Informácie o ukončení projektu

             

Slovenské národné múzeum v októbri 2015 v spolupráci s partnerom Ústav zoológie SAV začal realizáciu projektu pod názvom:

Vybudovanie výskumno – vývojovej infraštruktúry pre výskum genetickej

biodiverzity organizmov a zapojenie do iniciatívy IBOL

ITMS projektu:                      26230120004

 

Projekt je realizovaný v rámci     Operačného programu Výskum a vývoj

Prioritná os 3                            Infraštruktúra výskumu a vývoja v BK

Opatrenie 3.1                            Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Výška NFP:                               1 580 469,98 EUR

Obdobie realizácie:                    10/2015 – 12/2015

V rámci projektu sa v mesiaci november 2015 v rámci Aktivity 1.1 Obstaranie, dodávka a inštalácia prístrojového zariadenia do molekulárneho laboratória došlo k zakúpeniu prístrojového vybavenia na vybavenie molekulárneho laboratória na analýzu DNA. Prístroje budú určené na získavanie sekvencií pre barcoding pre Slovenské národné múzeum v celkovej hodnote 956 499,98 EUR.

V rámci aktivity 2.1 Obstaranie, dodávka a inštalácia prístrojov pre výskum biomolekúl na ÚZ SAV sa zakúpili prístroje na dobudovanie laboratória pre výskum biomolekúl a evolučných systémov. Prístroje budú určené na prípravu vzoriek pre barcoding pre partnera Ústav zoológie SAV v celkovej hodnote 623 240,00 EUR. 

Projekt „Vybudovanie výskumno-vývojovej infraštruktúry pre výskum genetickej biodiverzity organizmov a zapojenie do iniciatívy IBOL (International Barcoding of Life Initiative)“,
 ITMS projektu: 26230120004 je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku“