Dlhodobé vzdelávacie programy

Kto je kto 
január 2017 – december 2017
všetky vekové kategórie dĺžka programu: 60 min. týždenne
nadväzuje na učebné osnovy: vlastiveda pre I. stupeň ZŠ, dejepis pre II. stupeň ZŠ, všetky spoločenskovedné predmety na stredných a vysokých školách
Účastníci sa zoznámia s významnými rusínskymi osobnosťami z rôznych oblastí a ich životnými osudmi. Špeciálny lektorský výklad bude zabezpečený aj externým lektorským zborom (lektori zo Slovenska aj zahraničia).