Múzeum

MÚZEUM je odborný a vedecký časopis pre zamestnancov múzeí a galérií. Zároveň plní aj metodickú a informačnú funkciu vo vzťahu k sústave múzeí a galérií na Slovensku. Jeho zámerom je prinášať nové poznatky a informácie z oblasti múzeí a galérií, ako aj celého kultúrneho dedičstva, informovať o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku, ale i v zahraničí.

Časopis vydáva Slovenské národné múzeum od roku 1953 (v rokoch 1978 – 1988 ÚSMaG). Redakciu časopisu MÚZEUM zabezpečuje Vydavateľstvo SNM. Za obsahovú náplň a zostavenie časopisu zodpovedá Muzeologický kabinet.

Vychádza štvrťročne; náklad 600 ks

(72 strán, plnofarebný, anglické abstrakty článkov)

Cena 1 čísla – 3,00 €; ročné predplatné – 10,00 €

Registračné číslo MK SR: EV 2940/09; ISSN 0027-5263

Koncepcia časopisu MÚZEUM na rok 2022 (PDF, 302,6 kB)

Vydavateľ:

Slovenské národné múzeum 
IČO: 00164721

Adresa redakcie:

Slovenské národné múzeum
Časopis MÚZEUM
Vajanského nábrežie 2, P. O. BOX 13 
810 06 Bratislava 16
e-mail: kabinet@snm.sk

Pokyny pre prispievateľov časopisu MÚZEUM (PDF, 297,8 kB)

Adresy na zasielanie príspevkov:

kabinet@snm.sk 
public@snm.sk

Hlavné témy Múzeum 2022

1/2022 Múzeá a galérie v čase pandémie

2/2022 Šperk ako zbierkový predmet

3/2022 Zberateľstvo a zberatelia

4/2022 Zvukové záznamy v zbierkach múzeí a galérií

Termíny redakčných uzávierok

01/2022 10. 01. 2022

02/2022 07. 03. 2022

03/2022 06. 06. 2022

04/2022 15. 08. 2022

Redakcia

PhDr. Gabriela Podušelová – zodpovedná redaktorka 
e-mail: gabriela.poduselova@snm.sk  

Mgr. Barbora Nosková – výkonná redaktorka 
e-mail: barbora.noskova@snm.sk 
tel:. +421 2 20 491 232

Mgr. Renáta Holienčinová – vedúca Vydavateľstva SNM 
e-mail: renata.holiencinova@snm.sk 
tel:. +421 2 20 491 232, mobil: +421 907 941 782

Gizela Bendeová – tajomníčka redakcie 
e-mail: public@snm.sk 
tel.: +421 2 20 491 231

Objednávky

Objednávky na predplatné prijíma tajomníčka redakcie, je možné objednať si aj staršie čísla časopisu.

Objednávky do zahraničia vybavuje:

Slovenská pošta, a. s.
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4
820 14 Bratislava 214
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk

Vybrané predajné miesta

Sídelná budova SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava

SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad, P. O Box 13, 810 06 Bratislava

SNM – Múzeum židovskej kultúry, Židovská ulica 17, 811 01 Bratislava

SNM – Múzeá v Martine, Malá hora 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin

SNM – Múzeum SNR, Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava

SNM – Spišské múzeum, Námestie Majstra Pavla č.40, 054 01 Levoča

SNM – Múzeum Betliar, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar

SNM – Múzeum Bojnice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice

Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50, 022 01 Čadca

Múzeum SNP, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves

Múzeum vo sv. Antone, 969 72 Svätý Anton

Slovenské technické múzeum, Hlavná č. 88, 040 01 Košice

Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava

Artfórum s. r. o., Kozia 20, 811 03, Bratislava