Zbierkový fond múzea

Múzeum Ľudovíta Štúra v súlade so svojím štatútom spočiatku budovalo tzv. fond literárnych zbierok, ktoré mali dokumentovať život a dielo Ľudovíta Štúra. Počas viac než štyridsiatich rokov sa podarilo vybudovať bohatú knižnicu, ktorá dnes počtom presahuje 18 000 knižničných jednotiek a člení sa na niekoľko čiastkových fondov: Literárnohistorickú knižnicu, Odbornú knižnicu, Osobnú knižnicu dr. Jozefa Ambruša a Špeciálnu knižnicu. Jej základom sa stala vzácna zbierka - torzo osobnej knižnice Ľudovíta Štúra, ktorú múzeu darovali vnučky Karola Štúra, najstaršieho Ľudovítovho brata, Margita a Elena Štúrové. Podľa ich pôvodného zoznamu datovaného v Pezinku 4. júna 1962 obsahuje knižnica 77 dokumentov. V závere zoznamu sa nachádza tento text: Tieto knihy z pozostalosti Ľudovíta Štúra, ktoré za svojho života opatroval náš otec, Július Štúr, advokát v Pezinku, syn Karola Štúra, niekdajšieho modr. ev. farára a rektora ev. gymnázia v Modre, dávame uložiť v "Štúrovej izbe" v Modre a prosíme, aby tam boli opatrované ako pamiatka po Ľudovítovi Štúrovi, bratovi nášho starého otca, Karola Štúra... Všetky sú cudzojazyčné, prevažne nemecké, ale aj francúzske, grécke, latinské, jedna anglická a srbská. Ide najmä o diela historické a filozofické, ale aj prírodovedné a spoločenskovedné príručky. Súčasťou Literárnohistorickej knižnice sú aj rukopisné a pôvodné nepublikované odborné diela viacerých autorov.

Pokiaľ ide o Ľudovíta Štúra, múzeum vzniklo prineskoro na to, aby sa mu podarilo sústrediť autentické osobné predmety, priamo s ním súvisiace. Tie dnes patria do fondov iných inštitúcií. Napriek tomu aj fond Múzea Ľudovíta Štúra obsahuje zopár unikátnych dokumentov, najvzácnejšou je fotografia Ľudovíta Štúra, jeho jediná sólová fotografia.

Už pri vzniku prevzalo múzeum starší fond k dejinám Modry, ktorý zbieralo a opatrovalo mesto. Stal sa základom dnešného múzejného zbierkového fondu. Obsahuje najmä početnú zbierku hrnčiny a keramiky, ľudového textilu a meštianskeho nábytku z 19. storočia. Od 80. rokov múzeum systematicky budovalo aj fond výtvarných diel umelcov z modranskej proveniencie, Štefana Cpina, Ľubomíra Kellenbergera, Jozefa Ilečka, Viery Kraicovej a ďalších, i výtvarných diel s tematikou Ľudovíta Štúra. K nemu patrí aj zbierka keramickej plastiky Ignáca Bizmayera. V zbierkovom fonde sa nachádza viac než 5 000 predmetov.

Osobitnú zbierku tvorí Archívny študijný fond, ktorý obsahuje viac nez 5 000 vzácnych fotografií a originálne dokumenty archívneho typu, týkajúce sa histórie Modry a regiónu.