Sídlo a ďalšie objekty múzea


Slovenské národné múzeum-Múzeum Betliar sídli v areáli kaštieľa Betliar v historickom parku v samostatnej administratívnej budove, tzv. stredisku správy. V sídle múzea sú sústredené okrem riaditeľstva a sekretariátu aj jednotlivé oddelenia – Oddelenie dokumentácie, histórie a výstavnej činnosti, Ekonomické oddelenie, Oddelenie historickej zelene a Oddelenie údržby a opráv.

SNM-Múzeum Betliar

Korešpondenčná adresa:
SNM-Múzeum Betliar
Kaštieľna 6
049 21 Betliar
Slovenská republika

Súčasťou areálu kaštieľa Betliar sú ďalšie samostatné objekty, ktoré v minulosti plnili rozličné hospodárske funkcie, prípadne slúžili na ubytovanie personálu kaštieľa či ustajnenie zvierat. Vstupná budova, voľakedajšie administratívne centrum Štátneho kultúrneho majetku Betliar a pravdepodobné sídlo správcu majetku Andrássyovcov, sa nachádza bezprostredne pri vchode do areálu kaštieľa. Nevyužívanú budovu múzeum plánuje v blízkej budúcnosti zrekonštruovať a využiť na účely ďalšieho rozvoja cestovného ruchu. V budove niekdajšej kuchyne a komory, tzv. hospodárskej budove múzea, sa v súčasnosti nachádzajú výstavné priestory SNM-Múzea Betliar, depozitár, archív, sklad pomocného inštalačného materiálu, strážnica a pokladnica. Bývalá koniareň a kočiareň, tzv. Majer kaštieľa, je v súčasnosti využívaný ako sklad, údržbárska a reštaurátorská dielňa.

Historický park

Prírodný park s rozlohou 57 hektárov je súčasťou areálu kaštieľa Betliar, do ktorého patria okrem budovy samotného kaštieľa aj objekty drobnej parkovej architektúry, plastiky, bývalé hospodárske budovy a obytné domy patriace pôvodne k panskému majetku.  Park pri kaštieli bol založený v rokoch 1792 – 1795 vďaka iniciatíve Leopolda Andrássyho. Za zakladateľa parku sa považuje významný záhradník empírovej doby francúzskeho pôvodu Henrich Nebbien. Od roku 1978 je betliarsky park zaradený do zoznamu umelecky a kultúrne hodnotných parkov sveta, ktoré eviduje UNESCO. Vzťahujú sa na neho základné zásady ochrany a obnovy pamiatok, ktoré boli dohodnuté a spoločne formulované na medzinárodnej úrovni formou Benátskej charty, platnej od roku 1964, ktorú v  špecializovanej oblasti o historických záhradách dopĺňa Florentská charta z roku 1981.

Prírodný park s kaštieľom je od roku 1985 národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.

V areáli parku kaštieľa  okrem vzácnych druhov drevín nájdeme unikátny umelý vodný systém, ktorý pozostáva zo sústavy umelých vodných rigolčekov odvádzajúcich vodu z Betliarskeho potoka do  troch jazier, troch fontán a tzv. Veľkého vodopádu, najväčšieho svojho druhu na Slovensku.