Informácie o priebehu projektu


             

Slovenské národné múzeum v októbri 2015 v spolupráci s partnerom Ústav zoológie SAV začal realizáciu projektu pod názvom:

Vybudovanie výskumno – vývojovej infraštruktúry pre výskum genetickej

biodiverzity organizmov a zapojenie do iniciatívy IBOL

ITMS projektu:                      26230120004

 

Projekt je realizovaný v rámci     Operačného programu Výskum a vývoj

Prioritná os 3                            Infraštruktúra výskumu a vývoja v BK

Opatrenie 3.1                            Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

 

V rámci projektu sa v mesiaci november 2015 v rámci Aktivity 1.1 Obstaranie, dodávka a inštalácia prístrojového zariadenia do molekulárneho laboratória došlo k zakúpeniu prístrojového vybavenia na vybavenie molekulárneho laboratória na analýzu DNA. Prístroje budú určené na získavanie sekvencií pre barcoding pre Slovenské národné múzeum v celkovej hodnote 956 499,98 EUR.

V rámci aktivity 2.1 Obstaranie, dodávka a inštalácia prístrojov pre výskum biomolekúl na ÚZ SAV sa zakúpili prístroje na dobudovanie laboratória pre výskum biomolekúl a evolučných systémov. Prístroje budú určené na prípravu vzoriek pre barcoding pre partnera UZ SAV v celkovej hodnote 623 240,00 EUR.

V roku 2016 bolo dobudované a kompletne vybavené Molekulárno genetické laboratórium a začalo s napĺňaním cieľov projektu.

Bola nadviazaná spolupráca s NEES Institute, Bonn University, Nemecko, ktorý je garantom projektu Barcodingu rastlín Nemecka (Barcoding of the German Flora - GBoL5) financovaného Federálnym ministerstvom výskumu a vzdelávania. Začalo sa s barcodingom húb a výsledky boli prezentované na Generálnej konferencii Svetovej rady múzeí a galérií (ICOM) v Miláne v Taliansku.

V roku 2017 na 7. medzinárodnej konferencii iniciatívy IBOL v Južnej Afrike bolo SNM-PM prijaté ako oficiálny zástupca Slovenska v 2. fáze projektu IBOL s názvom BIOSCAN.

V roku 2018 boli prijatí traja mladí vedeckí pracovníci (botanici a molekulárni biológovia) a rozbehol sa barcoding ohrozených druhov rastlín, barcoding rýb a vyšších húb ako aj barcoding v kontaminovaných územiach v okolí opustených Sb ložísk.

V roku 2019 sa pripravuje na predloženie projekt Barcoding Slovenska (SK-BOL) v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, v rámci výzvy na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v bratislavskom kraji, kód opvai-va/dp/2018/2.1.1-05 

Projekt „Vybudovanie výskumno-vývojovej infraštruktúry pre výskum genetickej biodiverzity organizmov a zapojenie do iniciatívy IBOL (International Barcoding of Life Initiative)“,
 ITMS projektu: 26230120004 je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku“