Činnosť Archívu SNM

Archív Slovenského národného múzea je špecializovaným verejným archívom v sieti archívov Slovenskej republiky. Zastupuje Slovenské národné múzeum v otázkach archívnej činnosti a správy registratúry navonok.

Jeho hlavným zameraním je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich odborné a vedecké spracovanie a sprístupnenie ako aj využívanie na vedecké, študijné a prevádzkové účely.

Starostlivosťou o archívne dokumenty (archívne fondy, archívne zbierky a súbory archívnych dokumentov v Slovenskom národnom múzeu) sa rozumie nadobúdanie a preberanie archívnych dokumentov, evidencia, spracúvanie, sprístupňovanie a prístup k nim, ako aj ich ochrana. Archív SNM rozpracováva teóriu a metodológiu budovania archívnych fondov a archívnych zbierok a vypracováva metodické materiály na usmerňovanie tejto činnosti v SNM. Vyhotovuje plány a koncepcie, vyhodnotenia, vykonáva kontroly archívnej činnosti a v oblasti predarchívnej starostlivosti (správy registratúry) v SNM, ako aj školenia a odborné konzultácie.

V odborných otázkach archívnictva a správy registratúry sa riadi právnymi normami a smernicami, pokynmi a metodikou Ministerstva vnútra SR - odboru archívov a registratúr v Bratislave, pozri tu