Časová os

 

 • Sanácia havarijného stavu hradu Krásna Hôrka 

Havarijné prestrešenie a lešenie: 20. 10. 2012 – 15. 06. 2013 
Spodný nosný vmurovaný trámový rošt pod konštrukciu trvalých krovov: 15. 06. 2013 – 30. 11.2013 
Dočasná ochrana spodného nosného vmurovaného trámového roštu pred poveternosťou, obnova a sanácia klenieb Rákocziho traktu: 30. 11. 2013 – 31. 05. 2014

 • Trvalé krovy a strechy

Demontáž dočasných prestrešení, realizácia nových striech (nosné konštrukcie a strešné krytiny: 23. 09. 2014 – 22. 09. 2015
Doplňujúce práce (klampiarske prvky na strechách, dozbrojenie vežičiek): 04. 06. 2015 – 08. 09. 2015
Ostatné práce (aktívny bleskozvod, protipožiarna bezpečnosť striech): 20. 10. 2015 – 03. 12. 2015

 • Prieskumné práce

- Pamiatkový architektonicko-historický výskum: 10. 12. 2012 – august 2015
- Archeologický výskum delovej terasy: 27. 01. 2014 - 31. 03. 2014
- Reštaurátorský prieskum nástenných malieb v hradnej kaplnke
- Inžiniersko-geologický prieskum 05-12/2016
- Kompletné geodetické zameranie 05-12/2016
- Podrobný stavebnotechnický prieskum 05-12/2016
- Statické posúdenie stavby 05-12/2016

 • Osadenie zvonov

- Odliatie a osadenie troch nových zvonov vo zvonici kaplnky s pomocou obce Krásnohorské Podhradie a Združenia gemerských remeselníkov – september 2015

 • Oprava tehlových murív

- Jestvujúce tehlové murivá v podkroví boli realizované v predchádzajúcej etape „Dočasného prestrešenia", pričom nebol dodržaný správny technologický postup. Práce na oprave sa začali realizovať v máji 2016 v rozsahu demontáže poškodených murív a vymurovania nových častí tehlových murív. 02. 05. 2016 – 30. 09. 2016

 • Projektová dokumentácia - súťaž návrhov

- V súťaži návrhov (č. vo vestníku VO 58/2015 zo dňa 23. 03. 2015 pod značkou 6436-MNA) bol MK SR vybraný projektant komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka Ing. arch. Peter Kucharovič. SNM - Múzeum Betliar odovzdalo projektantovi všetky podklady potrebné pre vytvorenie stavebného zámeru, ktorý mal predložiť začiatkom apríla 2017.

 • Odstúpenie od zmluvy s projektantom

- V októbri 2017 múzeum ukončilo spoluprácu s projektantom obnovy hradu Krásna Hôrka a prípravou obnovy bolo poverené v novembri 2017 nové projekčné oddelenie SNM. 

 • Participácia Projekčného oddelenia SNM

- V novembri 2017 prevzalo prípravu obnovy hradu Krásna Hôrka nové projekčné oddelenie SNM, ktoré múzeum vytvorilo v auguste 2017 za účelom prípravy a realizácie rekonštrukcií a obnov nim spravovaných kultúrnych objektov. Postup prác ukazuje, že išlo o rozhodnutie, ktoré je prospešné najmä pre prípravu obnovy hradu Krásna Hôrka. Projekčné oddelenie popritom pracovalo aj na iných objektoch SNM.

 • Projekty, návrhy, výskum

(od 11/2017 až dodnes) - predprojektová príprava stavby - Projekčné oddelenie SNM Bratislava:
- celková analýza archívnych materiálov, výsledkov výskumov a skutkového stavu hradu;
- návrh metodiky obnovy (priebežne neustále konzultovanej s odborníkmi z externého prostredia, Krajským pamiatkovým úradom Košice (KPÚ KE) a Pamiatkovým úradom SR v Bratislave (PÚ SR);
- možné riešenia a návrhy potrebnej technickej infraštruktúry pre hrad a územie pod hradom (parkovisko a infocentrum);
- práca na architektonickej štúdii, ktorá je kľúčovým podkladom obnovy hradu Krásna Hôrka
Priebežne Projekčné oddelenie SNM Bratislava spracúva projektové dokumentácie, na základe ktorých je možné realizovať čiastkové stavebné práce na základe ohlásenia stavebnému úradu, resp. na základe stanoviska Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie (odstraňovanie vápenno-cementových omietok a cementového škárovania exteriérových murív, stabilizácia zemného násypu a piliera na parkáne, odstraňovanie násypov z okolia hradu a hradnej studne, atď.).
- Bol spracovaný doplnkový architektonicko-historický výskum – horný hrad + vydané záväzné stanovisko KPÚ Košice k tomuto výskumu.
- Bolo spracované statické posúdenie a návrh statického zabezpečenia spodného podlažia stredného hradu (Františkinho múzea) + vydané rozhodnutie KPÚ Košice.
- Bola vypracovaná zonálna štúdia – posúdenie jestvujúcej vodovodnej siete v obci Krásnohorské Podhradie pre napojenie hradu Krásna Hôrka.

