Lektorské výklady

PONUKA LEKTORSKÝCH SPRIEVODOV

Archeologické múzeum poskytuje odborné lektorské služby, doplnené premietaním videofilmov s archeologickou tematikou, tvorivé dielne, zážitkové programy prispôsobené veku návštevníkov a konzultácie odborných pracovníkov pre verejnosť.

Ponuka lektorských sprievodov:

Prehliadka všetkých expozícií múzea
Zahŕňa prehliadku všetkých nižšie uvedených expozícií a výstav.

Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie
Trvanie programu: cca 1 hodina
Optimálny počet náštevníkov v skupine: 20
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis

Možnosť prehliadky jednotlivých expozícií s autormi expozícií:

Kabinetná zbierka evanjelického lýcea v Bratislave
Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie
Výklad na expozícii, ktorá prezentuje vyše tisíc predmetov egyptských, antických (gréckych a rímskych), ďalej z praveku až stredoveku.
Trvanie programu: 30 minút
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis

Laterãrius – Dejiny tehliarstva na Slovensku

Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie
Trvanie programu: 30 minút
Výklad na výstave, ktorá prezentuje dejiny stavebnej keramiky a jej výroby od počiatkov v dobe rímskej až po 20. storočie na našom území.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis

Stĺp Marca Aurélia a Slovensko

Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie
Trvanie programu: 15 minút
Výklad zameranýna dobu rímsku a Markomanské vojny
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis

Aktuálne výstavy: Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom
Kontakt
PhDr. Vladimír Turčan
mail: prezentacne.oddelenie.am@snm.sk
mobil: 0903 394 260

Adresa
SNM–Archeologické múzeum
Žižkova 12, P.O.Box 13,
816 06 Bratislava 16