Publikácie

 

Acta Carpatho-Germanica

 

Acta Carpatho-Germanica 21Ernst Tomasch:
Mantácko - nemecko - slovenský slovník

Bratislava, SNM-MKKN 2014. 70 s.

Slovník zachytáva slovnú zásobu medzevského nárečia. Obsahuje výrazy, ktoré sa v hovorovej reči všeobecne používajú, cudzie slová, aj nemecké, ktoré sa nezmenené prevzali, ale aj také, ktoré dnešná generácia následkom zmenenej hospodárskej situácie, technického pokroku a spôsobu života už nepozná. Mnohé výrazy z oblasti poľnohospodárstva a rôznych remesiel upadli do zabudnutia.
Bohuš Klein:
Sídla na Slovensku obývané nemeckým obyvateľstvom na vojenských mapách v druhej polovici 18. storočia

Bratislava, SNM-MKKN 2008. 212 s.

Publikácia obsahuje pôdorysy všetkých sídiel z prvého vojenského mapovania v rokoch 1782 – 1785 na území Slovenskej republiky, ktoré v minulosti kompaktnejšie obývalo nemecké obyvateľstvo, a doteraz nepublikované vojenské opisy týchto sídiel. Mapy a dobové textové opisy z 2. polovice 18. storočia, tvoria integrálnu a vzájomne sa dopĺňajúcu súčasť jednotného mapového diela. Mapy aj opisy boli do roku 1918 prísne tajné a nachádzali sa v trezoroch Generálneho štábu rakúsko-uhorskej armády vo Viedni. Fond pozostáva z dvoch častí: farebných, ručne kreslených topografických máp v mierke 1:28 800 a miestopisu týchto máp, ktoré sa zachovali vo vojenských opisoch. Vojenskí kartografi nám v týchto textových častiach zanechali nielen pôvodné názvy s dobovými opismi jednotlivých sídiel, ale aj charakteristiku zemepisného rázu krajiny. Pramenná hodnota týchto doteraz nepublikovaných máp, ako aj jedinečných opisov krajiny, je veľmi vysoká, lebo zachytáva dobovú miestopisnú a zemepisnú topografickú infraštruktúru nášho územia ešte pred začiatkom priemyselnej revolúcie, spojenej s výstavbou modernej železničnej a cestnej siete a výstavbou údolných nádrží v povodiach riek, socialistickej kolektivizácie a následnej reprivatizácie vidieka v uplynulom storočí.

 


 

 

 

Vladimír Rábik:
Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku

Bratislava, SNM-MKKN 2006. 433 s.

Publikácia (v slovenskom jazyku) sa venuje nemeckému osídleniu Šarišskej župy a slovenskej časti Abovskej, Zemplínskej a Užskej župy na severovýchodnom Slovensku v období stredoveku.


 

 

 

Michal Schvarc:
Sicherheitsdienst a Slovensko v rokoch 1938-1944

Bratislava, SNM-MKKN 2006. 460 s.

Publikácia (edícia dokumentov) sa venuje problematike spravodajskej činnosti Bezpečnostnej služby ríšskeho vodcu SS (Sicherheitsdienst des Reichsführers SS – SD) na Slovensku od autonómie v roku 1938 do vypuknutia SNP v auguste 1944. Popri dokumentačnej časti sa môže čitateľ v rozsiahlom úvode oboznámiť s organizáciou a činnosťou SD na Slovensku.


 

 

 

 

 

Marian Markus:
Pressburger Sagen

Bratislava, SNM-MKKN 2006. 63 s.

