Iné projekty

Slovenské národné múzeum-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove je zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia ustanovizeň rusínskeho obyvateľstva žijúceho na území Slovenska. Múzeum participuje na interdisciplinárnych projektoch v súčinnosti s viacerými špecializovanými múzeami SNM, ako aj s ostatnými múzeami tvoriacimi sieť múzeí v SR. Múzeum sa nebráni riešeniu projektov a vedeckovýskumných úloh na celoslovenskej úrovni, práve naopak, organizuje a zapája sa aj do medzinárodných projektov realizovaných v spolupráci s vedeckovýskumnými subjektmi, predovšetkým v štátoch, kde žijú Rusíni.

K prioritám múzea v prvých rokoch jeho existencie patril projekt „Chute a vône Slovenska“ (2007 – 2008), vedeckovýskumná úloha „Novoveké dejiny Rusínov vo svete“ (schválená na roky 2009 – 2011), etnologický výskum „Rusínske kroje vo vybraných lokalitách na Slovensku“ (prvá etapa bola realizovaná v roku 2009).