Dejiny Slovenska


Z najstarších období prítomnosti človeka na slovenskom území nemáme žiadne písomné správy. Jediným svedectvom ich života sú archeologické a antropologické nálezy. Tie dokazujú, že prví ľudia sa tu usídlili už pred pol miliónom rokov. Ich hmotná kultúra dokumentuje spoločenský vývoj a rozvoj technológií, ako aj vplyv civilizačných či kultúrnych podnetov z okolia, predovšetkým zo stredomorskej oblasti. Odráža nielen zrod a rozvoj kultúr, ale aj ich zánik a prevrstvenie novým vývojom. 

Postupne si obyvateľstvo nášho územia v súlade s vývojom v okolitom svete osvojovalo spracovanie organických látok, kameňa, hliny, bronzu, železa a ďalších surovín. Podľa materiálu, ktorý sa stal z remeselného hľadiska dominantným, sa volajú aj jednotlivé epochy (doba kamenná, bronzová, železná). Časom sa zdokonaľovali technológie a menila sa aj výtvarná stránka artefaktov. Tento zložitý, neprerušený vývoj je v expozícii chronologicky zdokumentovaný na stovkách exponátov, pochádzajúcich výlučne zo slovenského územia. Nie sú len svedectvom technologickej a remeselnej úrovne ich tvorcov, ale aj postupného spoločenského vývoja. Mnohé z nich predstavujú skutočné umelecko-remeselné diela, ktoré inšpirujú aj súčasných umelcov. Nechýbajú ani predmety, ktoré sú súčasťou celoeurópskeho kultúrneho a historického dedičstva. Expozícia zachytáva vývoj slovenského územia od paleolitu až po prelom 9. a 10. storočia, teda po obdobie zániku Veľkej Moravy a počiatky formovania Uhorského štátu.
 
Expozícia Stredovek je pokračovaním expozície Dejiny Slovenska. Od praveku po Veľkú Moravu. Časť stredovek pokrýva obdobie od vzniku Uhorského kráľovstva až po bitku pri Moháči, vymedzené rokmi 1000 až 1526. Expozícia mapuje stredoveké politické dejiny, umenie a kultúru. Pojednáva o vzniku miest, výstavbe hradov, vojenstve i duchovnom živote stredovekého človeka. Medzi vystavenými predmetmi vynikajú dvojsečný meč z 10. storočia, neskorogotický oltár z Palúdzky z roku okolo 1520, rekonštrukcia kachlovej pece a súbor bohato zdobených stredovekých kachlíc či kolekcia mincí uhorských kráľov od Štefana I. po Ľudovíta II.

Expozícia Dejiny Slovenska tak v súčasnosti podáva komplexný prehľad o dejinnom vývoji a živote na našom území od najstarších čias kamennej doby po stredovek.