Publikácia (v nemeckom jazyku) prináša množstvo zaujímavých informácií a príbehov z dejín Bratislavy, doplnených ilustráciami K. H. Frecha. Karl Hugo Frech sa narodil 9. septembra 1883 v Gaistburgu-Stuttgarte. Študoval na odbornej grafickej škole v Esslingene, v rokoch 1903 – 1905 navštevoval umelecko-priemyselnú školu v Stuttgarte. Krátko pôsobil na Akadémii výtvarných umení v Karlsruhe. V roku 1914 sa natrvalo presťahoval do Bratislavy, kde sa oženil. Bol členom bratislavského spolku umelcov Kunstverein. Prispieval ilustráciami do bratislavských novín Pressburger Zeitung. Vo svojich grafických listoch a drevorytoch verne zachytával staré zákutia Bratislavy. Zomrel 27. júla 1945 pri rakúskom meste Steyr pri odsune Nemcov z Bratislavy.


 

 

Renáta Oswaldová:
Die kuneschhauerische Mundart von Hauerland

Bratislava, SNM-MKKN 2006. 93 s.

Publikácia (v nemeckom jazyku) sa venuje rozboru nárečia Nemcov v obci Kunešov (Kuneschhau) v Hauerlande.Stephan Wolf-Slamenikov:
Schemnitzer blutige Eisenbahn

Kežmarok, ViViT 2005. 63 s.

Publikácia (v nemeckom jazyku) sa venuje tragickej udalosti, ku ktorej došlo v septembri 1944 na železničnej stanici v Banskej Štiavnici. Represívne akcie niektorých partizánskych skupín sa zameriavali proti ríšskym a karpatským Nemcom už pred vypuknutím Slovenského národného povstania. Po 29. auguste 1944 sa však postavenie nemeckej komunity zdramatizovalo. V regiónoch ovládaných povstalcami sa nemecké civilné obyvateľstvo stávalo obeťou násilia a vraždenia. V noci na 26. septembra 1944 partizáni a povstalci na železničnej stanici v Banskej Štiavnici zavraždili 83 osôb z transportu civilných občanov nemeckej národnosti, najmä z Píly a Veľkého Poľa pri Žarnovici.

 


 

 

 

Andrej Špes:
Meine Muttersprache

Bratislava, SNM-MKKN 2005. 121 s.

Publikácia (v nemeckom jazyku) sa venuje rozboru nárečia spišských Nemcov v obci Chmeľnica (Hobgarten).
Rudolf Neverla (ed.):
Od Povstania 1944 na Slovensku po vyhnanie karpatských Nemcov v roku 1946

Bratislava, SNM-MKKN 2004. 232 s.

Zborník referátov z konferencie obsahuje nasledujúce príspevky:

    • Slovenský štát a Nemecká ríša v poslednej fáze 2. svetovej vojny
    • ZSSR a SNP v roku 1944
    • Povstanie a prezident
    • Úradujúca slovenská vláda a Povstanie 1944
    • Udalosti v Ružomberku a okolí
    • Povstalecké dianie na severnom a východnom Slovensku
    • Povstanie v Hauerlande v roku 1944 > Slovenská armáda v Povstaní
    • Potlačenie SNP 1944 > Nasadenie bojovej skupiny Schill
    • Evakuácia, útek a vyhnanie karpatských Nemcov zo Slovenska v rokoch 1945 – 1946

 

 Soňa Gabzdilová-Olejníková - Milan Olejník:
Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953

Bratislava, SNM-MKKN 2004. 206 s.

Publikácia približuje osudy karpatských Nemcov na území Slovenska v rokoch 1939 – 1953.


 

 

 

Danuša Serafínová - Jozef Vatrál:
Pressburger liebste Waren und Dienste

Bratislava, SNM-MKKN 2004. 176 s.

Publikácia (v nemeckom jazyku) sa venuje problematike oznamov (inzerátov) uverejňovaných v bratislavskej tlači vychádzajúcej v nemeckom jazyku v rokoch 1870 – 1918. Približuje osobitý novinársky žáner oznamovacej, komerčnej inzercie publikovanej v almanachu Pressburger Wegweiser, v denníkoch Pressburger Zeitung, Pressburger Tagblatt, Westungarische Grenzbote a v týždenníkoch Pressburger Presse a Die Reform. Autori sa špecificky zamerali najmä na odraz viedenskej komerčnej inzercie tovarov a služieb propagovaných v uvedených bratislavských novinách a časopisoch. Pochopiteľne, nechýbajú ani inzeráty propagujúce výrobky bratislavských tovární, obchodov a hotelov so širokou škálou tovarov a služieb. Inzeráty sú rozčlenené do tematických okruhov, orientáciu v ilustrovanej časti uľahčuje podrobne spracovaný predmetový register.


