Bádatelia


Štúdium v Knižnici Múzea Andreja Kmeťa:
pondelok - piatok: 09:00 - 14:00 h
kontakt: lydia.bilkova@snm.sk 

Štúdium v katalógu zbierok Múzea Andreja Kmeťa:
po písomnom súhlase riaditeľky SNM v Martine
kontakt: snmmartin@snm.sk

______________________________________________________

SNM v Martine - Múzeum Andreja Kmeťa sa riadi Bádateľským poriadkom platným pre celé SNM v Martine.

 

B á d a t e ľ s k ý   p o r i a d o k

Slovenského národného múzea v Martine

Článok I

1. Bádateľský poriadok Slovenského národného múzea v Martine (ďalej len „múzeum“) je špeciálny vnútorný predpis pre výkon odbornej správy zbierkových predmetov. V súlade s § 6 ods.1 písm. d zákona NR SR č.115/1998 Z. z. v znení zákona NR SR č.387/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“) upravuje zásady prezenčného sprístupňovania zbierkových predmetov za účelom štúdia v priestoroch múzea.

2. Bádateľský poriadok (ďalej len „poriadok“ ) vydáva riaditeľ múzea v súlade s čl. 5 ods. 13 Organizačného poriadku Slovenského národného múzea zo dňa 1. 4. 2003.

Článok II
Sprístupnenie zbierkových predmetov

1. Na študijné účely sa zbierkové predmety sprístupňujú:
a) každému občanovi SR nad 18 rokov. V prípade žiadosti o štúdium osoby mladšej ako 18 rokov sa vyžaduje predloženie poverenia školy,
b) cudzím štátnym príslušníkom, ak nenastane prekážka na to, aby sa štúdium nepovolilo,
c) za účelom využitia v súlade s § 7 zákona (múzejná prezentácia, publikačná a edičná činnosť, kultúrno-vzdelávacie aktivity, vedecko-výskumná činnosť).

2. Zbierkové predmety sa sprístupňujú spracované v systematickej evidencii (2. stupeň odbornej evidencie - katalogizácia) a vo fyzickom stave spôsobilom na vydanie z depozitára a štúdium. Ak stav zbierkových predmetov neumožňuje ich sprístupnenie, v prípade vyhotovených kópií poskytne múzeum tieto na štúdium alebo iné formy záznamov.

3. V prípade využitia na komerčné účely sa zbierkové predmety sprístupňujú na základe zmluvného vzťahu (napr.: nájomná zmluva, vydavateľská zmluva a pod.) so stanovením podmienok dočasného využitia.

Článok III
Prístup k zbierkovým predmetom

1. Prístup k zbierkovým predmetom sa vykoná na základe žiadosti bádateľa doručenej minimálne 7 dní pred termínom štúdia s uvedením :
a) účelu - zdôvodnenia štúdia
b) témy
c) názvu zbierok - zbierkových predmetov

2. Zbierkové predmety sa bádateľovi vydajú na základe potvrdenia žiadosti riaditeľom (resp. zástupcom riaditeľa). Poverený zamestnanec je zodpovedný za vyplnenie Bádateľského listu spolu so Súhlasom dotknutej osoby, vyplnenie záznamu o zbierkových predmetoch sprístupnených na štúdium a vedenie Knihy pohybu zbierkových predmetov. Po ukončení štúdia odovzdáva poverený zamestnanec Bádateľský list spolu so Súhlasom dotknutej osoby na sekretariát, ktorý Bádateľský list čísluje a vedie evidenciu bádateľov podľa prílohy č. 1 tohto poriadku. Pri štúdiu, ktoré si vyžaduje dlhší pobyt v múzeu alebo opakovanom štúdiu, vydá múzeum bádateľovi Bádateľský preukaz podľa Prílohy č.2 tohto poriadku.

3. Bádateľský list sa vyplňuje len na jednu tému a jeden kalendárny rok.

4. Štúdium zbierkových predmetov je možné len v priestoroch vyhradených múzeom na tento účel a pod dozorom povereného zamestnanca múzea. 5. V priestoroch nie je prípustné:
a) používať vlastné reprodukčné prostriedky, ak nie je dohodnuté inak
b) konzumovať akékoľvek potraviny alebo nápoje.

Článok IV
Prístup k informáciám o zbierkových predmetoch

1. K získaniu informácií o zbierkových predmetoch je možné bádateľovi poskytnúť evidenčné záznamy a to zo systematickej evidencie - katalogizačné lístky, iné pomocné evidenčné záznamy, fontés a pod.

2. Ak je k zbierkovým predmetom vedená sprievodná dokumentácia, pri jej vydaní sa postupuje podľa čl. III bod 2 - 3 tohto poriadku zaznamenaním v Bádateľskom liste.

Článok V
Povinnosti bádateľa

1. Bádateľ je povinný :
a) pred začatím štúdia sa preukázať platným občianskym preukazom, v prípade cudzincov cestovným dokladom,
b) pri každej návšteve sa zapísať v Knihe bádateľov podľa Prílohy č. 4 tohto poriadku,
c) so zbierkovými predmetmi, sprievodnou dokumentáciou a evidenčnými záznamami nakladať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, zničeniu alebo strate. V prípade škody preukázateľne zavinenej bádateľom, bezodkladne oznámiť túto skutočnosť poverenému zamestnancovi, ktorý o vzniknutej udalosti vyhotoví záznam a oznámi udalosť riaditeľovi múzea. Vzniknuté škody hradí bádateľ v plnom rozsahu,
d) po ukončení štúdia vrátiť zbierkové predmety, prípadne sprievodnú dokumentáciu v pôvodnom stave a usporiadaní, v akom boli vydané,
e) riadiť sa usmerneniami povereného zamestnanca.

2. Bádateľ sa zaväzuje :
a) dodržať účel a spôsob využitia podľa dohody uvedenej v Bádateľskom liste,
b) v prípade publikovania informácií získaných štúdiom zbierkových predmetov uviesť múzeum ako ich správcu,
c) odovzdať múzeu jeden exemplár výtlačku publikácie, prípadne iného média,
d) nové poznatky získané štúdiom, ktoré môžu doplniť alebo spresniť záznamy v odbornej evidencii zbierkových predmetov odovzdať múzeu s tým, že múzeum uvedie ich autorstvo.

Článok VI
Reprodukovanie zbierkových predmetov

1. V odôvodnených prípadoch, ak povaha (dvojrozmerné zbierkové predmety) a stav zbierkových predmetov je zodpovedajúca, môžu byť na základe osobitnej žiadosti vyhotovené kópie zbierkových predmetov, prípadne ich sprievodnej dokumentácie. Spôsobilosť na reprodukovanie posudzuje poverený zamestnanec.

2. Náklady na reprodukovanie hradí bádateľ podľa platného Cenového výmeru múzea v plnom rozsahu. V prípade dohody môžu byť reprodukčné záznamy doručené na dobierku na náklady bádateľa.

Článok VII
Spoločné a záverečné ustanovenie

1. Zásady stanovené týmto predpisom sú záväzné pre všetkých bádateľov a zamestnancov múzea.

2. Ak si charakter zbierkových predmetov vyžaduje iné podmienky sprístupnenia, tieto sa upravia osobitne.

3. Pri porušení ustanovení tohto predpisu bádateľom sa voči jeho osobe vyvodia dôsledky podľa rozsahu porušenia napr. obmedzenie alebo nepovolenie prístupu k zbierkovým predmetom, trestné oznámenie apod.

4. Porušenie ustanovení tohto predpisu zamestnancom múzea sa v súlade s čl. 8 ods. 1 písm. d Pracovného poriadku SNM klasifikuje ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

5. Zmeny, doplnky, prípadne iné úpravy vydáva riaditeľ v písomnej forme a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto predpisu.

6. Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom 20. augusta 2004.

V Martine dňa 16. augusta 2004                                                                        PhDr. Mária Halmová
                                                                                                                      riaditeľka múzea