 • Zmluva o združení s obcou Krásnohorské Podhradie

(príprava od apríla 2018)
Medzi SNM a obcou Krásnohorské Podhradie bola uzatvorená Zmluva o združení (zverejnená v CRZ 24. 05. 2019, účinná od 25. 05. 2019). Takáto zmluva je jedinou možnou právnou formou participácie SNM a obce na projekte obnovy hradu Krásna Hôrka, vzhľadom na prelínanie sa vlastníckych vzťahov k jestvujúcim nehnuteľnostiam v podhradí a budúcich stavieb (technická infraštruktúra, napr. parkovisko a siete technického vybavenia).

 • Príprava stavby pred vydaním územného rozhodnutia

- Proces posúdenia vplyvu stavby na životné prostredie (EIA) - 01. 08. 2018 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na projekt EIA. Rozhodnutie k EIA bolo vydané 01. 10. 2018, pričom právoplatnosť nadobudlo dňa 08. 11. 2018.
- Po nadobudnutí právoplatnosti uvedeného rozhodnutia SNM – Múzeum Betliar podalo dňa 22. 11. 2018 žiadosť o zmenu územného plánu obce Krásnohorské Podhradie, týkajúcu sa zmeny funkčného využitia niektorých častí územia, potrebných pre umiestnenie stavieb.

 • Rámcová zmluva so Stavebnou fakultou STU Bratislava:

24. 10. 2018 sa uzatvorila rámcová zmluva so Stavebnou fakultou STU Bratislava, na základe ktorej sa v úzkej spolupráci s Projekčným oddelením SNM Bratislava spracovávala projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby (DUR): „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu". Projekčné oddelenie SNM Bratislava vedené hlavným architektom Ing. arch. Róbertom Erdélyim, PhD. spracováva architektonické a stavebné riešenie uvedeného projektu. Stavebná fakulta STU Bratislava zastrešuje všetky ostatné potrebné časti projektových dokumentácií. DUR bola ukončená a skompletizovaná 08. 02. 2019. V súčasnosti sa kompletizuje projekt pre stavebné povolenie v častiach podhradia a dolného a stredného hradu.

 • Realizácia stavebných prác:

V rámci úprav staveniska a vyčisťovacích prác sa realizovali tieto stavebné práce:
- Realizácia pochôdzneho, demontovateľného prekrytia archeologického výkopu v delovej terase, vytvorenie ochrannej konštrukcie na odvedenie dažďovej vody v priestore medzi delovou terasou a III. nádvorím hradu (02 – 04/2018)
- Očistenie vybraných murív tzv. horného hradu od novodobých omietok (04-05/2018)

22. 11. 2018 Podanie žiadosti o zmenu územného plánu obce Krásnohorské Podhradie
20. 12. 2019 Nadobudnutie účinnosti Zmien a doplnkov Územného plánu obce Krásnohorské Podhradie
20. 12. 2019 Podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a o využívaní územia s názvom: "Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu". Dňom podania sa začalo územné konanie v predmetnej veci.
14. 01. 2020 Informatívny deň pre verejnosť
05. 03. 2020 Tlačová konferencia k obnove hradu Krásna Hôrka

- - -

 • Medzi najdôležitejšie míľniky - posuny v procesy obnovy v roku 2019 patria:

- Zmluva o združení s obcou Krásnohorské Podhradie: Proces vypracovania zmluvy, schvaľovania a podpisovania. Táto zmluva je jedinou možnou právnou formou participácie SNM a obce na projekte obnovy hradu Krásna Hôrka vzhľadom na prelínanie sa vlastníckych vzťahov k jestvujúcim nehnuteľnostiam v podhradí a budúcich stavieb (technická infraštruktúra, napr. parkovisko a siete technického vybavenia). Táto zmluva bola podpísaná 24. 05. 2019 a je zverejnená v CRZ.

- Zmeny a doplnky Územného plánu obce Krásnohorské Podhradie: SNM - Múzeum Betliar podalo žiadosť o zmenu územného plánu obce Krásnohorské Podhradie (ÚPN), týkajúcu sa zmeny funkčného využitia niektorých častí územia, potrebných pre umiestnenie stavebných objektov v rámci stavby: „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu". Na prefinancovanie tejto zmeny ÚPN sa uzatvorila dohoda o financovaní. Na základe toho obec Krásnohorské Podhradie obstarala Zmeny a doplnky č. 2 k ÚPN. Tieto sú už v platnosti od 20. 12. 2019.

