Múzeum


Metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií, ktorý vydáva Slovenské národné múzeum od roku 1953 (v rokoch 1978 – 1988 ÚSMaG).
Redakciu časopisu MÚZEUM zabezpečuje Muzeologický kabinet.

Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Vychádza štvrťročne; náklad 600 ks
(60 strán, plnofarebný, anglické abstrakty článkov)
Cena 1 čísla – 3,00 €; ročné predplatné – 10,00 €
Registračné číslo MK SR: EV 2940/09; ISSN 0027-5263

Koncepcia časopisu MÚZEUM na rok 2019
(DOC, 152,1 kB)

Vydavateľ
Slovenské národné múzeum
IČO: 00164721

Adresa redakcie
Slovenské národné múzeum
Časopis MÚZEUM
Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
e-mail: kabinet@snm.sk;
tel.: +421 2 20 469 145

Pokyny pre prispievateľov časopisu MÚZEUM
(DOC, 53,2 kB)

Adresa na zasielanie príspevkov
kabinet@snm.sk

Hlavné témy 2019
1/2019 Múzeum a informačné technológie (využitie informačných technológií pri odbornej správe zbierok, počiatky a vývoj elektronickej evidencie v múzeách)

2/2019 Literárne osobnosti (dokumentácia a prezentácia literárnych osobností v múzeách, osobné pozostalosti, expozície a pamätné izby)

3/2019 „Made in Czechoslovakia" (dokumentácia výrobných podnikov v období 1945 – 1992, dokumentácia priemyslu a hospodárstva ČS(S/F)R v múzeách)

4/2019 Múzeum a dobrovoľníctvo (vzájomná spolupráca múzeí a neziskových organizácií, občianske združenia pri múzeách)

Termíny redakčných uzávierok pre rok 2019
1/2019 04. 01. 2019
2/2019 11. 03. 2019
3/2019 10. 06. 2019
4/2019 19. 08. 2019

Redakcia
PhDr. Gabriela Podušelová – zodpovedný redaktor
e-mail: gabriela.poduselova@snm.sk
tel.: +421 2 20 469 165

Mgr. Eva Ševčíková – výkonný redaktor
e-mail: eva.sevcikova@snm.sk 
tel.: +421 2 20 469 147

PhDr. Zora Valentová – výkonný redaktor
e-mail: zora.valentova@gmail.com

Gizela Bendeová – tajomníčka redakcie
e-mail: public@snm.sk
tel.: +421 2 20 491 231

Objednávky
Objednávky na predplatné prijíma tajomníčka redakcie, je možné objednať si aj staršie čísla časopisu.

Objednávky do zahraničia vybavuje:
Slovenská pošta, a. s.,
Stredisko predplatného tlače,
Uzbecká 4,
820 14 Bratislava 214,
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

Vybrané predajné miesta
Sídelná budova SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava
SNM – Múzeum židovskej kultúry, Židovská ulica 17, 811 01 Bratislava
SNM – Múzeá v Martine, Malá hora 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin
SNM – Múzeum SNR, Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava
SNM – Spišské múzeum, Námestie Majstra Pavla č.40, 054 01 Levoča
SNM – Múzeum Betliar, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar
SNM – Múzeum Bojnice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice