Zaujímavosti zbierkového fondu

Entomológia
Špičkové predmety v zbierkach SNM v Martine - MAK
patria do zoznamu druhov sledovaných EU v rámci druhov radených do NATURA 2000.

Sú to druhy v nasledujúcom zozname z označením stupňa ohrozenia.

Coleoptera Boros scheidleri A2
Carabus variolosus A2E A4E
Cerambyx cerdo A2 A4
Cucujus cinnaberinus A2 A4
Dytiscus latissimus A2 A4
Graphogaster bilineatus A2 A4
Lucanus cervus A2
Osmoderma eremita A2 A4
Pseudogaurotina excellans A2E A4E
Rosalia alpina A2 A4
Lepidoptera Callimorpha quadrimaculata A2
Coenonympha hero A4
Colias myrmidone A2 A4
Eriogaster catax A2 A4
Lycaena dispar A2 A4
Maculinea arion A4
Maculinea nausithous A2 A4
Maculinea teleius A2 A4
Parnassius apollo A4
Parnassius mnemosyne A4
Zerynthia polyxena A4 A2,

A4 znamená druh ohrozený v pôvodnej verzii UNESCO. V zbierkach SNM v Martine - MAK sú tieto druhy zastúpené v početnosti 3- (Osmoderma eremita) až 160 (Parnassius mnemosyne).