Hrad Krásna Hôrka 2012 - 2019

 

Dňa 10. marca 2012 zachvátil Krásnu Hôrku rozsiahly požiar, ktorý zničil všetky strešné konštrukcie hradu a interiéry jeho stredovekej časti. Z lesného požiaru, ktorý najprv postihol okolie pamiatky, sa plamene ľahko dostali na šindľové strechy. Oheň sa šíril obrovskou rýchlosťou a po dvadsiatich minútach zo všetkých častí hradu šľahali obrovské plamene. Zásah hasičov bol napriek veľkému rozsahu požiaru a obmedzeným možnostiam terénu k architektúre a zbierkam múzea šetrný. Hasičom možno ďakovať aj za to, že sa oheň nerozšíril do interiérov a nepoškodil tak vzácne predmety z pozostalosti Andrássyovcov. 

Obnova hradu Krásna Hôrka je jednou z najrozsiahlejších pamiatkových a múzejných obnov na Slovensku. Požiar v roku 2012 bol však už len posledným, hoci drastickým impulzom k tomu, aby sa jeden z najvýznamnejších hradov strednej Európy začal obnovovať. Stav v akom bola Krásna Hôrka pred rokom 2012 nebol ani zďaleka ideálny. 

Rozsiahla pamiatková obnova, ktorá na hrade prebehla v rokoch 1964 – 1989 podľa projektov z 50-tych rokov 20. storočia vytvorila z Krásnej Hôrky iný hrad – zbavený svojej identity, svojich dejín a čiastočne aj zbierok. Rôznosť prístupov k prezentácii jej architektúry spôsobila, že Krásna Hôrka zrazu nepatrila žiadnemu historickému obdobiu či rodu. Súčasná obnova sa musí vysporiadať aj s týmto problémom. Komplexná revitalizácia a reštaurovanie, ktoré na Krásnej Hôrke prebiehajú, predstavujú súbor mimoriadne komplikovaných a zložitých postupov. Ide o časovo náročné práce, ktoré sú závislé na interdisciplinarite, nutnosti poznania nielen dejín hradu a jeho stavebného vývoja, ale aj jeho technického stavu. Nároky, aké sú dnes kladené na obnovy takýchto pamiatok sú vysoké a pokiaľ chceme mať Krásnu Hôrku obnovenú v súlade s medzinárodnými štandardmi musíme byť zhovievaví a trpezliví.

SNM – Múzeum Betliar robí všetko preto, aby obnova hradu prebehla profesionálne a tak, aby sa medzi jeho múry vrátila jeho pôvodná atmosféra a tie zbierky, ktoré k nemu patria.

Čo sa od požiaru urobilo na Krásnej Hôrke? 

• Sanácia havarijného stavu hradu Krásna Hôrka
- Havarijné prestrešenie a lešenie: 20. 10. 2012 – 15. 06. 2013
- Spodný nosný vmurovaný trámový rošt pod konštrukciu trvalých krovov: 15. 06. 2013 – 30. 11. 2013
- Dočasná ochrana spodného nosného vmurovaného trámového roštu pred poveternosťou, obnova a sanácia klenieb Rákocziho traktu: 30. 11. 2013 – 31. 05. 2014

• Trvalé krovy a strechy
- Demontáž dočasných prestrešení, realizácia nových striech (nosné konštrukcie a strešné krytiny: 23. 09. 2014 – 22. 09. 2015
- Doplňujúce práce (klampiarske prvky na strechách, dozbrojenie vežičiek): 04. 06. 2015 – 08. 09 .2015
- Ostatné práce (aktívny bleskozvod, protipožiarna bezpečnosť striech): 20. 10. 2015 – 03. 12. 2015

• Prieskumné práce
- Architektonicko-historický pamiatkový výskum: 10. 12. 2012 – august 2015
- Archeologický výskum v delovej terase: 27. 01. 2014 - 31. 03. 2014
- Reštaurátorský prieskum nástenných malieb v hradnej kaplnke
- Inžiniersko-geologický prieskum
- Kompletné geodetické zameranie
- Podrobný stavebnotechnický prieskum
- Statické posúdenie stavby

• Osadenie zvonov
- Odliatie a osadenie troch nových zvonov vo zvonici kaplnky s pomocou obce Krásnohorské Podhradie a Združenia remeselníkov Gemera – september 2015

• Oprava tehlových murív
- Jestvujúce tehlové murivá v podkroví boli realizované v predchádzajúcej etape „Dočasného prestrešenia", pričom nebol dodržaný správny technologický postup. Práce na oprave sa začali realizovať v máji 2016 v rozsahu demontáže poškodených murív a vymurovania nových častí tehlových murív.

• Projektová dokumentácia - súťaž návrhov
- V súťaži návrhov (č. vo vestníku VO 58/2015 zo dňa 23. 3. 2015 pod značkou 6436-MNA) bol MK SR vybraný projektant komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka Ing. arch. Peter Kucharovič. SNM - Múzeum Betliar odovzdalo projektantovi všetky podklady potrebné pre vytvorenie stavebného zámeru, ktorý mal predložiť začiatkom apríla 2017.

• Odstúpenie od zmluvy s projektantom
- Po neúspešných pokusoch spolupráce s Ing. arch. Kucharovičom a po zmene vedenia SNM v októbri 2016 a po posledných pokusoch realizovať dielo v zmysle platnej zmluvy (na PD) sa SNM na základe odporúčania odbornej komisie a uvedomujúc si reputačné riziko a riziko neschopnosti projektanta dielo realizovať, rozhodlo od zmluvy v októbri 2017 odstúpiť.

• Vznik Projekčného oddelenia SNM
- Z dôvodu silnejúceho tlaku verejnosti pre pomalú rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka, SNM pristúpilo k menej štandardnému kroku - projektovanie obnovy zadalo vlastnému tímu projektantov, ktorí sa prác ujali v novembri 2017. Postup prác ukazuje, že išlo o rozhodnutie, ktoré je prospešné predovšetkým pre Krásnu Hôrku.

• Projekty, návrhy, výskum:
(od 11/2017 až dodnes) - predprojektová príprava stavby - Projekčné oddelenie SNM Bratislava:
- celková analýza archívnych materiálov, výsledkov výskumov a skutkového stavu hradu;
- návrh metodiky obnovy (priebežne neustále konzultovanej s odborníkmi z externého prostredia, Pamiatkovými úradmi (KPÚ KE, PÚ SR);
- možné riešenia a návrhy potrebnej technickej infraštruktúry pre hrad a územie pod hradom (parkovisko a infocentrum);
- práca na architektonickej štúdii, ktorá je kľúčovým podkladom obnovy hradu Krásna Hôrka
Priebežne Projekčné oddelenie SNM Bratislava spracúva projektové dokumentácie, na základe ktorých je možné realizovať čiastkové stavebné práce na základe ohlásenia stavebnému úradu, resp. na základe stanoviska Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie (odstraňovanie vápenno-cementových omietok a cementového škárovania exteriérových murív, stabilizácia zemného násypu a piliera na parkáne, odstraňovanie násypov z okolia hradu a hradnej studne).

- Bol spracovaný doplnkový architektonicko-historický výskum – horný hrad + vydané záväzné stanovisko KPÚ Košice k tomuto výskumu.
- Bolo spracované statické posúdenie a návrh statického zabezpečenia spodného podlažia stredného hradu (Františkinho múzea) + vydané rozhodnutie KPÚ Košice.
- Bola vypracovaná zonálna štúdia – posúdenie jestvujúcej vodovodnej siete v obci Krásnohorské Podhradie pre napojenie hradu Krásna Hôrka.

• Zmluva o združení s obcou Krásnohorské Podhradie
(príprava od apríla 2018 - dodnes)
Vypracovanie zmluvy a jej predloženie obci. Takáto zmluva je jedinou možnou právnou formou participácie SNM a obce na projekte obnovy hradu Krásna Hôrka, vzhľadom na prelínanie sa vlastníckych vzťahov k jestvujúcim nehnuteľnostiam v podhradí a budúcich stavieb (technická infraštruktúra, napr. parkovisko a siete technického vybavenia).

