Informácie pre návštevníkov


Prístup do objektu pre osoby ZŤP:
Bezbariérový prístup do budovy SNM – MRK v Prešove je pre návštevníkov zabezpečený po chodníku k hlavnému vchodu do múzea z ulice Masarykovej. V rámci budovy je bezbariérovosť zabezpečená iba na prízemí výstavných priestorov. Občania s obmedzenou schopnosťou pohybu a iným postihnutím však môžu požiadať lektorskú službu/zamestnancov múzea o pomoc a asistenciu pre vstup na 1. poschodie výstavných priestorov.

Pre vopred objednané skupiny poskytnene lektorský výklad na požiadanie v slovenskom, rusínskom a svetových jazykoch.

Návštevnícky poriadok SNM – MRK v Prešove (PDF, 986,5 kB)