Letný tábor pre malých prírodovedcov

od 15. 7. 2019 do 19. 7. 2019

Poldenný letný tábor „Malý prírodovedec" je tematicky ladený tábor, určený predovšetkým pre deti zo sociálne slabších rodín predškolského veku a I. stupňa základných škôl. Dieťa sa pod dohľadom odborných pracovníkov múzea zúčastní prírodovedného terénneho výskumu, bude vykonávať malú vedeckú úlohu a pracovať ako skutočný vedecký pracovník. Každý deň sa bude môcť vžiť do role iného prírodovedca – botanika, entomológa, zoológa či geológa.

Naučí sa, ako sa robí fytocenologický záznam, zakladá herbár, chytá hmyz do entomologickej sieťky, rozpoznávajú zvuky vtákov či pobytovo-pohybových znakov, objavujú skameneliny alebo vzácne nerasty, ako sa získavajú a rátajú mikroorganizmy v pôde a vo vode. Počas tábora sa deti naučia správne narábať s GPS navigáciou, mikroskopom, kvalitným ďalekohľadom či predpovedať počasie a aj to, na čo všetko to prírodovedec môže využiť. Veľkým lákadlom bude práca v entomologickom laboratóriu, kde si budú môcť vyskúšať prácu s mikroskopom a pozorovať determinačné znaky biologického materiálu. Každé dieťa dostane „balíček prírodovedca", v ktorom nájde pomôcky na terénny výskum (pinzeta, lupa, kresliace a písacie potreby, odchytové pomôcky atď.).

Deti tak zmysluplne využijú čas, získajú hravou a primeranou formou mnohé vedomosti o prírode. Takýmto spôsobom spoznajú nielen prácu prírodovedcov, ale prehĺbia si svoje poznanie a vzťah k prírode. Neskôr budú môcť tieto vedomosti využiť v škole na hodinách prvouky alebo prírodovedy.

Cieľ tábora:
Cieľom tábora je hravou, pútavou a primeranou formou vzdelávať deti predškolského veku a I. stupňa základných škôl v oblasti prírodných vied a kultúrneho dedičstva. Vytvoriť a prehĺbiť vzťah k prírode, k múzeám ako kultúrno-vzdelávacím inštitúciám, samostatnému skúmaniu vecí okolo nás. Naším cieľom je tiež sprístupniť a zatraktívniť prácu v múzeách širokej verejnosti a predovšetkým mladej generácii. V neposlednom rade je jedným z cieľov aj zmysluplné využitie voľného času a ponúknutie alternatívy pred pasívnym prijímaním virtuálnej zábavy. Tieto predkladané vízie by sme chceli ponúknuť predovšetkým deťom z viacpočetných a sociálne slabších rodín, ktoré nemajú príležitosť sa k takémuto bohatému vzdelávaciemu programu dostať.

Organizátor:
Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum A. Kmeťa
Malá Hora 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin

STIAHNITE SI PRIHLÁŠKU (DOCX, 11,4 kB)

Kontakt:
vrátnica Múzea A. Kmeťa
Ul. A Kmeťa 20
036 80 Martin

Kontaktná osoba:
RNDr. Matej Žiak, PhD.
043/24 55 114
matej.ziak@snm.sk