História múzea


Jednou z expozícií SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku je aj Národopisná expozícia múzea v prírode. S jej výstavbou sa započalo v roku 1975 po predchádzajúcich rozsiahlych historicko-etnografických výskumoch v 226 lokalitách regiónu. Zámerom expozície je dokumentovať a zachovať stavebnú zručnosť predkov, vývoj pôdorysného členenia domu, vývoj topného zariadenia obytných miestností a použité stavebné techniky a materiály.

Premiestnením objektov z rôznych častí regiónu sa vytvoril komplex obytno-hospodárskych a sezónnych obydlí doplnený o technické zariadenia (mlyny, píla, stupy), sakrálne stavby (cerkov, zvonica, kaplnka) a stavby všeobecného prospechu (furmanská krčma s vozárňou, kováčska dielňa, požiarna zbrojnica, škola). V snahe o zachovanie autentičnosti tradičných usadlostí sú zhluky obytných a hospodárskych stavieb doplnené oplotením a drobnými hospodárskymi stavbami charakteristickými pre jednotlivé časti regiónu. Takto vznikol komplex usadlostí vzájomne spojených komunikačnou sieťou vo forme komplexného sídla so všetkými jeho dominantami. 

Expozícia takto, okrem možnosti poučenia o tradičných formách hmotnej a duchovnej kultúry Ukrajincov, vytvára aj príležitosť pre oddych v atraktívnom prostredí tradičnej dediny.