Múzejná dokumentácia a metodika

Dokumentácia k nadobúdaniu predmetov

1. dokumentačný list (návrh na nadobudnutie predmetu kultúrnej hodnoty ako zbierkového predmetu (alebo aj súboru) vlastným výskumom)
2. návrhový list na nadobudnutie predmetu kultúrnej hodnoty (alebo aj súboru) ako zbierkového predmetu (kúpou, darom, zámenou s iným múzeom, prevodom správy s iným múzeom)
3. návrh na nákup zbierkového predmetu (ak je potrebné oddeliť tento spôsob nadobúdania)
4. záznam o posúdení nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty ako zbierkového predmetu alebo predmetov kultúrnej hodnoty ako súboru komisiou (záznam zo zasadnutia komisie na tvorbu zbierok)
5. organizačný a rokovací poriadok komisie na tvorbu zbierok
6. menovací dekrét členovi komisie na tvorbu zbierok
7. registračná kniha (úvodná registrácia, určená na zápis predmetov kultúrnej hodnoty pred ich selekciou)
8. zmluva k nadobudnutiu (podľa spôsobu nadobudnutia napr. kúpna, darovacia, zmluva o prevode správy)
9. znalecký či iný posudok (najmä k stanoveniu hodnoty nadobúdaného predmetu)
10. špecifická dokumentácia, súvisiaca s príslušnosťou nadobúdaného predmetu k vednej disciplíne (napr. nálezová správa, resp. dokumentácia archeologického výskumu na základe zákona o ochrane pamiatkového fondu a jeho vykonávacieho predpisu, alebo nadobúdanie strelných zbraní a pod.)
11. iná dokumentácia, súvisiaca s interným procesom nadobúdania v múzeu (napr. v zmysle požiadaviek zriaďovateľa)
12. kniha depozitov

Dokumentácia k odbornej evidencii

1. kniha prírastkov
2. katalogizačný záznam zbierkového predmetu
3. katalogizačný záznam o zbierkovom predmete alebo súbore z oblasti prírodných vied
4. výskumná správa
5. fotografia zbierkového predmetu
6. odborný katalóg (tvorený na základe interného členenia zbierkového fondu múzea)

Dokumentácia k vyraďovaniu z odbornej evidencie

1. návrhový list na vyradenie zbierkového predmetu
2. rozhodnutie zriaďovateľa o vyradení zbierkového predmetu
3. znalecký či iný odborný posudok (najmä k stanoveniu fyzického stavu vyraďovaného predmetu, ktorý nie je možné reštaurovať)
4. iný doklad o zničení zbierkového predmetu
5. záznam o uložení veci záznamom pri priestupku krádeže zbierkového predmetu neznámym páchateľom vydaného príslušným správnym orgánom (kópia)
6. rozhodnutie o prerušení trestného stíhania vo veci trestného činu krádeže zbierkového predmetu proti neznámemu páchateľovi vydaného príslušným orgánom činným v trestnom konaní (kópia)
7. súdne či iné rozhodnutie (v prípade vydania oprávnenej osobe ako dôvodu na vyradenie predmetu)
8. povolenie MK SR na trvalý vývoz predmetu
9. kniha úbytkov

Dokumentácia k odbornej revízii

1. príkaz na vykonanie odbornej revízie
2. menovací dekrét členovi revíznej komisie
3. organizačný a rokovací poriadok revíznej komisie (čiastkovej i ústrednej)
4. záznam z odbornej revízie
5. znalecký či iný posudok (ako príloha záznamu z odbornej revízie)
6. iná dokumentácia, súvisiaca s interným procesom odbornej revízie v múzeu (napr. v zmysle požiadaviek zriaďovateľa)

Dokumentácia k odbornému ošetreniu predmetov

1. návrh na konzervovanie zbierkového predmetu (vrátane obrazovej dokumentácie)
2. návrh na reštaurovanie zbierkového predmetu (vrátane obrazovej dokumentácie)
3. záznam o konzervovaní zbierkového predmetu (vrátane obrazovej dokumentácie)
4. záznam o reštaurovaní zbierkového predmetu (vrátane obrazovej dokumentácie)
5. záznam o preparovaní zbierkového predmetu (vrátane obrazovej dokumentácie)

