Vlastný výskum


Vedeckovýskumná činnosť SNM – Hudobného múzea je zameraná na riešenie tém základného výskumu, súvisiaceho so zameraním a špecializáciou múzea s dôrazom na vedecké spracovanie jeho zbierkového fondu.

Niektoré výskumné úlohy sa riešia v spolupráci s inými inštitúciami, napr. s Katedrou hudobnej vedy FFUK a Ústavom hudobnej vedy SAV, kde sa pracuje na spoločnej externej výskumnej úlohe „Z dejín slovenskej hudby“. Spoločnou dlhodobou výskumnou úlohou všetkých odborných pracovníkov múzea je Slovenský katalóg hudobných prameňov v nadväznosti na medzinárodný katalóg hudobných prameňov RISM.