Rieka času - výber z tvorby akademického maliara Štefana Hapáka

od 26. 6. 2020 do 20. 9. 2020


SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravilo vo svojich priestoroch výstavu: Rieka času (Potočyna času) - výber z tvorby akademického maliara Štefana Hapáka. Ide o výber olejomalieb, pastelov a grafík z raného obdobia majstrovej tvorby. Autor v roku 1968 na výstave o svojej tvorbe napísal: „Nenájdete na nej extrémne štýlové či smerové zamerania. Nesnažil som sa napodobňovať velikánov moderny. ...Keď kreslím či maľujem človeka, jeho prostredie alebo obklopujúcu nás prírodu, všímam si človeka i prírodu, ich vzťahy, podobu i nálady. Svoje dojmy vyjadrujem líniou, šrafou, tónom, čierno-bielou alebo farebnou plochou na papieri, plátne alebo cez grafický materiál na grafických listoch ..." Tieto slová aj dnes vyčerpávajúco vypovedajú o výstave, ktorú sme pre návštevníkov sprístupnili. Výstava bude súčasťou podujatia, ktoré pripravujeme v rámci cyklu: Medailón rusínskej osobnosti, tentoraz o profesorovi Štefanovi Hapákovi, ktorý sa uskutočnil dňa 26. 8. 2020. Pre záujem výstavu predlžujeme do 20.9.2020 .pdf (PDF, 438,7 kB)

СНМ - Музей русиньской културы в Пряшові приправив в своїх просторах выставу: Поточина часу - выбер з творчости академічного маляря Штефана Гапака. Іде о выбер олїїв і ґрафік із скорого періода майстрового творчества. Автор в 1968-ім роцї на выставі о своїй творчости написав: „Не найдете в нїй заміряня екстремных штілів або напрямів. Не снажыв єм ся наподобнёвати великанів модерны. ... Кедь рісую або малюю чоловіка, ёго оточіня або окружаючу нас природу, увагу єм звертав на чоловіка і придору, їх одношіня, форму і налады. Свої доятя высловлюю лініов, шрафом, тоном, чорно-білым поверьхом на папірю, полотнї або через ґрафічный матеріал на ґрафічных листах...‟ Тоты слова і днесь вычерьпуючім способом выповідають о выставі, котру сьме про навщівників сприступнили. Выстава буде частёв акції, котру приправлюєме в рамках цікла Медайлон русиньской особности, теперь о професорови Штефанови Гапакови, котрый ся одбыв дня 26. 8. 2020. .pdf (PDF, 438,7 kB)