Knižnica


Chorvátska knižnica SNM – MKCHS
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku je jedným zo špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea. Činnosť múzea je zameraná najmä na históriu a kultúru chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku a na prezentáciu hmotného a duchovného dedičstva Chorvátov, ktorí sa v 16. storočí usídlili v oblasti Malých Karpát a Bratislavy i na území dnešného Rakúska, Maďarska a Moravy. Múzeum od svojho vzniku v roku 2006 nazhromaždilo stovky kníh, ktoré boli získané darom alebo zakúpením na študijné účely pre zamestnancov múzea. Cieľom vytvorenia knižnice v SNM-MKCHS v decembri 2014 bolo sprístupnenie existujúcej literatúry odbornej i širokej verejnosti.

Knižničný fond
Knižničný fond tvoria odborné knihy a dokumenty najmä z oblasti etnológie, etnografie, jazykovedy, histórie, geografie a zbierka krásnej a umeleckej literatúry, beletrie, detskej a učebnicovej literatúry. Objavíme tu aj náboženskú literatúru, regionálne, príležitostné a jubilejné publikácie. Z jazykového hľadiska prevláda chorvátsky a slovenský jazyk, v menšom počte burgenlandská (gradiščanská) chorvátčina, ktorá je kodifikovaným jazykom chorvátskej menšiny žijúcej na území rakúskeho Burgenlandu a Maďarska, nemčina , maďarčina i český jazyk. Knižničný fond obsahuje približne 1000 knižničných jednotiek.

Od 1.1.2015 Chorvátska knižnica SNM – MKCHS aktívne využíva Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice KIS MaSK, ktorý prevádzkuje Slovenská národná knižnica v Martine. On-line katalóg knižnice SNM – MKCHS je dostupný na adrese: http://www.snk.sk/sk/katalogy/ostatne-katalogy/suborny-katalog-kis-mask.html.

Knižnično-informačné služby
Knižnično-informačné služby sa poskytujú v priestoroch knižnice alebo prostredníctvom internetu. Knižnica poskytuje používateľom nasledovné služby:
a) výpožičky knižničných dokumentov v knižnici (prezenčné výpožičky)
b) výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice (absenčné výpožičky)
c) prístup k elektronickému katalógu knižnice
d) bibliografické a faktografické informácie.

Používatelia
Používateľom knižnice sa môže stať každý pracovník Slovenského národného múzea (ďalej len múzeum), každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15 rokov veku a občan iného štátu po predložení povolenia k pobytu v Slovenskej republike alebo cestovného pasu. Knižnica externe vypožičiava všetky knižničné jednotky okrem dokumentov uložených v príručných knižniciach. Do tých je možné nahliadnuť len prezenčne. Jednotlivé výpožičky sú poskytované zdarma na dobu 1 mesiac. Knižnica sprístupňuje a požičiava zo svojho knižničného fondu dokumenty len registrovaným používateľom.