Múzeum


Metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií, ktorý vydáva Slovenské národné múzeum od roku 1953 (v rokoch 1978 – 1988 ÚSMaG). Redakciu časopisu MÚZEUM zabezpečuje Vydavateľstvo SNM. Za obsahovú náplň a zostavenie časopisu zodpovedá Muzeologický kabinet. 

Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí. 

Vychádza štvrťročne; náklad 600 ks 
(68 strán, plnofarebný, anglické abstrakty článkov) 
Cena 1 čísla – 3,00 €; ročné predplatné – 10,00 € 
Registračné číslo MK SR: EV 2940/09; ISSN 0027-5263 

Koncepcia časopisu MÚZEUM na rok 2021 (PDF, 889,1 kB)

Vydavateľ 
Slovenské národné múzeum 
IČO: 00164721 

Adresa redakcie 
Slovenské národné múzeum 
Časopis MÚZEUM 
Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 16 
e-mail: kabinet@snm.sk 

Pokyny pre prispievateľov časopisu MÚZEUM (PDF, 487,8 kB)

Adresa na zasielanie príspevkov
kabinet@snm.sk
public@snm.sk

Hlavné témy 2021
1/2021 Sklo v zbierkach múzeí a galérií
2/2021 Edičná činnosť múzeí po roku 1989
3/2021 Osobné fondy v múzeách a galériách
4/2021 Zbrane a militáriá

Termíny redakčných uzávierok pre rok 2021
1/2021 08.01.2021
2/2021 15.03.2021
3/2021 15.06.2021
4/2021 17.08.2021

Redakcia
PhDr. Gabriela Podušelová – zodpovedná redaktorka
e-mail: gabriela.poduselova@snm.sk
tel:. +421 2 20 469 165, mobil: +421 915 993 302

Mgr. Barbora Nosková – výkonná redaktorka
e-mail: barbora.noskova@snm.sk
tel:. +421 2 20 491 232

Mgr. Renáta Holienčinová – vedúca Vydavateľstva SNM
e-mail: renata.holiencinova@snm.sk
tel:. +421 2 20 491 232, mobil: +421 907 941 782

Gizela Bendeová – tajomníčka redakcie
e-mail: public@snm.sk
tel.: +421 2 20 491 231

Objednávky
Objednávky na predplatné prijíma tajomníčka redakcie, je možné objednať si aj staršie čísla časopisu.

Objednávky do zahraničia vybavuje:
Slovenská pošta, a. s.,
Stredisko predplatného tlače,
Uzbecká 4,
820 14 Bratislava 214,
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

Vybrané predajné miesta
Sídelná budova SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava
SNM – Múzeum židovskej kultúry, Židovská ulica 17, 811 01 Bratislava
SNM – Múzeá v Martine, Malá hora 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin
SNM – Múzeum SNR, Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava
SNM – Spišské múzeum, Námestie Majstra Pavla č.40, 054 01 Levoča
SNM – Múzeum Betliar, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar
SNM – Múzeum Bojnice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice
Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50, 022 01 Čadca
Múzeum SNP, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
Múzeum vo sv. Antone, 969 72 Svätý Anton
Považské múzeum v Žiline, Topoľová 1, 010 01 Žilina
Slovenské technické múzeum, Hlavná č. 88, 040 01 Košice
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava
Artfórum s.r.o., Kozia 20, 811 03, Bratislava