Individuálny výskum


Odborní pracovníci múzea pravidelne poskytujú metodické usmernenie bádateľom v orientácii v zbierkovom fonde múzea (vyhľadávanie signatúr ap.) a odbornými radami aktívne dopĺňajú aj informácie a nasmerovanie potrebné pri študentských a vedeckých prácach zameraných na výskum hudobnej histórie (v starších i novších dejinách).

Otváracie hodiny pre bádateľov na pracovisku v Bratislave: utorok od 9.00 do 15.00 h.

Štúdium zbierkových predmetov poskytuje múzeum v Kaštieli Dolná Krupá (depozitár SNM-Hudobného múzea sa nachádza v areáli tohto kaštieľa). Podmienkou je zistenie signatúr požadovaných pamiatok. Pre bádateľov platí platný Bádateľský poriadok SNM – Hudobného múzea. 

Otváracie hodiny pre bádateľov na pracovisku v Dolnej Krupej: utorok, streda, štvrtok od 9.00 do 15.00 h., pričom je potrebné vopred sa dohodnúť mailom alebo telefonicky (marta.cernokova@snm.sk, +421 33 24 531 31, +421 33 24 531 33 - depozitár, zlatica.kendrova@snm.sk, +421 2 204 91 286).

V prípade požiadavky na vyhotovenie kópií pamiatok je služba odplatná v zmysle platného Cenového výmeru č. 88/2017 pre SNM-Hudobné múzeum o stanovení ceny za poskytované reprografické služby na nekomerčné využitie týkajúce sa zbierkových predmetov.

Elektrografické kópie – xerokópie
čiernobiele:
voľné listy formát A4: 0,55 € formát A3: 0,60 €
viazané listy formát A4: 0,65 € formát A3: 0,80 €

farebné:
voľné listy formát A4: 0,70 € formát A3: 0,80 €
viazané listy formát A4: 0,80 € formát A3: 0,90 €
 
Kópie vyhotovené digitálnou technikou – skenovanie v rozlíšení 300 dpi
formát predlohy          do A4 1,30 €
formát predlohy od A4 do A3 2,50 €

Tlač z digitálneho záznamu
čiernobiela:
formát predlohy          do A4 0,30 €
formát predlohy od A4 do A3 0,45 €
 
farebná:
formát predlohy          do A4 0,60 €
formát predlohy od A4 do A3 0,80 €

Ukladanie dát na pamäťové médium
USB kľúč žiadateľa 1,20 €
CD nosič 2,00 € (vrátane ceny nosiča)
DVD nosič 2,00 € (vrátane ceny nosiča)

Používanie vlastného reprografického zariadenia na vyhotovovanie kópií
na základe udelenia súhlasu žiadateľovi 15,00 € za každý deň / aj začatý

Poznámka: Reprografické materiály zo zbierok SNM-Hudobného múzea môžu byť zverejnené iba na základe podanej žiadosti a po udelení súhlasu riaditeľa organizácie.

Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.