Informácie pre návštevníkov


Vážení návštevníci,
múzeum je od 06. 05. 2020 znovu pre návštevníkov otvorené! Z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu COVID - 19 však platia pre vstup prísne hygienické pravidlá; vstup je povolený iba s rúškom, alebo adekvátnym zakrytím tváre, dezinfekcia rúk, použitie rukavíc, odstup 2 m, dodržanie pravidla 1 návštevník na 10 m2. Vstup buď jednotlivo, alebo v skupine max. 5 osôb. 

Ďakujeme za pochopenie!

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove v súvislosti s odporúčaním Ministerstva kultúry SR a generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea v rámci preventívnych opatrení na zabránenie šírenia ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vyzýva návštevníkov, aby zvážili svoju návštevu múzea, prípadne ju odložili na neskôr ak:
 sa vrátili z krajiny s potvrdeným výskytom koronavírusu COVID-19,
 boli v kontakte s osobami, ktoré sa ocitli v karanténe pre podozrenie z ochorenia spôsobeného koronavírusom,
 objavili sa u Vás príznaky choroby spôsobenej koronavírusom COVID-19.
Zároveň dávame do pozornosti opatrenia a pokyny hlavného hygienika SR zverejnené na stránke: www.uvzsr.sk
Ďakujeme! 

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.

Prístup do objektu pre osoby ZŤP:
Bezbariérový prístup do budovy SNM – MRK v Prešove je pre návštevníkov zabezpečený po chodníku k hlavnému vchodu do múzea z ulice Masarykovej. V rámci budovy je bezbariérovosť zabezpečená iba na prízemí výstavných priestorov. Občania s obmedzenou schopnosťou pohybu a iným postihnutím však môžu požiadať lektorskú službu/zamestnancov múzea o pomoc a asistenciu pre vstup na 1. poschodie výstavných priestorov.

Pre vopred objednané skupiny poskytneme lektorský výklad na požiadanie v slovenskom, rusínskom a svetových jazykoch. 

Návštevnícky poriadok SNM – MRK v Prešove (PDF, 986,5 kB)