Dokumentácia k ochrane a bezpečnosti budov a priestorov na uloženie zbierkových predmetov

1. depozitárny režim
2. režim uloženia predmetov v prezentačnom priestore
3. depozitárna kniha
4. zoznam zbierkových predmetov dočasne premiestnených v stálej expozícii
5. zoznam predmetov v inom prezentačnom, či výučbovom priestore alebo špecializovanom pracovisku)
6. kľúčový režim
7. kniha meraní (teplota, vlhkosť...)
8. kniha vstupov/výstupov do/z... (depozitára, iného špecializovaného pracoviska, napr. konzervátorská dielňa, reštaurátorský ateliér, preparátorské laboratórium)
9. revízna správa a iná dokumentácia (k protipožiarnemu systému, systému elektronického zabezpečenia a pod.)
10. plán evakuácie zbierkových predmetov so zoznam top predmetov múzea (1. kategória)
11. ďalšia interná bezpečnostná dokumentácia

Dokumentácia k pohybu predmetov

1. záznam o dočasnom premiestnení zbierkového predmetu z depozitára
2. záznam o dočasnom premiestnení zbierkového predmetu medzi špecializovanými organizačnými útvarmi (v prípade špecifickej organizačnej štruktúry)
3. záznam o dlhodobom premiestnení zbierkového predmetu v stálej expozícii
4. zmluva o výpožičke
5. zmluva o nájme
6. poistná zmluva
7. protokol o odovzdaní a prevzatí zbierkového predmetu
8. povolenie k dočasnému vývozu zbierkového premetu
9. evidencia dočasného vývozu zbierkových predmetov
10. kniha prijatých výpožičiek a nájmov
11. kniha vydaných výpožičiek a nájmov

Dokumentácia k sprístupňovaniu predmetov a informácií o nich

1. scenár výstavy, expozície, alebo inej odbornej, výchovno-vzdelávacej a prezentačnej aktivity
2. zmluva na vyhotovenie diela (napr. pri zhotovovaní celého scenára alebo jeho časti, grafického návrhu, výstupu edičnej činnosti, umeleckého výkonu a pod. spravidla externými subjektami)
3. licenčná zmluva (napr. na získanie povolenia použitia scenára, návrhu, výstupu edičnej činnosti a pod. od autora/výrobcu, alebo nositeľa autorských práv, ak licencia nebola riešená žiadnym spôsobom, a nie sú postačujúce výnimky v autorskom zákone, resp. ustanovenia zmluvy na objednávku)
4. licenčná zmluva na vydanie diela (ktorou autor udeľuje licenciu na vyhotovenie rozmnoženín slovesného, divadelného, hudobného, fotografického, kartografického alebo iného diela výtvarného umenia, na verejné rozširovanie týchto rozmnoženín alebo ich sprístupňovanie verejnosti)
5. zmluva o úschove v prípade predmetu – depozitu (s určenými podmienkami úschovy a jeho využitia v múzeu)
6. zmluva k umeleckému výkonu (predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom)
7. preberací protokol údajov o zbierkových predmetoch do centrálnej evidencie múzejných zbierkových predmetov
8. bádateľský poriadok s bádateľským listom a evidencia bádateľov
9. návštevnícky/návštevný poriadok
10. archívny poriadok s bádateľským listom a evidencia bádateľov
11. knižničný a výpožičný poriadok a evidencia čitateľov
12. register vybranej odbornej činnosti (napr. databáza publikačnej, edičnej, výstavnej, expozičnej činnosti, projektov a odborných a iných prezentačných podujatí)
13. dokumentácia k pohybu predmetov (vyššie)

Iná špecifická interná dokumentácia múzea

1. register prameňov súvisiacich s uchovávanými predmetmi (napr. fotografií v akejkoľvek podobe, predmetov kultúrnej hodnoty, návodov na použitie či technickej dokumentácie k zbierkovým predmetom)
2. register výskumných správ
3. register zmlúv múzea
4. register záložných pamäťových nosičov