 

 

 

Silvester Stric:
Josef Stricz. Der Kämpfer für Glaserhau.

Bratislava, SNM-MKKN 2003. 120 s.

Publikácia (v nemeckom jazyku) pozostáva z dvoch samostatných častí: textovej a fotograficko-dokumentačnej. Textovú časť tvorí autobiografická stať Jozefa Stricza (1887 – 1963), doplnená jeho synom Silvestrom (1924). Z historicko-dokumentačného hľadiska sú mimoriadne hodnotné autentické spomienky Jozefa Stricza na roky svojej mladosti, štúdií a na vojnové zážitky z ruského frontu prvej svetovej vojny. Ako učiteľ na nemeckej základnej škole v Sklenom sa venoval najmä kultúrno-výchovnej a osvetovej práci, viedol spevácky súbor, nacvičoval divadelné predstavenia a od roku 1933 písal obecnú kroniku. Mimoriadnu výpovednú hodnotu však majú jeho osobné, autentické spomienky na tragické udalosti z 21. septembra 1944, kedy partizáni v Sklenom zastrelili 187 obyvateľov obce len preto, že boli nemeckej národnosti. Textovú časť uzatvárajú state o následnej snahe objasniť túto tragickú udalosť a o okolnostiach postavenia pomníka na pamiatku nevinne zastrelených nemeckých občanov Skleného, ktoré doplnil syn Jozefa Stricza Silvester. Publikácia je obohatená výberom autentických dokumentov viažucich sa na život a dielo Jozefa Stricza a jedinečnými dobovými fotografiami.


 

 

 

 

Susanne Rencz:
Untermetzenseifen in Bildern

Bratislava, SNM-MKKN 2001. 165 s.

Publikácia (v nemeckom jazyku) je venovaná pamiatke amatérskej fotografky Elisabeth Renzovej (1893 – 1966). Jej fotografie, zväčša z rokov 1920 – 1945, prezentované v tejto publikácii sú autentické a majú veľkú výpovednú a dokumentačnú hodnotu. Zachovali sa iba zhodou šťastných náhod, pretože jej fotografický ateliér v Medzeve po roku 1945 skonfiškovali a väčšina negatívov sa stratila, alebo bola zničená. Autorke publikácie Susanne Renczovej sa na základe dochovaných negatívov podarilo veľmi názorne predstaviť fotografické dielo Elisabeth Renczovej, ktoré na pozadí fotografií jednej medzevskej meštianskej rodiny dokumentuje širokú škálu osudov nemeckej komunity a málo známe stránky spoločenského a kultúrneho života Medzeva v medzivojnovom období.


 

 

Ondrej Pöss - Margaréta Horváthová:
Sochár Jozef Damko

Bratislava, SNM-MKKN 2001. 62 s.

Publikácia (v slovenskom, nemeckom a maďarskom jazyku) sa venuje životu a dielu sochára Jozefa Damku (1872 – 1955), rodáka z Nitrianskeho Pravna. Študoval a tvoril najmä v Budapešti. V rokoch 1944 – 1945 žil v Nitrianskom Pravne, po roku 1945 sa vrátil do Budapešti, kde aj zomrel. Jeho naturalizmom poznačené diela zahŕňajú širokú škálu figurálnych plastík, sochárskych kompozícií a nástenných reliéfov. Pozornosť si zasluhujú aj jeho náhrobky (Nitrianske Pravno, Kunešov, Ružomberok). Publikácia má bohatú fotografickú prílohu.


 

 

Elise Metzl:
Ein Paradis verloren aber wir leben

Bratislava, SNM-MKKN 2000. 84 s.

Autobiografické spomienkové rozprávanie (v nemeckom jazyku) Elise Metzlovej (1895 – 1988), bratislavskej rodáčky pochádzajúcej zo starej nemeckej rodiny Albrechtovcov. Autorka pútavo a výstižne približuje roky svojej mladosti a zrelosti v kruhu bratislavskej nemeckej komunity v medzivojnovom období. Veľmi realistický je tiež opis dramatických udalostí na sklonku vojny, keď sa cez Rakúsko dostala do Nemecka. Zaujmú aj jej sugestívne spomienky na ťažké začiatky v povojnovom Nemecku.


 

 

 

 

Rosina Stolár-Hoffmann:
Die Geschichte der pressburger Weingärtner
Dejiny bratislavských vinohradníkov

Bratislava, SNM-MKKN 1999. 100 s.

Dvojjazyčná nemecko-slovenská publikácia o dejinách bratislavského vinohradníctva od najstarších čias do roku 1945. Autorka sa sústreďuje najmä na právne a spoločenské zvyklosti nemeckej vinohradníckej komunity v neskorom stredoveku. Obzvlášť prínosné a zaujímavé sú state opisujúce náboženský a spolkový život nemeckých vinohradníkov na sklonku 19. storočia a v predvojnovom období. Na pozadí života bratislavských nemeckých vinohradníkov podáva monografia v prierezovom náčrte ucelený obraz o práci, obyčajach a zvyklostiach, vzostupoch i nezdaroch bratislavského vinohradníctva.


 

 

 

 

Danuša Serafínová:
Pressburger Zeitung - Nutz und Lust

Bratislava, SNM-MKKN 1999. 158 s.

Populárno-vedecká monografia (v nemeckom jazyku) venovaná problematike prvých nemeckých novín v Uhorsku – Pressburger Zeitung, ktoré v Bratislave vychádzali s malými prestávkami v rokoch 1764 – 1929. Monografia je podľa historických vývojových etáp novín rozčlenená do troch ťažiskových kapitol. Prvá kapitola je venovaná vydavateľovi a tlačiarovi Johannovi Michaelovi II. Landererovi a jeho dedičom (1752 – 1812), druhá sa zaoberá obdobím, počas ktorého boli noviny vo vlastníctve mesta Bratislavy (1812 – 1874), a tretia mapuje obdobie, počas ktorého noviny vlastnila rodina Angermayerovcov (1874 – 1929). Autorka na pozadí historických udalostí analyzuje noviny ako žurnalistický fenomén s vlastnou obsahovou a grafickou formou a štruktúrou, hodnotí čitateľské zázemie a približuje mnohé, doteraz málo známe reálie z novinárskeho a kultúrneho prostredia Bratislavy v uvedených obdobiach. Monografiu dopĺňajú desiatky ilustračno-dokumentačných materiálov, text je doplnený vysvetlivkami a poznámkami a nechýba ani výber literatúry a prameňov.


 

 

 

 

Arne Ziegler:
Actionale Protocollum.
Die älteste Stadtbuch von Preßburg aus den Jahren 1402-1506.

Bratislava, SNM-MKKN 1999. 376 s.

Najstaršia mestská kniha Bratislavy z rokov 1402 – 1506, napísaná v stredovekej nemčine a transliterovaná podľa moderných editorských zásad. Knihu spracoval Arne Ziegler, popredný germanista a vynikajúci znalec stredovekej nemčiny. Prepis mestskej knihy je hodnotným prameňom nielen pre germanistov, ale aj pre bádateľov v iných vedeckých disciplínach zaoberajúcich sa dejinami Bratislavy 15. a začiatku 16. storočia. Okrem svojej lingvistickej jedinečnosti poskytuje všestranné informácie o živote a kultúre nemeckej komunity v Bratislave, približuje exekutívu mestského práva a osvetľuje mnohé neznáme stránky života mestskej komunity v tomto období. Súčasťou knihy je aj podrobná bibliografia odborných vedeckých štúdií a publikácií zaoberajúcich sa problematikou karpatských Nemcov po roku 1945.


