosti na príslušné povolenia, rozhodnutia a záväzné stanoviská sa realizovali prostredníctvom stavebných firiem stavebné práce a úpravy na hrade Krásna Hôrka a v jeho bezprostrednom okolí:
- Odstraňovanie násypov z okolia hradu zo severnej a južnej strany obvodových hradieb s potrebným archeologickým dohľadom SNM − Archeologického múzea.
- Statické zabezpečenie konštrukcií spodného podlažia stredného hradu, vybúranie poškodených konštrukcií.
- Odstraňovanie nádrže na vodu v Gotickej veži.
- Oprava a sprevádzkovanie staveniskového rozvodu elektroinštalácie hradu.
- Údržba a revízie vežového žeriava.
- Monitoring historickej dažďovej kanalizácie z hradu.
- Geofyzikálny prieskum štôlne, vstupujúcej z priestorov hradného kopca až ku gotickej veži hradu.
- Geodetické práce zamerané na výškopis a polohopis rôznych bodov v teréne, potrebné pre spracovanie projektu stavby.
- Vypratávanie priestorov stredného hradu, prevoz prvkov a uskladnenie v priestoroch a depozitároch múzea v Betliari (zbierkové predmety, vrátane pohrebného koča, hospodársky inventár a i.).
- Predstihový archeologický výskum od 08/2020 – trvá.
- Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamenných a drevených prvkov , 08/2020 – 12/2020.

• V rámci prípravy stavby celkovej obnovy, inžinierska činnosť:
- Uskutočnili sa rokovania so zástupcami Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, a.s., týkajúce sa technického riešenia trafostanice v podhradí a celkového riešenia.
- Uskutočnili sa rokovania so spoločnosťou Respect Slovakia, s.r.o. Piešťany, zastupujúcou poisťovne (poistenie majetku), na ktorých sa prejednávali riešenia zabezpečenia hradu v budúcnosti v súvislosti s poistením stavby, ako aj expozícií a zbierkových predmetov. Forma zabezpečenia a jej nastavenie sú skutočnosti, ktoré vplývajú na technické riešenia v rámci spracovávania projektu na stavebné povolenie.
- Realizuje sa čiastkový architektonicko-historický výskum na hornom hrade pre potreby štúdie/zámeru na horný hrad.
- Realizovala sa svetelná skúška na hrade za účasti zástupcov dotknutého orgánu Krajského pamiatkového úradu Košice, projekčného oddelenia SNM a externej spoločnosti so zameraním na výškovú techniku a horolezecké práce.
- Uskutočnili sa rokovania so zástupcami Okresného riaditeľstva HaZZ Rožňava, ohľadom expertízneho riešenie požiarnej bezpečnosti hradu Krásna Hôrka ako aj rokovania týkajúce sa konkrétnych riešení a návrhov konštrukčných prvkov z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavby.
- Podala sa žiadosť na Lesy SR o vydanie stanoviska k trvalému vyňatiu lesných pozemkov pre potreby výstavby, vrátane žiadosti o uzatvorenie dohody o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, postupom podľa zákona o lesoch.
- Na základe nami podaného návrhu v decembri 2019 na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia sa uskutočnilo v mesiaci máj ústne pojednávanie v rámci územného konania stavby, pričom 08.06.2020 bolo vydané obcou Krásnohorské Podhradie k tomuto Územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.08.2020.
- Nepretržité pracovné rokovania s projekčným tímom SNM, ako aj s projektantmi čiastkových profesií, ohľadom projektov pre stavebné povolenie.
- Príprava podkladov na podanie žiadosti o vykonanie štátnej expertízy stavebného zámeru, konzultácie so Stavebnou fakultou.
- Uskutočnili sa rokovania so zástupcami Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., týkajúce sa technických riešení napojenia hradu Krásna Hôrka a plánovaných stavieb v podhradí na verejný vodovod, dohodli sa pravidlá a podmienky pre osadenie meračov spotreby, dohodlo sa majetkové rozhranie plánovaných vodných stavieb.
- Proces vyňatia lesných pozemkov, objednanie znaleckých posudkov, získanie stanovísk a vyjadrení. Podanie žiadosti o trvalé vyňatie lesných pozemkov. Po vydaní rozhodnutia sme podali žiadosť o nastavenie nájomného vzťahu medzi SNM a Lesmi SR („Iné práva", ku stavebnému konaniu a počas realizácie stavby) a zároveň bola podaná žiadosť na katastrálny odbor OU v Rožňave o zápis listín − geometrického plánu a príslušného rozhodnutia.
- Proces vyňatia poľnohospodárskej pôdy, spracovanie dokumentácie ku vydaniu rozhodnutia o trvalom vyňatí pôdy. Po vydaní právoplatného rozhodnutia bola podaná žiadosť na katastrálny odbor OU v Rožňave o zápis listín − geometrického plánu a príslušného rozhodnutia. V súčasnosti už je tento stav zapísaný v katastri nehnuteľností.
- Proces prípravy Zmluvy o poskytovaní služieb medzi SNM a Stavebnou fakultou STU Bratislava na predmet zákazky: „Dokumentácia pre realizáciu stavby". Stanovenie rozsahu dokumentácie a zmluvnej ceny.
- Rokovania s dotknutými orgánmi v štádiu prípravy stavby, potrebné pre vydanie stanovísk/ vyjadrení, ku žiadosti na stavebné povolenia.
- Rokovania s pracovnou skupinou a zastupiteľstvom obce Krásnohorské Podhradie v rámci Zmluvy o združení.
- Kontrolné dni na hrade Krásna Hôrka; 25.09.2020 aj za účasti pani ministerky kultúry SR, Natálie Milanovej.

• Verejné obstarávanie (VO) − Príprava podkladov na VO ako aj samotný proces VO − na čiastkové stavebné práce a na služby potrebné pre proces projektovania a prípravy samotnej obnovy hradu:
- Reštaurovanie kamenných a drevených článkov a konštrukčných prvkov,
- Stabilizácia zemného násypu a piliera na parkáne,
- Odstránenie omietok a škárovacej cementovej malty,
- Lešenie pre práce na odstránení omietok a škárovacej cementovej malty,
- Čistenie horného hradu, nádvorí a parkánu,
- Odstránenie stavieb a objektov v podhradí,
- Odlesnenie pozemkov potrebných pre výstavbu,
- Doplnenie architektonicko-historického výskumu,
- Reštaurátorský výskum omietok, fasád,
- Odvodnenie 5. nádvoria,
- Prevoz zbierkových predmetov a predmetov muzeálnej hodnoty z hradu Krásna Hôrka do depozitárov v areáli SNM − Múzea Betliar v Betliari.
- Príprava podkladov na VO samotnej stavby Obnovy hradu Krásna Hôrka. Pracovné rokovania s externými projektantmi, rozpočtármi.