• Príprava stavby pred vydaním územného rozhodnutia
- Proces posúdenia vplyvu stavby na životné prostredie (EIA) - 01.08.2018 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na projekt EIA. Rozhodnutie k EIA bolo vydané 01.10.2018, pričom právoplatnosť nadobudlo dňa 08.11.2018.
- Po nadobudnutí právoplatnosti uvedeného rozhodnutia SNM – Múzeum Betliar podalo dňa 22.11.2018 žiadosť o zmenu územného plánu obce Krásnohorské Podhradie, týkajúcu sa zmeny funkčného využitia niektorých častí územia, potrebných pre umiestnenie stavieb.

• Rámcová zmluva so Stavebnou fakultou STU Bratislava:
24.10.2018 sa uzatvorila rámcová zmluva so Stavebnou fakultou STU Bratislava, na základe ktorej sa v úzkej spolupráci s projekčným oddelením SNM Bratislava spracovávala projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby (DUR): „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu". Projekčné oddelenie SNM Bratislava vedené hlavným architektom Ing. arch. Róbertom Erdélyim, PhD. spracováva architektonické a stavebné riešenie uvedeného projektu. Stavebná fakulta STU Bratislava zastrešuje všetky ostatné potrebné časti projektových dokumentácií. DUR bola ukončená a skompletizovaná 08.02.2019.

• Stavebné práce
V rámci úprav staveniska a vyčisťovacích prác sa realizovali tieto stavebné práce:
- Realizácia pochôdzneho, demontovateľného prekrytia archeologického výkopu v delovej terase, vytvorenie ochrannej konštrukcie na odvedenie dažďovej vody v priestore medzi delovou terasou a III. nádvorím hradu (02 – 04/2018)
- Očistenie vybraných murív tzv. horného hradu od novodobých omietok (04-05/2018)

• Odborné ošetrenie zbierkových predmetov (od roku 2012 - stále prebieha)
Od požiaru hradu bolo v SNM – Múzeu Betliar odborne ošetrených viac ako 600 zbierkových predmetov v reštaurátorskom ateliéri a konzervátorských dielňach múzea. Diela a predmety, ktoré si však vyžadujú náročnejšie postupy a špecializované pracoviská sú reštaurované externými spolupracovníkmi:
- v Technickom múzeu v Brne bolo odborne ošetrených 77 predmetov zo zbierky militárií s podporou Ministerstva kultúry ČR,
- reštaurovanie štyroch veľkorozmerných olejomalieb z 18. storočia zachytávajúcich výjavy z 30. ročnej vojny v ateliéri Zuzany Preisovej,
- reštaurovanie unikátnej kolekcie 40 mortuárií Andrássyovcov maľovanýchna papieri a hodvábe v ateliéri Štefana Kocku,
- reštaurovanie jedinečnej smútočnej róby grófky Františky Andrássyovej pochádzajúcej z parížskeho salónu z roku 1898 v ateliéri Múzea Istvána Dobó v Egri,
- reštaurovanie jedného z najhodnotnejších nábytkových kusov hradu Krásna Hôrka, skrine Žofie Serédyovej v ateliéri Árpáda Mézesa a reštaurovanie sarkofágu v ateliéri Jána Voška,
- reštaurovanie 2 ks barokových mortuárií Pavla a Jána Pálffyovcov z rokov 1646 a 1653 z kaplnky hradu Krásna Hôrka akad. soch. Árpádom Mézesom,
- reštaurovanie 2 ks olejomalieb - Fridricha II. a Mikuláša Koháryho v ateliéri Mgr. art. Petra Koreňa
- reštaurovanie rokokových stolových vyrezávaných a pozlátených hodín zn. Jacob Guldan v dielni Jána Voška,
- reštaurovanie dámskeho dvojdielneho kostýmu Františky Andrássyovej v ateliéri Soni Poórovej,
- reštaurovanie pluviálu, ktorý je súčasťou omšovej súpravy, vyhotovenej pri príležitosti pohrebu Františky Andrássyovej, v ateliéri Soni Poórovej,
- konzervátorské práce na súbore tlačovín (31 ks) z fondu Františkinho múzea, realizoval Martin Petrinec,
- reštaurovanie 8 ks olejomalieb, portrétov členov rodu Andrássy v ateliéroch akad. mal. Miloty Brimichovej a Mgr. art. Zuzany Preisovej,
- ukončenie reštaurovania nástenných malieb kaplnky hradu Krásna Hôrka pod vedením Mgr. art. Petra Koreňa