Dlhodobé vzdelávacie programy

Múzeum v škole
II. stupeň ZŠ, SŠ
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis
Múzeum ponúka školám didakticky spracovanú putovnú výstavu zameranú na problematiku karpatských Nemcoch žijúcich v regióne príslušných škôl. Po dohode s vedením školy sa v školách nainštaluje putovná výstava zameraná na dejiny a kultúru karpatských Nemcov s dôrazom na región, v ktorom škola sídli. Osobitný dôraz sa kladie na otázku multikulturálnosti Slovenska. Približne po dvoch týždňoch od otvorenia výstavy lektori múzea spolu s pedagógmi pripravia viacero vyučovacích hodín, na ktorých hlbšie rozoberú problematiku prezentovanú na výstave.