 

 

 

 

Fritz Manderla:
Autobiographie.
Chronik der Pressburger Fleischwarenfabrikanten-Familie Manderla.

Bratislava, SNM-MKKN 1998. 184 s.

Autobiografia Fritza Manderlu (narodeného v roku 1919 a žijúceho v Rakúsku), syna Rudolfa Manderlu (1884 – 1968), známeho bratislavského podnikateľa s mäsovými výrobkami a staviteľa výškovej budovy, tzv. Manderláku, v Bratislave. Autobiografia je písaná formou spomienkovej rodinnej kroniky. Na pozadí osudov jednotlivých členov rodiny Manderlovcov sa čitateľ môže oboznámiť so vzostupom firmy v medzivojnovom, vojnovom, ako aj povojnovom období. Autobiografia je o to cennejšia, že podrobne mapuje spoločenský a kultúrny život v Bratislave v 30. a 40. rokoch 20. storočia.


 

 

 

 

Georgius Agricola:
O vlastnostiach látok vystupujúcich zo zeme

Bratislava, SNM-MKKN 1996. 94 s.

Slovenský preklad latinského diela G. Agricolu „De natura eorum quae effluent ex terra“ (1546) od Augustína Rebru. Publikácia obsahuje preklad štyroch kníh G. Agricolu podľa modernej prekladovej transkripcie, doplnený textovými vysvetlivkami a spresňujúcimi údajmi o citovaných antických autoroch a reáliách. Dielo pojednáva o látkach vystupujúcich zo zeme v Ázii, severnej Afrike, ale najmä v Európe. Nechýbajú medzi nimi ani banské vody v Španej Doline pri Banskej Bystrici a v Smolníku, ktoré boli známe už začiatkom 16. storočia. Agricola venoval pozornosť aj liečivým vodám v Sklených Tepliciach pri Banskej Štiavnici a slaným prameňom v Solivare pri Prešove.


 

 

 

 

Ondrej Pöss:
Bibliotheca Carpatho-Germanica

Bratislava, SNM 1995. 82 s.

Dielo základného bibliografického významu pre dejiny karpatských Nemcov na Slovensku po roku 1945. Publikácia je rozčlenené do nasledujúcich kapitol: I. Všeobecná literatúra; II. Dejiny; III. Regionálna a miestna literatúra; IV. Tradičná kultúra a jazyk. Neoddeliteľnou súčasťou bibliografie je Bibliografia nemeckých a dvojjazyčných novín a časopisov vychádzajúcich na Slovensku do roku 1945 a Tematický register ročenky Karpaten Jahrbuch, vydávanej v Nemecku od roku 1950. Predmetová bibliografia je rozčlenená do nasledujúcich podkapitol: Archeológia a dejiny, Kultúrne a sociálne dejiny, Karpatskí Nemci po vyhnaní, Cirkev a cirkevný život, Baníctvo, Remeslá, Cechy a spolky, Tlač a kníhtlač, Hospodárstvo, Obchod, Poľnohospodárstvo, Turistika, Školstvo a vzdelávanie, Šport, Umenie, Hudba a divadlo.


 

Ďalšie publikácie múzea

 


 
huncokari

   Rastislav Fiľo - Ondrej Pöss: 
  Huncokári - ľudia z našich hôr

  Bratislava, SNM-MKKN 2017. 100 s.

  Sprievodca (v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku) po expozícia "Huncokári - ľudia z našich hôr" na hrade Červený Kameň, je venovaný pamiatke na obyvateľov lesov Malých Karpát, ktorí svojou ťažkou, dôkladnou prácou a zručnosťou zanechali dodnes trvalé stopy v týchto krásnych lesoch. Boli to nemeckí drevorubači, v tejto oblasti nazývaní huncokári.

Vydanie publikácie finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

logo
 

Ondrej Pöss:
Dejiny a kultúra karpatských Nemcov

Bratislava, SNM-MKKN 2005. 76 s.