- „Iné práva" k lesným pozemkom, ktoré sú potrebné pre výstavbu: Z dôvodu potrebného umiestnenia stavieb (niektorých stavebných objektov) na cudzích pozemkoch sa uskutočňovali viaceré rokovania so zástupcami Lesov Slovenskej republiky, š. p., na základe čoho sa nastavil ďalší postup pre umiestnenie stavby na lesných pozemkoch. V tejto súvislosti sa dal vypracovať geometrický plán na odčlenenie lesných pozemkov. Pre proces samotného vyňatia sa objednali znalecké posudky na ocenenie lesných pozemkov.

- Inžinierska činnosť: prípravné jednania s dotknutými orgánmi štátnej správy a získavanie stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov k územnému konaniu stavby; uskutočnil sa prevod správy majetku štátu – dvoch pozemkov potrebných pre umiestnenie stavieb a to delimitačným protokolom zo správcu SPF do správy SNM. Tieto dva pozemky spolu vo výmere 44 352 m2 sú v súčasnosti v správe SNM; majetkovoprávne vysporiadanie jedného z pozemkov pre výstavbu – prepis z registra E – do registra C Katastra nehnuteľností; zabezpečenie zmeny druhu jedného pozemku z trvalého trávneho porastu na ostatnú plochu.

- Prípravný proces - pre potreby spracovania projektových dokumentácií: uskutočnila sa séria rokovaní so zástupcami Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., v súvislosti s možnosťami riešenia napojenia hradu na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu; realizoval sa inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum na pozemkoch v okolí hradu a podhradia; bol spracovaný doplnkový architektonicko-historický výskum – horný hrad + vydané záväzné stanovisko KPÚ Košice k tomuto výskumu; bolo spracované statické posúdenie a návrh statického zabezpečenia spodného podlažia stredného hradu (Františkinho múzea) + vydané rozhodnutie KPÚ Košice; bola vypracovaná zonálna štúdia – posúdenie jestvujúcej vodovodnej siete v obci Krásnohorské Podhradie pre napojenie hradu Krásna Hôrka; realizovalo sa podrobné geodetické zameranie terénu (výškopis a polohopis); objednali sa špecialisti – v rámci poradenstva pre potreby projektovania v oblasti merania a regulácie, využitia hlbinných vrtov pre vykurovanie infocentra a v oblasti techniky budov – vnútorného prostredia; realizoval sa monitoring historickej dažďovej kanalizácie z hradu.

- Verejné obstarávanie (VO): Spracovanie podkladov na VO ako aj samotný proces VO - na čiastkové stavebné práce a na služby potrebné pre proces projektovania: sanácia klenby v suteréne Františkinho múzea; odstraňovanie násypov z okolia hradu; predstihový archeologický výskum a dozor archeológov počas stavebných prác; odstránenie oceľovej nádrže z gotickej veže hradu; externý verejný obstarávateľ pre ďalší proces; stabilizácia zemného násypu a piliera na parkáne; odstránenie omietok a škárovacej cementovej malty; predstihový archeologický výskum a dozor archeológov počas stavebných prác; dendrológ (výruby, výsadba, výrubové konania); lešenie pre práce na odstránení omietok a škárovacej cementovej malty, reštaurovanie kamenných článkov a konštrukčných prvkov; čistenie horného hradu, odvodnenie 5. nádvoria; výkopové práce pre archeológiu.

- Obchodné záväzkové vzťahy – príprava Zmlúv o dielo, v prípadoch kde už je ukončené VO: sanácia klenby v suteréne Františkinho múzea; odstraňovanie násypov z okolia hradu; predstihový archeologický výskum a dozor archeológov počas stavebných prác; odstránenie oceľovej nádrže z gotickej veže hradu; externý verejný obstarávateľ pre ďalší proces.

- Vypracovanie a podpis dodatku č. 2 ku zmluve o nájme žeriava na hrade Krásna Hôrka.

- Na základe vypracovaných projektových dokumentácií k čiastkovým stavebným prácam na hrade, ktoré spracováva Projekčné oddelenie SNM Bratislava sa postupne niektoré z týchto dokumentácií podali na stavebný úrad formou ohlásenia, resp. žiadosti o stavebné povolenie. Tieto práce sú uvedené medzi zákazkami – Verejné obstarávanie.

- V oblasti reštaurovania konštrukčných prvkov (kameň, drevo, omietky) sa uskutočnili miestne obhliadky a prebieha proces stanovenia hodnoty zákazky a následne verejného obstarávania v tejto oblasti.

- Likvidácia pozostatkov zariadenia staveniska na hrade, vyčistenie priestoru parkánu hradu od celoplošnej výdrevy, odstránenie a odvoz prvkov do Betliara, na druhotné spracovanie, resp. na skládku.

