Múzeum


Metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií, ktorý vydáva Slovenské národné múzeum od roku 1953 (v rokoch 1978 – 1988 ÚSMaG).

Redakciu časopisu MÚZEUM zabezpečuje Muzeologický kabinet.

Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Vychádza štvrťročne; náklad 600 ks
(60 strán, plnofarebný, anglické abstrakty článkov)

Cena 1 čísla – 3,00 €; ročné predplatné – 10,00 €

Registračné číslo MK SR: EV 2940/09; ISSN 0027-5263

Koncepcia časopisu MÚZEUM na rok 2019 (DOC, 152,1 kB)

Vydavateľ
Slovenské národné múzeum
IČO: 00164721

Adresa redakcie
Slovenské národné múzeum
Časopis MÚZEUM
Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
e-mail: kabinet@snm.sk;
tel.: +421 2 20 469 145

Pokyny pre prispievateľov časopisu MÚZEUM (DOC, 54,8 kB)

Adresa na zasielanie príspevkov: kabinet@snm.sk


HLAVNÉ TÉMY 2018

1/2018 Mimoeurópske zbierky
2/2018 Pramene k dejinám hudby
3/2018 Úloha etnografie/etnológie v múzeách v súčasnosti
4/2018 Ako dokumentovať politické dejiny


Termíny redakčných uzávierok pre rok 2018

 číslo termín 
 1/2018  05.01.2018
 2/2018  12.03.2018
 3/2018  11.06.2018
 4/2018  20.08.2018


REDAKCIA

PhDr. Gabriela Podušelová – zodpovedný redaktor
e-mail: gabriela.poduselova@snm.sk
tel.: +421 2 20 469 165

Mgr. Eva Ševčíková – výkonný redaktor
e-mail: eva.sevcikova@snm.sk 
tel.: +421 2 20 469 147

PhDr. Zora Valentová – výkonný redaktor
e-mail: zora.valentova@gmail.com

Gizela Bendeová – tajomníčka redakcie
e-mail: public@snm.sk
tel.: +421 2 20 491 231

Objednávky na predplatné prijíma tajomníčka redakcie, je možné objednať si aj staršie čísla časopisu.
Objednávky do zahraničia vybavuje:
Slovenská pošta, a. s.,
Stredisko predplatného tlače,
Uzbecká 4,
820 14 Bratislava 214,
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

Vybrané predajné miesta
Sídelná budova SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava
SNM-Múzeum židovskej kultúry, Židovská ulica 17, 811 01 Bratislava
SNM-Múzeá v Martine, Malá hora 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin
SNM-Múzeum SNR, Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava
SNM-Spišské múzeum, Námestie Majstra Pavla č.40, 054 01 Levoča
SNM-Múzeum Betliar, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar
SNM-Múzeum Bojnice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice