Múzeum rusínskej kultúry
Múzeum rusínskej kultúry je najmladšie múzeum na Slovensku, vzniklo 1. januára 2007, s celoštátnou pôsobnosťou. Toto dokumentačné, vedeckovýskumné a metodické pracovisko je zamerané na dejiny a kultúru rusínskeho etnika na Slovensku. Poslaním špecializovaného múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, ktoré dokladajú vývin materiálnej a duchovnej kultúry Rusínov v Slovenskej republike a vo svete.

Oznamujeme návštevníkom, že sprístupnenie časti budovy SNM - MRK v Prešove pre verejnosť sa uskutočnilo dňa 30. decembra 2013 od 14.30 hod.

SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove je pre verejnosť znovu otvorené.