Edícia Museion

Hospodárske a všeobecné výstavy 1842 – 1940
Autor: Pavol Komora 
(JPG, 313,8 kB) Publikácia v samostatných celkoch približuje veľké medzinárodné výstavy, ktoré získali prívlastok svetové, najvýznamnejšie celouhorské výstavy, ako aj výstavy konané na území Slovenska v období do roku 1918 i v čase prvej ČSR. Pri svetových a celouhorských výstavách vykresľuje nielen ich celkový priebeh, ale podrobne zachytáva aj účasť vystavovateľov zo Slovenska. Pri svetových výstavách do roku 1918 systematicky dokumentuje participáciu Uhorska a po roku 1918 Československa s osobitným zreteľom na Slovensko. Čitateľ nájde v publikácii veľa doposiaľ málo známych informácií spojených s konaním výstav, vrátane zaujímavých súvislostí s dobovými udalosťami. Nepochybne ho zaujme aj bohatá obrazová dokumentácia s mnohými jedinečnými ilustráciami. Knihu vydalo Slovenské národné múzeum ako 1. zväzok novej edície Museion zameranej na vydávanie monografických diel zo všetkých základnýchoblastí svojej vedeckovýskumnej činnosti.

Obsah
Hospodárske a všeobecné výstavy v 19. storočí
Hospodárske a všeobecné výstavy v Uhorsku v 2. polovoci 19. storočia
Hospodárske a všeobecné výstavy od začiatku 20. storočia do roku 1918
Svetové výstavy v období 1919 - 1940 s prihliadnutím na účasť Československa
Hospodárske a všeobecné výstavy na Slovensku v rokoch 1919 - 1938Nájdete v našom e-shope

Len čas musel dozrieť... Osudy pozostalosti Milana Rastislava Štefánika
Autor: PhDr. Eva Králiková 

(JPG, 54,8 kB)

Slovenské národné múzeum spravuje vo svojom zbierkovom fonde pozostalosti významných osobností histórie, politiky, vedy, kultúry a umenia Slovenska. Od roku 1940 spravuje aj pozostalosť Milana Rastislava Štefánika, ktorá mala dramatické osudy, kopírujúce aj vzťah spoločnosti, respektíve politických špičiek, k osobe jej pôvodcu – Štefánika. Monografia mapuje osudy pozostalosti od roku 1919, jej cestu do Prahy, neskôr na Slovensko, dopĺňanie pozostalosti prostredníctvom darov od významných osobností politického života, nákupov od pozostalých a priateľov. Po roku 1948 bola pozostalosť z politických dôvodov delimitovaná do rozličných pamäťových a fondových inštitúcií na Slovensku. Autorka PhDr. Eva Králiková výskum pozostalosti Štefánika postavila na poznaní archívnych dokumentov v Slovenskom národnom archíve, predmetov z pozostalosti Štefánika najmä v SNM v Martine, SNM-Historickom múzeu, Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, Balneologickom múzeu v Piešťanoch, Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Monografia je mimoriadne cenným dôkazom adekvátneho zhodnotenia múzejných zbierok pre poznanie dejinných súvislostí Slovenska a osobností, ktoré formovali jeho dejiny. Gabriela Podušelová

Obsah
Osudy pozostalosti M. R. Štefánika
1. Obdobie po tragickej smrti 4. mája 1919
2. Predmety z tragickej nehody 4. mája 1919
3. Konečne doma
Štruktúra fondu
1. Písomnosti
2. Fotografixký materiál
3. Knižnica (knižné fondy)
4. Trojrozmerný materiál
Záver
Zoznam identifikovaných predmetov

Nájdete v našom e-shope