Lektorské výklady

PONUKA LEKTORSKÝCH SPRIEVODOV

Žijú medzi nami – Nemci na Slovensku
Lektorský sprievod
2. stupeň ZŠ, stredné školy
trvanie programu: 40 minút
optimálny počet návštevníkov skupine: 20
nadväzuje na školské/učebné osnovy: dejepis
Lektorský výklad prebieha v stálej expozícii prezentujúcej dejiny a kultúru karpatských Nemcov. V časti expozície sa nachádzajú elektronické médiá, takže miestnosť je vhodná tak na realizáciu vyučovacích hodín dejepisu pre žiakov všetkých typov škôl, ako aj na odborné prezentácie. Program sa skladá z audiovizuálnej prezentácie, krátkeho výkladu dejín a diskusie s cieľom poukázať na prínos Nemcov pre celkový kultúrny a hospodársky rozmach Slovenska

DLHODOBÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY/PARTNERSTVÁ SO ŠKOLAMI

Historický krúžok pri SNM – MKKN – expozitúra Handlová
Vzdelávací program – partnerstvá so školami cyklicky 2. stupeň ZŠ, stredné školy
Program pre žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl na území mesta Handlová, ktorí sa budú pravidelne stretávať, cyklicky, každý druhý týždeň v sobotu v Dome stretávania Karpatskonemeckého spolku na Slovensku v Handlovej. Pod vedením odborných zamestnancov múzea sa budú venovať rôznym témam z histórie kultúry karpatských Nemcov, samotného mesta Handlová, ale aj zo všeobecných dejín užšieho a širšieho okolia.
nadväznosť na učebné osnovy: dejepis, zemepis, nemecký jazyk, hudobná výchova, estetická výchova, etická výchova, občianska výchova, náuka o spoločnosti

Výstava na školách - podľa vyžiadania
Vzdelávací program 2. stupeň ZŠ, stredné školy, vysoké školy
múzeum ponúka školám didakticky spracovanú putovnú výstavu zameranú na problematiku karpatských Nemcoch žijúcich v regióne príslušných škôl. Po dohode s vedením školy sa v školách nainštaluje putovná výstava zameraná na dejiny a kultúru karpatských Nemcov s dôrazom na región, v ktorom škola sídli. Osobitný dôraz sa kladie na otázku multikulturálnosti Slovenska. Približne po dvoch týždňoch od otvorenia výstavy lektori múzea spolu s pedagógmi pripravia viacero vyučovacích hodín, na ktorých hlbšie rozoberú problematiku prezentovanú na výstave. nadväznosť na učebné osnovy: dejepis, zemepis, nemecký jazyk, náuka o spoločnosti
Takéto výstavy sa realizovali: Nemecká škola v Bratislave; Nemecký študentský spolok v Banskej Bystrici

Významné osobnosti vedy a techniky v regiónoch Bratislave, Hauerlandu a Spiša
Vzdelávací program 2. stupeň ZŠ
Formou pracovných listov sa žiakom nemeckej národnostnej menšiny priblížia významné osobnosti vedy, techniky a medicíny z regiónov Bratislavy, stredného a východného Slovenska.
Nadväznosť na učebné osnovy: fyzika, matematika, chémia, prírodopis

Informácie o rezervácii 
Lektorský výklad Žijú medzi nami – Nemci na Slovensku je potrebné si objednať a dohodnúť minimálne päť dní vopred. Viac informácií získate telefonicky alebo e-mailom.
Kontakt:
RNDr. Ondrej Pöss, CSc.
SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Žižkova ul. 14
810 06 Bratislava
e-mail: mkkn@snm.sk
tel.: +421 2 544 15 570
web: www.snm.sk

Informácie o vstupnom a otváracích hodinách
Vstupné: spoločné s AM, MKMS Otváracie hodiny múzea: Denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00 hodiny

Ako sa k nám dostanete
Od Nového mosta (Mosta SNP) po brehu Dunaja smerom na Karlovu Ves cca 10 minút peši. MKKN sa nachádza na Žižkovej ulici v Bratislave, ktorá sa nachádza pod hradným kopcom, pri Rybárskom cechu. Najbližšie zastávky MHD: zastávka autobusov a električiek pod Novým mostom. Servis V múzeu sa nachádza špecializovaná knižnica a v edícii Acta Carpatho-Germanica vyšlo doteraz 20 zväzkov.

Čím je múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť
Múzeum samotné predstavuje špecializované pracovisko, jediné svojho druhu na území Slovenskej republiky, ktoré sa zameriava na dejiny a kultúru Nemcov na Slovensku. Našim cieľom je, aby sme nami ponúkanými aktivitami návštevníkom priblížili prácu a život múzea, ako aj nemeckú menšinu. Žijú medzi nami – Nemci na Slovensku