Informačný deň pre verejnosť 14. január 2020

V súvislosti s pokračujúcou obnovou hradu Krásna Hôrka sa dňa 14. januára 2020 konal v obci Krásnohorské Podhradie informačný deň pre verejnosť. Slovenské národné múzeum (SNM) v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a obcou Krásnohorské Podhradie informovali o pokračovaní komplexnej rekonštrukcie hradu.

Projekt Komplexná rekonštrukcia hradu Krásna hôrka má v súčasnosti za sebou niekoľko významných míľnikov. Sú nimi povoľovacie procesy, ako napríklad schválené a právoplatné zmeny a doplnky územného plánu, schválenie štúdie obnovy hradu zo strany Krajského pamiatkového úradu Košice. V decembri 2019 sa začalo aj územné konanie. Pri príležitosti postupného ukončovania dokumentácie pre stavebné povolenia na dolný a stredný hrad, zástupcovia tímu projektantov SNM v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR predstavili detaily projektu rekonštrukcie hradu verejnosti. Súčasne informovali obyvateľov obce o prácach zrealizovaných v roku 2019, ktoré súvisia s postupným odstraňovaním vlhkosti v hradných priestoroch a konštrukciách tak, aby bol hrad pripravený na hlavné rekonštrukčné práce.

Súčasťou tímu, ktorý pripravuje projektovú a tendrovú dokumentáciu je aj Stavebná fakulta Slovenskej Technickej Univerzity (SF STU). „Spolupráca na projekte obnovy hradu Krásna Hôrka je na veľmi dobrej úrovni. Vysoko hodnotím vzájomnú kooperáciu s projektantmi SNM, rovnako aj prácu jednotlivých profesistov a môžem konštatovať, že napriek zložitosti problémov sme našli potrebné riešenia, " konštatuje prof. Ing. Anton Puškár, PhD., odborný garant projektu za STU.

Od marca 2020 budú v súlade s klimatickými podmienkami prebiehať práce plánované na tento rok, ktoré boli vysúťažené, ako napríklad odstraňovanie násypov pri hradnej stene, čistenie murív od nevhodných cementových úprav, škárovanie a sanácia murív a omietok vonkajších hradieb, inštalácia podporných lešení, statické zabezpečenie konštrukcie klenby suterénu prejazdu (dufartu) stredného hradu, odstránenie prehorených drevených trámov a oceľových nosníkov na hornom hrade (čo umožní finálnu demontáž žeriavu v polovici roka 2020), zachytenie a odklonenie zrážok z horného hradu sfunkčnením historických výpustí z hradu. Prebiehať budú tiež archeologické a reštaurátorské práce.

V rámci povoľovacích konaní v súčasnosti prebieha územné konanie. Následne sa budú realizovať stavebné konania, ktoré v prípade odvolaní a následného druhostupňového konania nadobudnú právoplatnosť do októbra 2020. Konania sú v právomoci obce Krásnohorské Podhradie, ktorá so Slovenským národným múzeom úzko spolupracuje. Svedčí o tom aj vyjadrenie starostu obce pána Petra Bollo: „Obec Krásnohorské Podhradie je plne nápomocná pri prípravách projektu a pevne dúfa, že projekt sa podarí čo najrýchlejšie uviesť do úspešného konca".

SNM pripravilo dokumentáciu pre verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby, ktorá sa nachádza na schvaľovaní na Ministerstve kultúry SR. Verejné obstarávania pre hlavnú časť stavby budú v zmysle doporučení komory stavebných inžinierov, ako aj zákona o verejnom obstarávaní, spustené najskôr po vydaní stavebných povolení.

Komplexný projekt obnovy hradu Krásna Hôrka a jeho okolia je najrozsiahlejším v histórii hradu, pričom nejde len o zjednodušený návrat stavu hradu pred požiarom. Projekt počíta aj s odstránením nevhodných zásahov do pamiatky realizovaných v rokoch 1956 – 1989, ktoré výrazne poškodili autenticitu pamiatky.
„V prípade, ak nedôjde k neočakávaným udalostiam, jednotlivé časti hradu Krásna Hôrka budú postupne dokončované od konca roku 2021. V roku 2023 sa ráta s ukončením obnovy hornej časti hradu a jej následným sprístupnením verejnosti," uviedol generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. 

Obrazová prezentácia: Informačný deň pre verejnosť 14.01.2020 - prezentácia  (PDF, 19,4 MB)