Srna v neraji - Серна в нераю

16. 1. 2020, 17:00


SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje prezentáciu básnickej zbierky Daniely Kapráľovej Srna v neraji. Ide o literárnu prvotinu všestranne nadanej osoby, ktorá sa venuje fotografii, kurátorstvu, muzeoedukológii, programovej dramaturgii a sporadicky výtvarnej a grafickej tvorbe.

Fotografická tvorba Daniely Kapráľovej je zameraná na subjektívny dokument. Vystavuje doma i v zahraničí, v súčasnosti pôsobí ako kurátorka v kaštieli v Snine. Básnická zbierka Daniely Kapráľovej predstavuje výber z jej tvorby zrhuba z posledného desaťročia. Ako uvádza vo vstupnom slove v útlej knižôčke literárny vedec doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., autorku by sme mohli typologicky zaradiť medzi básnikov súkromia s výrazným smerovaním k spiritualite.

Básne Daniely Kapráľovej sú prevažne lyrickými miniatúrami, subtílnou výpoveďou lyrického subjektu o dôležitých otázkach existencie s tendenciou k modlitbe posilenou litanickou tonalitou básní. Jej lyrika ďalšími svojimi dominantnými znakmi - výrazovou úspornosťou, častými prírodnými motívmi a civilným výrazom - pripomína tradičné východné básnické formy. .pdf


СНМ – Музей русиньской културы в Пряшові приправлює презентацію поетічной збіркы Даньєлы Капралёвой „Серна в нераю‟. Іде о літературный дебут многостранно талентованой особности, котра присвятила свій жывот фотоґрафії, кураторству, музеоедуколоґії, проґрамовій драматурґії і спорадічно вытварній і ґрафічній творчости.

Фотоґрафічна творчость Даньєлы Капралёвой є заміряна на субєктівный документ. Выстaвлює дома і в загранічу, в сучаности є кураторков Каштелю в Снинї. Поетічна збірка Даньєлы Капралёвой є выбером із єй творчости за послїднїх приближно десять років. Як пише у вступнім слові в малій книжочцї літературный крітік доц. ПгДр. Маріан Андрічік, ПгД., авторку бы сьме могли тіполоґічно задїлити к поетам пріватного жывота з вызначнов орьєнтаціёв на спірітуалность.

Віршы Даньєлы Капралёвой суть переважно лірічныма мініатурами, субтілнов сповідёв лірічного субєкта о серьёзных вопросах бытя з тенденціёв ід молитві зміцненій літанічныма тонами віршів. Єй ліріка, характерістічна далшыма своїма домінантныма знаками – скупыма высловами, частыма природныма мотівами і цівілным проявом – припоминать традічну выходну поетіку.