Dlhodobé vzdelávacie programy

EXPOZÍCIA DEJINY SLOVENSKA OD PRAVEKU PO VEĽKÚ MORAVU

Putovanie dejinami OD PRAVEKU PO RIMANOV
I. a II. stupeň ZŠ
Interaktívny program priblíži deťom každodenný život pravekého človeka. Predstaví jeho spôsob obživy v premenách času. Zodpovie na otázku ako sa z lovcov a zberačov stali poľnohospodári s usadlým spôsobom života. Program taktiež priblíži tajomstvo objavenia a spracovania rudy, vznik prvých remesiel a obchodu. Aké boli výhody a nevýhody práce s nástrojmi z kameňa, bronzu, či železa? Z programu sa deti dozvedia i o viere a umení ľudí žijúcich na našom území v obdobiach medzi pravekom a dobou rímskou. Priblíži osídľovanie územia dnešného Slovenska a s ním súvisiace konflikty a boje, ako sa spoločnosť postupne hierarchizovala, ako vznikali bohaté a bojovnícke vrstvy opierajúce sa o moc. Deti sa dozvedia ako sa postupne z osád stávali kmene a ako sa tieto kmene presúvali a dobíjali nové územia. Spoločne si odpovieme na otázky: Prečo ľudia medzi sebou bojovali? Akú taktiku a zbrane pri tom používali? Aké dôsledky mali sociálne zmeny v spoločnosti? Prečo sa na území dnešného Slovenska stretávali rôzne etniká a kultúry?

Putovanie dejinami OD SŤAHOVANIA NÁRODOV PO VEĽKÚ MORAVU
I. a II. stupeň ZŠ
V období sťahovania národov a po páde Západorímskej ríše sa obraz Európy od základov zmenil. Ako sa tieto presuny obyvateľstva odrazili v každodennom živote, kultúre a umení? Ako žili starí Slovania po príchode na územie dnešného Slovenska? Viete čo jedli a pili ľudia v období Veľkej Moravy? Ako bývali, čo si obliekali a či sa vôbec umývali? Vzdelávací program ponúka veľa zaujímavostí z každodenného života starých Slovanov pred a po vzniku Veľkej Moravy. Ľudia v pohybe zmenili mapu Európy. Prečo a ako sa to stalo sa deti dozvedia v interaktívnom programe. Program tiež priblíži spolužitie starých Slovanov s kočovnými Avarmi, vznik a rozvoj kniežatstiev, z ktorých nakoniec vznikol prvý pevný štátny útvar Slovanov nad Dunajom – Veľká Morava. Deti sa dozvedia o hierarchii a spoločenskej štruktúre obyvateľov Veľkej Moravy. Program sa bližšie venuje vojenským zložkám, kniežatám, veľmožom a elite spoločnosti. Zodpovie tiež na otázku, ako vyzerala výzbroj a výstroj Veľkomoravanov.

ĽUDIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA OD PRAVEKU PO VEĽKÚ MORAVU
SŠ a gymnáziá
Vzdelávací program zavedie návštevníkov k počiatkom osídľovania nášho územia, k vzniku kmeňov, utváraniu jednotlivých etník a ku koreňom vlastného národa. Akú úlohu zohrávali bojovnícke zložky pri dobíjaní území? Ako sa vznikla hierarchizácia spoločenstiev a spoločnosti? Ako prišli elity k svojmu postaveniu a prečo ich ľudia nasledovali? Program podnieti návštevníkov ku kritickému mysleniu a k zamýšľaniu sa nad otázkami, kde je pravlasť Slovanov a ako sa vyvíjalo naše etnikum.

NOVINKA

Putovanie dejinami STREDOVEK
I. a II. stupeň ZŠ
Interaktívny program predstavuje život v stredovekom Uhorsku, jeho panovníkov, stredoveké remeslá a mestá. Odhaľuje duchovný život človeka v stredoveku, cirkevnú správu krajiny a význam kláštorov. Počas programu sa deti dozvedia: Ktorý panovník vládol najdlhšie? Ktoré mesto získalo ako prvé mestské práva? Ako sa kúrilo na hrade? A v akej zbroji bojovali stredovekí rytieri?

ĽUDIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V STREDOVEKU
SŠ a gymnáziá
Vzdelávací program pojednáva o nosných témach spojených so slovenským (uhorským) stredovekom. Medzi ne patria výstavba hradov a vznik stredovekých miest, baníctvo, mincovníctvo, vojsko, každodenný život, náboženstvo či umenie. Program je zameraný tiež na politické dejiny, významných uhorských kráľov od čias Štefana I. po Ľudovíta II. a ich reformy. So žiakmi neopomenieme ani známe osobnosti z radov šľachty. Záver programu pojednáva o osudovej bitke pri Moháči, ktorá je medzníkom, prelomom medzi uhorským stredovekom a novovekom.

VZDELÁVACIE PROGRAMY K EXPOZÍCII DEJINY SLOVENSKA PODPORUJE NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY


DEJINY BRATISLAVSKÉHO HRADU

Z dejín Bratislavského hradu
Vzdelávací program pre I. stupeň ZŠ
Vzdelávací program pracuje s pracovnými listami a odhalí tajomstvá z dejín Bratislavského hradu

Z dejín Bratislavského hradu
Lektorský sprievod

MÁRIA TERÉZIA u nás
Interaktívne rozprávanie o panovníčke Márii Terézie, na miestach po ktorých chodila Mária Terézia. Deti si vyskúšajú šaty a módne doplnky z čias Márie Terézie, či slávnostný akt korunovácie panovníkov. K programu sa dajú objednať tvorivé dielne, v ktorých si sami vyrobia kráľovskú korunu.