- Vypratávanie suterénnych priestorov dolného hradu (zbierkové predmety, hospodársky inventár), prevoz prvkov a uskladnenie v priestoroch – budovách v Betliari.

- Osadenie špeciálnych meračov teploty a vlhkosti do priestorov hradu, pre potreby nastavenia techniky prostredia budúcej prevádzky hradu. Vytvorenie a osadenie dočasných okeníc na okná krypty, pre zabránenie nadmerne vyzrážanej vlhkosti stien.

- Montáž nových hasiacich prístrojov na hrade Krásna Hôrka.

- Dňa 20. 12. 2019 bol podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a o využívaní územia s názvom: "Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu". Dňom podania sa začalo územné konanie v predmetnej veci.

- Výraznou mierou sa postúpilo aj v reštaurovaní a bádaní dejín hradu a jeho zbierkového fondu.

- Práca metodickej komisie a spolupráca s Pamiatkovým úradom: Od nástupu nových projektantov sa intenzívne a s kladnými výsledkami konzultuje s pracovníkmi Pamiatkového úradu – ako na úrovni regionálneho pracoviska v Rožňave, tak krajského KPÚ KE, tiež s tvorcami ochranného pásma hradu (ústredie PÚ SR) i s Archívom PÚ SR. Odkonzultované sú metodické postupy i súčasné zásahy do ochranného pásma hradu, uskutočnilo sa aj zasadanie odbornej metodickej komisie, ktorej sa predostrela koncepcia obnovy, metodika a spôsob práce na projekte – komisia prijala predstavené riešenia pozitívne.

- - -

 • Odborné ošetrenie zbierkových predmetov (od roku 2012 - dodnes/stále prebieha):

Od požiaru hradu Krásna Hôrka sa priebežne odborne ošetrujú zbierkové predmety, ktoré tvoria jeho fond. Dodnes bolo odborne ošetrených viac ako 800 zbierkových predmetov v reštaurátorskom ateliéri a konzervátorských dielňach SNM − Múzea Betliar a prostredníctvom externých spolupracovníkov − reštaurátorov. Odborné ošetrenie vybraných zbierkových predmetov:

- v Technickom múzeu v Brne bolo odborne ošetrených 103 predmetov zo zbierky militárií (chladných a palných zbraní) a umelecko-remeselných predmetov s podporou Ministerstva kultúry ČR,
- reštaurovanie štyroch veľkorozmerných olejomalieb z 18. storočia zachytávajúcich výjavy z 30. ročnej vojny v ateliéri Z. Preisovej,
- reštaurovanie unikátnej kolekcie 40 mortuárií Andrássyovcov maľovaných na papieri a hodvábe v ateliéri Š. Kocku,
- reštaurovanie jedinečnej smútočnej róby grófky Františky Andrássyovej pochádzajúcej z parížskeho salónu z roku 1898 v ateliéri Hradného múzea Istvána Dobóa v Egri (Dobó István Vármúzeum Eger),
- reštaurovanie jedného z najhodnotnejších nábytkových kusov hradu Krásna Hôrka, skrine Žofie Serédyovej v ateliéri Á. Mézesa a reštaurovanie sarkofágu v ateliéri J. Voška,
- reštaurovanie 2 ks barokových mortuárií Pavla a Jána Pálffyovcov z rokov 1646 a 1653 z kaplnky hradu Krásna Hôrka Á. Mézesom,
- reštaurovanie 2 ks olejomalieb - Fridricha II. a Mikuláša Koháryho v ateliéri P. Koreňa
- reštaurovanie rokokových stolových vyrezávaných a pozlátených hodín zn. Jacob Guldan v dielni J. Voška,
- reštaurovanie dámskeho dvojdielneho kostýmu Františky Andrássyovej v ateliéri S. Poórovej,
- reštaurovanie historických textílií z pozostalosti Františky Andrássyovej v ateliéri A. Blonskej a S. Birkušová

- reštaurovanie pluviálu, ktorý je súčasťou omšovej súpravy, vyhotovenej pri príležitosti pohrebu Františky Andrássyovej, v ateliéri S. Poórovej,
- konzervátorské práce na súbore tlačovín (31 ks) z fondu Františkinho múzea, realizoval M. Petrinec,
- reštaurovanie 8 ks olejomalieb, portrétov členov rodu Andrássy v ateliéroch M. Brimichovej a Z. Preisovej,
- ukončenie reštaurovania nástenných malieb kaplnky hradu Krásna Hôrka pod vedením P. Koreňa,
- reštaurovanie historického nábytku v ateliéri J. Voška a T. Kováča,
- reštaurovanie historických fotografií − ambrotypov v ateliéri Jany Križanovej.