Slovensko v 16. – 19. storočí

od 22. 3. 2011 do 26. 11. 2011

Reprezentatívnu panelovú výstavu SNM-Historického múzea
Slovensko v 16. – 19. storočí, ktorá bola vo viacerých jazykových mutáciách prezentovaná v 14 európskych štátoch a Izraeli, si môžu pozrieť návštevníci SNM-Hudobného múzea v prednáškovej sále kaštieľa v Dolnej Krupej, kde bude k dispozícii od 22. marca do konca roka 2011.

Výstava na 17 plnofarebných paneloch zachytáva hlavné udalosti a dejinné procesy, ktoré v 16. – 19. storočí spoluvytvárali mozaiku dejín Slovenska. Veľkú pozornosť venuje postupnej transformácii stredovekej slovenskej národnosti
na novodobý národ, najmä v etape národného obrodenia koncom 18. storočia a prvej polovici 19. storočia.

V hlavných črtách sleduje vývin hospodárstva, spoločenských vzťahov a kultúry. Prezentuje umelecké diela a pamiatky hmotnej kultúry, ktoré sú svedectvom dobovej vyspelosti a svojráznosti života na Slovensku. Zachytáva tiež podstatné momenty náboženského diania. Predstavuje významné osobnosti slovenských dejín daného obdobia a približuje prínos Slovenska do pokladnice vzdelanosti a kultúry národov Európy a sveta.

V úvode je načrtnutý historický vývin Slovenska od obdobia slovanského osídlenia a v závere historické medzníky Slovenska v 20. a 21. storočí, takže návštevník má možnosť získať základný obraz o dejinách Slovenska až
po súčasnosť. Pre zahraničných návštevníkov je k dispozícii skladačka
v anglickom a nemeckom jazyku.

Tešíme sa na Vašu účasť.

kontakt:
Mgr. Alena Krátka
kultúrno-propagačný manažér
SNM - Hudobné múzeum 
Kaštieľ Dolná Krupá
+421 33 2453 131, 0917 839 555
alena.kratka@snm.sk