Vasiľ TUROK, dramaturg divadla i rusínskeho obrodenia - Василь Турок – драматурґ театру і русиньского возроджіня

9. 1. 2020, 17:00


SNM – Múzeum rusínskej kultúry (SNM – MRK) v Prešove pripravuje spomienkový večer venovaný nedožitým 80. Narodeninám najvýznamnejšej osobnosti Rusínov po roku 1989 Vasiľovi Turokovi. Ten, ako jeden z prvých, po Nežnej revolúcii pochopil, že aj Rusíní sa môžu konečne slobodne prihlásiť k svojej národnosti a k rodnému rusínskemu jazyku. Vďaka nemu rusínčina zaznela z úst profesionálnych hercov a Ukrajinské národne divadlo sa premenovalo na Divadlo Alexandra Duchnoviča.

Vasiľ Turok bol nielen výnimočným dramaturgom, ale aj osobnosťou, ktorá ťahala neľahkú káru rusínstva od roku 1989 až do svojho skonu v roku 2005. Bol iniciátorom kodifikácie rusínskeho jazyka, stal pri zrode rusínskej tlače a rusínskych médií, bol dlhoročným predsedom Rusínskej obrody i Svetovej rady Rusínov, jeho zásluhou sa začalo budovať rusínske školstvo...

Spomínať na tohto velikána prídu herci, novinári, zástupcovia rusínskych spoločenských organizácií a ďalší vďační Rusíni. Začiatok akcie bude 9. januára 2020 о 17:00 hod. v priestoroch múzea na Masarykovej ulici, č. 20 v Prešove.

Príďte spomínať spolu s nami.

Režisérkou podujatia je Jana Truščinská – Sivá, kultúrno-propagačná manažérka SNM-MRK v Prešove.


СНМ – Музей русиньской културы (СНМ – МРК) в Пряшові приправлює вечур споминань присвяченый недожытым 80. народенинам найвызначнїшой особности Русинів по роцї 1989 – Василя Турка. Він як єден з першых по Нїжній револуції порозумів, же і Русины ся можуть конечно слободно приголосити ід своїй народности і к родному русиньскому языку. Дякуючі ёму, русиньскый язык прозвучав з уст професіоналных герцїв і Український національний театр змінив свою назву на Театер Александра Духновіча.

Василь Турок быв нелем незвычайным драматурґом, но і особностёв, яка тїгала нелегкый віз русинства од року 1989 аж до своёй смерти в роцї 2005. Быв ініціатором кодіфікації русиньского языка, стояв при зродї русиньской пресы і русиньскых медій, быв довгорічным председом Русиньской оброды на Словакії і Світовой рады Русинів, і дякуючі ёму ся зачало розвивати русиньске школство...

Споминати на того великана прийдуть герцї, новинарї, репрезентанты русиньскых сполоченьскых орґанізацій і далшы вдячны Русины. Зачаток подїї буде 9. януара 2020 о 17-тій годинї в просторах музея на Масариковій уліцї ч. 20 в Пряшові.

Прийдийте споминати з нами.

Режісерков акції є Яна Трущиньска-Сива, културно-пропаґачна манажерка СНМ-МРК в Пряшові.