Múzejné zariadeniaEvidencia múzejných zariadení na Slovensku


Slovenské národné múzeum vedie evidenciu múzejných zariadení na základe § 7, ods. 5. pís. j) zákona č. 206/2009 Z. z. v platnom znení.

V zmysle § 16a zákona č. 206/2009 Z. z. v platnom znení:

(1) Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby alebo špecializované zariadenie, ktoré nadobúda predmety kultúrnej hodnoty a sprístupňuje ich verejnosti na účely poznávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej prezentácie alebo galerijnej prezentácie.
(2) Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia je oprávnený požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o zápis do evidencie múzejných zariadení alebo evidencie galerijných zariadení.
(3) Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie alebo zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia sú oprávnení požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o odborné usmernenie podľa § 7 ods. 5 písm. i) alebo ods. 6 písm. i).
(4) Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia určí v zriaďovacej listine, zakladacej listine alebo v štatúte zameranie a špecializáciu nadobúdania predmetov kultúrnej hodnoty a formu sprístupňovania predmetov kultúrnej hodnoty.
(5) Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia, ktoré je evidované podľa odseku 2, po zrušení múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia požiada o výmaz z evidencie múzejných zariadení alebo evidencie galerijných zariadení.

Zápis do evidencie múzejných zariadení:

Metodická príručka k zriadeniu, správe a zrušeniu múzejných zariadení (PDF, 692,0 kB)

EVIDENČNÝ FORMULÁR
(XLSX, 18,1 kB)

VÝBER ÚDAJOV Z EVIDENCIE MÚZEJNÝCH ZARIADENÍ (XLSX, 22,1 kB) (aktualizované 21. 04. 2021)