Publikácia (v slovenskom a nemeckom jazyku) je venovaná expozícii Múzea kultúry karpatských Nemcov. Prílohu tvoria údaje o počte obyvateľov nemeckej národnosti na Slovensku v prvej polovici 20. storočia a mapy z 19. – 20. storočia znázorňujúce oblasti osídlené karpatskými Nemcami.


 

 

 

 

Rastislav Fiľo - Ondrej Pöss - Aleš Šilberský:
Premeny Zuckermandla

Bratislava, SNM-MKKN 2006. 74 s.

Obrazová publikácia (v slovenskom, nemeckom a maďarskom jazyku) približuje históriu jednej z najstarších častí Bratislavy, štvrti s veľmi nepriaznivým osudom, ale nádejnou perspektívou.


 

 

 

Aleš Šilberský - Jaroslav Koupil - Rastislav Fiľo:
Vysoké Tatry štetcom a objektívom

Bratislava, SNM-MKKN 2007. 36 s.

Publikácia predstavuje obrazy a kresby akademického maliara Huga Šilberského z Loštic a fotografie Jaroslava Koupila, literáta a fotografa z Mohelnice, ktoré vznikli počas viacerých návštev Vysokých Tatier. Autorom sa podarilo vytvoriť pozoruhodné dielo zachytávajúce rôzne scenérie Vysokých Tatier v letnej a jesennej nálade. Navyše, ich tvorba sa vzájomne dopĺňa. Zachytáva Vysoké Tatry v 50. – 70. rokoch dvadsiateho storočia, spôsob dopravy turistov, ubytovanie, ako aj život v horách a ich okolí.


 

 

 

Tibor Harmatha - Rastislav Fiľo:
Tragédia na Švédskych valoch pri Přerove

Košice, KNS 2007. 32 s.

Publikácia opisuje udalosti Přerovskej tragédie, ktorá sa odohrala na Švédskom vale neďaleko Přerova v noci z 18. na 19. júna 1945. Príslušníci 17. pešieho pluku z Petržalky, ktorí sa vracali z vojenskej prehliadky na Václavskom námestí v Prahe, postrieľali 265 obyvateľov Dobšinej, Kežmarku, Gelnice, Mlynice a Janovej Lehoty pri Žiari nad Hronom. Išlo predovšetkým o karpatských Nemcov, ktorých ustupujúca nemecká armáda odsunula do českého pohraničia. Celková bilancia obetí bola 120 žien, 71 mužov a 74 detí.


 

 

 

Ondrej Pöss - Ladislav Takáč:
Kolektívna vina

Prešov, vydavateľstvo Michala Vaška 2003. 236 s.

Kniha spomienok a svedectie o dopadoch trestu za kolektívnu vinu karpatských Nemcov v rokoch 1944-1948 v Československu.


 

 


Remeslo a jarmok na Slovensku

Bratislava, SNM-MKKN 1998. 90 s.

Zborník referátov z vedeckej konferencie obsahuje nasledujúce príspevky: 

    •  Mlynka, L.: Remeselné výrobné zariadenia na Slovensku 
    •  Kiripolský, M.: Domácka výroba na Slovensku 
    •  Pöss, O.: Nemeckí remeselníci v bratislavskej oblasti 
    •  Horváthová, M.: Nemeckí remeselníci v Hauerlande 
    •  Baráthová, N.: Remeslá a obchod na Spiši 
    •  Flasza, J.: Obchod a remeslo v kontaktoch Malopoľska a Spiša 
    •  Olejník, J.: Ľudové remeslá na Spiši so vzťahom k ľudovému odevu 
    •  Hvizd, M.: Tradície spracovania dreva a prútia u Rusínov-Ukrajincov na Slovensku 
    •  Bodorová, O.: Archaické prvky v Gemersko-malohontskom hrnčiarstve 
    •  Gic, A.: Tradičné rómske remeslá v okrese Rimavská Sobota
     •  Čelková, M.: Umenie z kovu zrodené